37-годишен е подсъдим пред Районен съд Балчик, за унищожаване на чуждо имущество

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 27.06.2013 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 37-го­ди­ш­ния С. И. Д. от гр. Бал­чик. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, е вне­с­ла сре­щу не­го об­ви­не­ние за то­ва, че на 05.09.2011 г. в гр. Бал­чик в ча­с­тен дом, е по­в­ре­дил и уни­що­жил про­ти­во­за­кон­но вра­то­п­ро­зо­рец, 2 броя стъ­к­ло­па­ке­ти на дву­к­ри­лен про­зо­рец, ку­х­нен­с­ки шкаф, би­б­ли­о­те­ка, скрин, ку­ше­т­ка, те­ле­ви­зор „НЕО”, вра­та на ба­ня от алу­ми­ни­е­ви про­фи­ли, бой­лер, фа­ян­со­ва ми­в­ка и дру­ги ве­щи, вси­ч­ко на об­ща стой­ност 3 450 лв.

Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт по­д­съ­ди­ми­ят за­жи­вял през 1996 г. с дъ­ще­ря­та на по­с­т­ра­да­лия на съ­п­ру­же­с­ки на­ча­ла и има­ли две де­ца. През 1998  1999 г. два­ма­та ра­бо­ти­ли в Ре­пу­б­ли­ка По­л­ша и за­по­ч­на­ли да стро­ят в дво­ра на ро­ди­те­ли­те й в Бал­чик своя къ­ща. За­вър­ши­ли я и я об­за­ве­ли, но през  2007 г. се раз­де­ли­ли. Про­дъл­жи­ли да ра­бо­тят в чу­ж­би­на, а де­ца­та им жи­ве­е­ли при ро­ди­те­ли­те на май­ка си. През ме­сец март 2011 г. С. Д. раз­б­рал от свои бли­з­ки, че 16-го­ди­ш­на­та му дъ­ще­ря ис­ка да се же­ни. Той се вър­нал в Бъл­га­рия и я взел със се­бе си в Ита­лия, къ­де­то я за­пи­сал на учи­ли­ще. През ля­т­на­та ва­кан­ция на 2011 г. той я из­п­ра­тил да се ви­ди с май­ка си в По­л­ша, а по­с­ле в Бал­чик при ба­ба й и дя­до й.

На 02.09.2011 г. по­д­съ­ди­ми­ят се при­б­рал в Бъл­га­рия и от­се­д­нал при сво­и­те ро­ди­те­ли. Имал на­ме­ре­ние да се вър­не в Ита­лия към 10.09.2011 г.,  пре­ди на­ча­ло­то на уче­б­на­та го­ди­на. Дъ­ще­ря му оба­че от­ка­за­ла да оти­де с не­го. На 05.09.2011 г. око­ло 21 ч. тя му обя­с­ни­ла, че май­ка й се при­би­ра в Бъл­га­рия на 20.09.2011 г. С. Д. по­и­с­кал от ро­ди­те­ли­те й те­ле­фон­ния но­мер на май­ка­та, за да раз­го­ва­ря с нея, но те му го да­ли.

По­д­съ­ди­ми­ят бил в то­зи мо­мент с при­я­те­ли и пи­ел ра­кия. Той се ядо­сал мно­го и в пи­я­но съ­с­то­я­ние око­ло 23 ч. на 05.09.2011 г. ре­шил да по­т­ро­ши в къ­ща­та вси­ч­ко, по­с­т­ро­е­но с не­го­ви­те па­ри и ръ­це. По­и­с­кал от при­я­те­ли­те си чук и оти­шъл в къ­ща­та на ба­ба­та и дя­до­то на дъ­ще­ря си. На­т­ро­шил част от об­за­ве­ж­да­не­то. Со­б­с­т­ве­ни­ци­те за­бе­ля­за­ли то­ва не­го­во по­ве­де­ние и уве­до­ми­ли по­ли­ци­я­та. Ба­ща­та на С. Д. при­с­ти­г­нал и за­е­д­но със съ­се­ди го из­вел от чу­ж­дия двор с на­ря­за­на ръ­ка и в афе­к­т­но съ­с­то­я­ние. При­с­ти­г­на­ли по­ли­цаи и го от­ве­ли.

Страницата изготви:
Кремена КАПРАЛОВА

Пресаташе на Добрички окръжен съд

Коментарите са затворени.