ПОКАНА

Nov 1st, 2010 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОбСНКВОбА), на 14 октомври 2010 година (четвъртък) от 9.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение от група съветници до кмета на община Балчик за предоставяне на копие от всички административни актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от ОбС – Балчик
Докладва: инж. Веселин Николов – общински съветник
2. Предложение за спиране субсидирането на ФК “Черноморец” град Балчик от бюджета на община Балчик.
Докладва: Атанас Жечев – общински съветник
3. Предложение за упълномощаване на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове към общински съвет – Балчик, да следи за изпълнението на Решение 310 по Протокол № 31 от 15.05.2009 година и Решение 426 по Протокол № 38 от 30.10.2009 година; Решение 461 по Протокол № 39 от 12.11.2009 година; Решение 527 по Протокол № 45 от 31.03.2010 година.
Докладва: Бедри Кемалов – общински съветник
4. Предложение за изискване от управителите на общинските предприятия и представителите на общината в търговските дружества с общинско участие подробни отчети за състоянието им и разглеждането им в ОбС.
Докладва: Красимира Любенова – общински съветник
5. Предложение до кмета на община Балчик за предоставяне в Общински съвет – Балчик всички годишни доклади за дейността по вътрешен одит от началото на мандата.

Докладва: Бедри Кемалов – общински съветник

Стефан Павлов, Председател на ОбС-Балчик

Коментарите са затворени.