Честит 80-годишен юбилей на Христина Сивкова

Jul 3rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

P1550713

Хри­с­ти­на То­до­ро­ва Си­в­ко­ва е ро­де­на на 28 юни 1933 г. във вра­чан­с­ко­то се­ло Ро­го­зен. Про­из­хо­ж­да от бу­д­но се­мей­с­т­во. Ос­но­в­но­то си об­ра­зо­ва­ние за­вър­ш­ва в ро­д­но­то си се­ло, ко­е­то за вре­ме­то си е би­ло ед­но от го­ле­ми­те се­ла в ок­ръ­га. През 1951/52 г. за­вър­ш­ва с пър­вия ви­пуск на Пе­да­го­ги­че­с­ко­то учи­ли­ще във Вра­ца и е раз­пре­де­ле­на учи­тел­ка в ед­но се­ло край юго­с­ла­в­с­ка­та гра­ни­ца. По­ра­ди се­мей­ни тру­д­но­с­ти, брат и е мно­го бо­лен, се на­ла­га да за­по­ч­не ра­бо­та ка­то не­ре­до­в­на учи­тел­ка в ро­д­но­то си се­ло. По-къ­с­но, ка­то ак­ти­в­на ком­со­мол­ка е ко­ман­ди­ро­ва­на в До­б­ру­джа. Тя се озо­ва­ва в се­ло Хра­б­ро­во, Бал­чи­ш­ко, къ­де­то ра­бо­ти 9 го­ди­ни. От то­га­ва са при­я­т­ни­те и спо­ме­ни от Хри­с­ти­на Лал­ко­ва, ди­ре­к­тор на учи­ли­ще­то, ро­дом от вра­чан­с­ко­то се­ло Хай­ре­дин.

През 1956 г. съ­з­да­ва се­мей­с­т­во с Ян­ко Пе­т­ров, сче­то­во­ди­тел в бри­га­да­та. Ра­ж­дат се два­ма­та и си­но­ве Пей­чо и То­ш­ко, от ко­и­то е до­вол­на да има вну­ци и пра­в­ну­ци.

През 1963/64 г. съ­п­ру­гът и е пре­ме­с­тен в град Бал­чик, а тя е на­з­на­че­на в ОУ „Ан­тим І” ка­то на­чал­на учи­тел­ка.

Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва ви­на­ги се вклю­ч­ва в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот на гра­да и най-ве­че в ОФ. Ра­бо­ти упо­ри­ти и с же­ла­ние, ви­на­ги е в пър­ви­те ре­ди­ци из­ме­ж­ду вси­ч­ки ко­ле­ги. По­лу­ча­ва мно­го на­г­ра­ди за своя учи­тел­с­ки и об­ще­с­т­вен труд. През 1973 г. по­лу­ча­ва ор­ден „Ки­рил и Ме­то­дий” ІІІ сте­пен. Мно­го­к­ра­т­но е на­г­ра­ж­да­ва­на за про­ф­съ­ю­з­на и об­ще­с­т­ве­на дей­ност, ма­кар ни­ко­га де не е би­ла член на БКП и БСП. По слу­чай 65-го­ди­ш­ни­на­та и е удо­с­то­е­на с приз на ЦС на ОС.

След пен­си­о­ни­ра­не­то си през 1991 г. ста­ва пре­д­се­да­тел на Пър­вия клуб на пен­си­о­не­ри­те в гра­да, ве­че 22 го­ди­ни. Ръ­ко­во­ди и пе­в­че­с­ка гру­па „Бе­ли­те чай­ки” към клу­ба, ко­я­то за изя­ви­те си по­лу­ча­ва мно­го гра­мо­ти и ди­п­ло­ми.

Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва е ра­до­с­т­на да при­е­ме при­з­на­ни­е­то „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та”през 2011 и 2012 г. да­де­но и от кме­та на Об­щи­на­та Н.Ан­ге­лов, пре­д­се­да­те­ли­те на ОбС Сте­фан Па­в­лов, Ви­к­тор Лу­чи­я­нов, от гл.ре­да­к­тор на в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” Ма­ру­ся Ко­с­то­ва.

За чи­та­те­ли­те на ве­с­т­ни­ка тя спо­де­ли:”Ми­ли хо­ра, мно­го, мно­го мо­га да го­во­ря за жи­во­та и ра­бо­та­та си. Знам, че до­с­та хо­ра ме по­з­на­ват и ме при­з­на­ват ка­то учи­тел­ка и ка­то ис­то­ри­я­та на пен­си­о­нер­с­ки клуб № 1 в Бал­чик. Мо­е­то же­ла­ние е да бъ­да на кра­ка и кол­ко­то мо­га да се вклю­ч­вам в кул­тур­ния жи­вот на лю­би­мия ни град Бал­чик.”

По­з­д­ра­вя­ва­ме Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва с не­й­на­та 80-го­ди­ш­ни­на и и по­же­ла­ва­ме да за­па­зи кре­п­кия си дух и здра­ве, за ра­дост на вси­ч­ки свои бли­з­ки и при­я­те­ли.

/Б.Т./

P1550715

Коментарите са затворени.