V Международен детски фестивал на изкуствата на английски език и детското творчество “Светът в детските длани”

Jul 10th, 2013 | От | Category: ВАЖНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, Общински новини, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

bglogo

Над 400 де­ца от Ру­сия, Ук­рай­на, Ка­за­х­с­тан и Бъл­га­рия ще по­ка­жат зна­ни­я­та си по ан­г­лий­с­ки език по вре­ме на пе­то­то из­да­ние на фе­с­ти­ва­ла, кой­то се про­ве­де от 7 до 11 юли в Бал­чик.

В Бе­лия град при­с­ти­г­на и уче­ник от ита­ли­ан­с­кия град Ве­ро­на, съ­о­б­щи ос­но­ва­те­лят и ди­ре­к­тор на фе­с­ти­ва­ла Све­т­ла­на Ата­на­со­ва.

Та­зи го­ди­на про­г­ра­ма­та е по-бо­га­та, пре­д­ви­ден е след но­ми­на­ци­и­те на фе­с­ти­ва­ла и кон­церт за жи­те­ли­те на Бал­чик на цен­т­рал­ния пло­щад.

Де­ца­та се съ­с­те­за­ва­ха в ка­те­го­ри­и­те: де­к­ла­ма­ция, во­кал, хо­ре­о­г­ра­фия, фол­к­лор и сце­ни­ч­но из­ку­с­т­во. Вси­ч­ки по­лу­чи­ха сер­ти­фи­ка­ти за уча­с­тие в ме­ж­ду­на­ро­ден кон­курс и ме­да­ли за спо­мен, а за ко­ле­к­ти­ви­те има и кра­си­ви ку­пи.

Те­а­т­рал­ни­те пре­д­с­та­в­ле­ния и ре­ци­ти­ра­не­то на ан­г­лий­с­ки език са ря­д­кост сред хо­ре­о­г­ра­ф­с­ки­те и му­зи­кал­ни­те фе­с­ти­ва­ли.

“Све­тът в де­т­с­ки­те дла­ни” не са­мо по­до­б­ря­ва ези­ко­ви­те уме­ния на уча­с­т­ни­ци­те, но им да­ва въз­мо­ж­ност да се на­с­ла­дят на жи­во­пи­с­ния град и да по­лу­чат пъл­но­це­нен от­дих.

Ди­с­ко­те­ка, пи­к­ник под от­к­ри­то не­бе, Ден на дру­ж­ба­та и още из­не­на­ди по­лу­чи­ха уча­с­т­ни­ци­те във фе­с­ти­ва­ла, ка­за Све­т­ла­на Ата­на­со­ва.

Та­къв уни­ка­лен фе­с­ти­вал е гор­дост за на­шия град, кой­то ве­че се сла­ви ка­то фе­с­ти­ва­лен град на Бал­ка­ни­те.

/Б.Т./

IMG_3964

Коментарите са затворени.