Търг за тайно наддаване за кафе-бар, частна общинска собственост

Jul 3rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 68 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС – гр. Бал­чик, при­е­та с реш. № 238/27.02.2009 г., из­ме­не­на и до­пъл­не­на с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол № 59 от 17.02.2011 г. и За­по­вед № 682/27.06.2013 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.

ОБЯ­ВЯ­ВА пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за от­да­ва­не под на­ем на имот – ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност :

1. Ка­фе – бар съ­с­то­ящ се от 1 етаж – тър­го­в­с­ка за­ла, стъл­би­ще, пре­д­ве­рие и склад; по­д­зе­мен етаж – склад, ко­ри­дор, стъл­би­ще и wc с об­ща площ 94.00 м2 – ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност, ак­ту­ва­на с АОС 3349/02.09.2008 г. и при­ле­жа­ща от­к­ри­та те­ра­са с площ от 137 м2, на­хо­дя­щи се в гр. Бал­чик, пл. “21 се­п­тем­в­ри”, при на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на 3 270.67 лв. /три хи­ля­ди две­с­та и се­дем­де­сет ле­ва и ше­с­т­де­сет и се­дем сто­тин­ки/, без ДДС.

2.Срок на до­го­во­ра – 5 /пет/ го­ди­ни

3. До уча­с­тие в тър­га се до­пу­с­кат кан­ди­да­ти, ко­и­то са ре­ги­с­т­ри­ра­ни по сми­съ­ла на Тър­го­в­с­кия за­кон и да из­вър­ш­ват дей­ност, пре­д­мет на тър­га.

Тър­гът ще се про­ве­де на 22.07.2013 г. от 10.00 ча­са в за­ла­та на I – ви етаж в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция – Бал­чик, пл. “21 – се­п­тем­в­ри” № 6.

За­ку­пу­ва­не на тръ­ж­на до­ку­мен­та­ция в раз­мер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, все­ки ра­бо­тен ден от 04.07.2013 г. до15.00 ч. на 19.07.2013 г. на ка­са­та на ОбА – Бал­чик.

Край­ни­ят срок за при­е­ма­не на пре­д­ло­же­ния за уча­с­тие е 19.07.2013 г. до 16,00 ч. в ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на ОбА – Бал­чик и вна­ся­не на де­по­зит до 15.30 ч. на съ­ща­та да­та на ка­са­та на Об­щи­на Бал­чик.

Ог­лед се оси­гу­ря­ва след пре­д­ва­ри­тел­на уго­вор­ка и пре­д­с­та­вя­не на до­ку­мент за за­ку­пе­на тръ­ж­на до­ку­мен­та­ция.

За спра­в­ки: тел. 7-10-54 Ве­се­ли­на Ма­ри­но­ва

 

 

Коментарите са затворени.