В Албена откриха първата плажна библиотека

Jul 3rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

20130629_152050

То­ва ля­то го­с­ти­те на ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на” ще имат из­бор от над 2000 че­ти­ва на ан­г­лий­с­ки, ру­с­ки, не­м­с­ки, френ­с­ки, ру­мън­с­ки и бъл­гар­с­ки език до­ка­то по­чи­ват на пла­жа.Би­б­ли­о­те­ка­та, ко­я­то се от­к­ри на 2 юли, е на­пъл­но без­п­ла­т­на и има за цел да пре­д­ло­жи на ту­ри­с­ти­те до­пъл­ни­тел­но за­ба­в­ле­ние за пре­кар­ва­не на от­пу­с­ка­та. „Би­б­ли­о­те­ка­та се от­к­ри­ва с над 2000 то­ма над 6 ези­ка, но раз­чи­та­ме го­с­ти­те на пла­жа да ос­та­вят кни­ги, ко­и­то ве­че са про­че­ли, и до края на се­зо­на да пре­д­ла­га­ме още по-бо­гат из­бор от ези­ци и за­г­ла­вия”, спо­де­лят от пре­с­цен­тъ­ра на ком­п­ле­к­са. Го­ля­мо да­ре­ние от чу­ж­до­е­зи­ко­ви кни­ги пре­до­с­та­ви го­с­по­жа Ка­та­ли­на Съ­бе­ва от Literary, TV and Film Agency Anthea.За­г­ла­ви­я­та са гри­ж­ли­во по­д­б­ра­ни за вси­ч­ки вку­со­ве  три­лъ­ри, кри­ми­на­ле­та, ме­мо­а­ри, дам­с­ка про­за, и за вси­ч­ки въз­ра­с­ти.Спе­ци­ал­но за чу­ж­ди­те ту­ри­с­ти ще се пре­д­ла­га из­да­ние на Йо­в­ко­ва­та „Ал­бе­на” на 6 ези­ка  на бъл­гар­с­ки, ру­с­ки, ан­г­лий­с­ки, не­м­с­ки, ру­мън­с­ки, френ­с­ки.

Balchik.info

 

Коментарите са затворени.