Почина митрополит Кирил

Jul 10th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

kiril1

Тя­ло­то на Вар­нен­с­кия и Ве­ли­ко­п­ре­с­ла­в­с­ки ми­т­ро­по­лит Ки­рил е от­к­ри­то на пла­жа край ме­с­т­но­ст­та Тра­ка­та, съ­о­б­щи Аген­ция “Фо­кус”.

На офи­ци­ал­ния сайт на Све­тия Си­нод е пу­б­ли­ку­ва­на кра­т­ка ин­фор­ма­ция за скръ­б­на­та вест.

Вар­нен­с­ки­ят вла­ди­ка е бил на­ме­рен уда­вен, уто­ч­ня­ват от бол­ни­ца “Св. Ма­ри­на”, къ­де­то е от­ка­ра­но тя­ло­то. Тру­път е от­к­рит око­ло 10 ча­са на 9 юли 2013 г. на пла­жа под ме­с­т­но­ст­та “Тра­ка­та”, съ­о­б­щи д-р Maя Ра­ше­ва, шеф на Об­ла­с­т­на­та спе­ш­на по­мощ.

Екип към Об­ла­с­т­на­та слу­ж­ба “По­жар­на бе­зо­па­с­ност и за­щи­та на на­се­ле­ни­е­то” е из­ва­дил тя­ло­то.

Ки­рил бе на­ме­с­т­ник-пре­д­се­да­тел на Бъл­гар­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на цър­к­ва след смърт­та на па­т­ри­арх Ма­к­сим. Из­бо­рът му бе ос­по­рен от Пло­в­ди­в­с­кия ми­т­ро­по­лит Ни­ко­лай.

В на­ча­ло­то на 2012 г. име­то му бе сред 11-те ми­т­ро­по­ли­ти от Све­тия Си­нод на Бъл­гар­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на цър­к­ва, ог­ла­се­ни ка­то съ­т­ру­д­ни­ци на би­в­ша­та Дър­жа­в­на си­гур­ност.

Мно­го ко­мен­ти­ра­на в ме­ди­и­те бе по­я­ва­та му през 2011 г. за пра­з­ни­ч­на слу­ж­ба в хра­ма “Св. Ни­ко­лай Чу­до­т­во­рец” във Вар­на с лу­к­со­зен “Лин­кълн MKZ”.

Све­т­с­ко­то име на ми­т­ро­по­лит Ки­рил е Бо­го­мил Пе­т­ров Ко­ва­чев. Ро­ден е на 8 юни 1954 г. в с. Ца­рев брод, Вар­нен­с­ка об­ласт.

Ми­т­ро­по­лит Ки­рил бе­ше в те­с­ни слу­же­б­ни и дру­гар­с­ки от­но­ше­ния с бал­чи­ш­ки­те цър­ко­в­ни слу­жи­те­ли и че­с­то от­с­лу­ж­ва­ше ре­ли­ги­о­з­ни ри­ту­а­ли в Бал­чик и об­щи­на­та.

Поклон пред светия човек!

 

Коментарите са затворени.