В разгара си е филмовият фестивал “В Двореца” Балчик

Jul 3rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Уча­с­т­ват 108 къ­со­ме­т­ра­ж­ни фил­ма от 37 дър­жа­ви от цял свят

В кон­кур­с­ни­те про­г­ра­ми на 11-ия Ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал за къ­со­ме­т­ра­ж­но ки­но “В Дво­ре­ца”  Бал­чик (inthepalace.com), кой­то стар­ти­ра на 29 юни, са 108 фил­ма от 37 дър­жа­ви от цял свят. 96 фил­ма ще бъ­дат по­ка­за­ни за пър­ви път у нас, съ­о­б­ща­ват ор­га­ни­за­то­ри­те.

Сред най-да­ле­ч­ни­те стра­ни, от ко­и­то ид­ват фил­ми и го­с­ти на фе­с­ти­ва­ла, са Япо­ния, Юж­на Ко­рея, Пе­ру, До­ми­ни­ка­на, Иран, Си­рия. Бъл­га­рия уча­с­т­ва с най-мно­го про­ду­к­ции  30.

До 6 юли, фил­ми­те ще се съ­с­те­за­ват в ме­ж­ду­на­ро­ден, на­ци­о­на­лен и те­ле­ви­зи­о­нен кон­курс. Про­же­к­ци­и­те от кон­кур­с­на­та про­г­ра­ма, от­к­ри­ва­не­то и за­к­ри­ва­не­то се про­ве­ж­дат в Ка­мен­на за­ла на Ком­п­лекс “Дво­ре­ца”. За до­с­тъп до Ком­п­ле­к­са, е не­об­хо­дим би­лет (10 лв. на ден) или ак­ре­ди­та­ция ка­то гост на Фе­с­ти­ва­ла (20 ле­ва за це­лия пе­ри­од, 29 юни  6 юли вкл.). Би­ле­ти­те се ку­пу­ват на вхо­да на Ком­п­ле­к­са от ка­си­те на “Дво­ре­ца” и Бо­та­ни­че­с­ки­те гра­ди­ни. Ак­ре­ди­та­ция мо­же­те да бъ­де по­лу­че­на на Ин­фо­Пойн­та на Фе­с­ти­ва­ла, кой­то ра­бо­ти от 10.00 до 22.00 в пе­ри­о­да 29 юни  6 юли. Про­же­к­ци­и­те от съ­пъ­т­с­т­ва­ща­та про­г­ра­ма  се про­же­к­ти­рат на пла­жа под Дво­ре­ца и са без­п­ла­т­ни, уто­ч­ня­ват ор­га­ни­за­то­ри­те.

“В Дво­ре­ца” вклю­ч­ва още спе­ци­ал­ни про­г­ра­ми, уър­к­шо­пи, се­ми­на­ри, май­с­тор­с­ки кла­со­ве, фил­мов па­зар.

По­ве­че от 700 за­г­ла­вия са в съ­с­те­за­тел­ни­те и па­ра­лел­ни­те про­г­ра­ми и ви­де­о­би­б­ли­о­те­ка­та на фе­с­ти­ва­ла та­зи го­ди­на.

Се­дем “При­н­це­си”  ре­п­ли­ка на ори­ги­нал­на­та скул­п­ту­ра на при­н­це­са Иле­а­на, дъ­ще­ря на ру­мън­с­ка­та кра­ли­ца Ма­рия, ще бъ­дат връ­че­ни на по­бе­ди­те­ли­те, из­б­ра­ни от ме­ж­ду­на­ро­д­но жу­ри. Със “Сре­бър­на при­н­це­са” ще бъ­дат от­ли­че­ни два­та най-до­б­ри къ­со­ме­т­ра­ж­ни фил­ма от на­ци­о­нал­ния и ме­ж­ду­на­ро­д­ния кон­курс на фо­ру­ма. На­г­ра­д­ни­ят фонд е 10 000 ев­ро в зла­то.

В жу­ри­то са два­ма фе­с­ти­вал­ни ди­ре­к­то­ри  Да­ря Ни­ки­ти­на (“На­ча­ло”  Санкт Пе­тер­бург, Ру­сия) и Хайнц Хер­манс (“Ин­тер­филм”  Бер­лин, Гер­ма­ния). Йен­ни Той­во­ни­е­ми (Фин­лан­дия)  но­си­тел­ка на на­г­ра­да­та на жу­ри­то от ки­но­фе­с­ти­ва­ла “Сън­данс”  2012 г., за къ­со­ме­т­ра­ж­ния си филм “Сре­ща­та”, Йор­дан То­до­ров е ре­жи­сьор, Ра­до­с­ти­на Не­й­ко­ва е ани­ма­тор, а То­ба­йъс Мун­те (Ве­ли­ко­б­ри­та­ния) е сце­на­рист и про­ду­цент.

“След де­сет го­ди­ни на ек­с­пе­ри­мент във фор­ма­та, вре­ме­то и мя­с­то­то, се­га ние, ос­та­вай­ки вер­ни на вку­са си за ки­но, съ­че­та­ва­ме най-до­б­ри­те си пра­к­ти­ки с ед­на об­но­ве­на ви­зия за фе­с­ти­ва­ла, по-сил­но ори­ен­ти­ра­на към раз­ви­тие, пре­д­с­та­вя­не и ин­с­ти­ту­ци­о­на­ли­зи­ра­не на къ­со­ме­т­ра­ж­но­то бъл­гар­с­ко ки­но и не­го­ви­те ав­то­ри”, ка­з­ва ди­ре­к­то­рът на фе­с­ти­ва­ла Цан­ко Ва­си­лев.

Де­сет бъл­гар­с­ки къ­со­ме­т­ра­ж­ни фил­ма ще имат пре­ми­е­ра на 11-ия фе­с­ти­вал “В Дво­ре­ца”. Про­ду­к­ци­и­те на мла­ди­те ав­то­ри спе­че­ли­ха фи­нан­си­ра­не на ми­на­лия фе­с­ти­вал  об­що 25 хи­ля­ди ле­ва, на се­си­я­та за пре­д­с­та­вя­не на про­е­к­ти Filmer Forge Pitching, ко­я­то и та­зи го­ди­на е в съ­пъ­т­с­т­ва­ща­та про­г­ра­ма.

Balchik.com

Коментарите са затворени.