П Р О Т О К О Л № 27 от заседание на ОбС Балчик, проведено на 27.06.2013 г.

Jul 3rd, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По пър­ва то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за пре­г­ла­су­ва­не на Ре­ше­ние 366 по Про­то­кол № 26 от 30.05.2013 г. на об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик..

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС

РЕ­ШЕ­НИЕ 379

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16, ал. 1 и 2 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС  Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние № 238 по Про­то­кол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол № 59/17.02.2011 г., об­щин­с­ки съ­вет  Бал­чик пре­г­ла­су­ва ре­ше­ние 366, про­то­кол № 26/30.05.2013 г. а имен­но:

не да­ва съ­г­ла­си­е­то си пар­кинг “Мор­с­ка га­ра” гр. Бал­чик, с площ 1 472 м2, пре­д­с­та­в­ля­ващ ПИ № 02508.86.85 по кад. кар­та на гр. Бал­чик, да бъ­де от­да­ден под на­ем, съ­г­ла­с­но пре­д­на­з­на­че­ни­е­то си, а имен­но: пар­кинг, за срок от 1 год. /ед­на го­ди­на/.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Пре­д­ло­же­ние за пре­г­ла­су­ва­не на Ре­ше­ние 377 по Про­то­кол № 26 от 30.05.2013 г. на об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик.

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 380:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСО­И­ОБ Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик пре­г­ла­су­ва ре­ше­ние 377, про­то­кол 26/30.05.2013 го­ди­на на ОбС Бал­чик, а имен­но:

1. Об­щин­с­ки съ­вет  Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да бъ­де от­пу­с­на­та фи­нан­со­ва по­мощ на Из­да­тел­с­т­во „За­ха­ри Сто­я­нов” гр. Со­фия, в раз­мер на 3 000 ле­ва, за пре­из­да­ва­не на кни­га­та „Пре­ди да се ро­дя и след то­ва” от Ивай­ло Пе­т­ров, 30 бр. да се да­рят на об­щи­на­та.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

2. Сре­д­с­т­ва­та да бъ­дат от­пу­с­на­ти за сме­т­ка на за­ло­же­ния ре­зерв за 2013 г.;

3. За­дъл­жа­ва кме­та на об­щи­на­та да пре­д­п­ри­е­ме по­с­ле­д­ва­щи­те дей­с­т­вия за из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

цялото предложение.

13 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Пре­д­ло­же­ние за ак­ту­а­ли­за­ция на го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с имо­ти  об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност през 2013 го­ди­на.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 381:

На ос­но­ва­ние чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от За­ко­на за об­щин­с­ка­та со­б­с­т­ве­ност ак­ту­а­ли­зи­ра го­ди­ш­на­та про­г­ра­ма за уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с имо­ти­те – об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност по ре­да на ЗОС през 2013 г., при­е­та с ре­ше­ние № 280 от 31.01.2013 г., ка­то до­пъл­ва:

Раз­дел III Б – “Имо­ти, ко­и­то Об­щи­на Бал­чик има на­ме­ре­ние да про­да­де” със сле­д­ни­те имо­ти:

-Не­у­ре­гу­ли­ран по­зем­лен имот № 02508.55.114 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, с площ от 3991 м2;

-Зе­ме­дел­с­ка зе­мя VI ка­те­го­рия, пре­д­с­та­в­ля­ва­ща по­зем­лен имот № 53120.45.42 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Об­ро­чи­ще, с площ от 6 984 м2;

-Зе­ме­дел­с­ка зе­мя V ка­те­го­рия, пре­д­с­та­в­ля­ва­ща по­зем­лен имот № 53120.48.4 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Об­ро­чи­ще, с площ от 21 013 м2;

-Зе­ме­дел­с­ка зе­мя VIII ка­те­го­рия, пре­д­с­та­в­ля­ва­ща по­зем­лен имот № 53120.44.37 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Об­ро­чи­ще, с площ от 60 610 м2.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Пре­д­ло­же­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност ме­ж­ду об­щи­на Бал­чик и „АЛ­БЕ­НА” АД, по от­но­ше­ние на ПИ № 02508.90.759 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 382:

1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик; чл. 87 от ПО­ДО­б­СН­К­ВО­бА и във връ­з­ка със за­я­в­ле­ние вх.№ 63-22-32/13.06.2013 г. да­ва съ­г­ла­си­е­то си да се пре­к­ра­ти съ­со­б­с­т­ве­но­ст­та ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик и “АЛ­БЕ­НА” АД с ЕИК 834025872 със се­да­ли­ще и ад­рес на уп­ра­в­ле­ние: общ. Бал­чик, кк “Ал­бе­на” – Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на сгра­да, пре­д­с­та­в­ля­ва­но от Из­пъл­ни­тел­ния ди­ре­к­тор Кра­си­мир Ста­нев, по от­но­ше­ние на ПИ № 02508.90.759 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, це­ли­ят с площ от 83 693 м2, ка­то “Ал­бе­на” АД из­ку­пи ча­ст­та на Об­щи­на Бал­чик, ра­в­ня­ва­ща се на 5692.00 м2 /пет хи­ля­ди ше­с­т­с­то­тин де­ве­т­де­сет и два ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/ иде­ал­ни ча­с­ти, ак­ту­ва­ни сА­ОС№ 4302/2013 г.

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на об­щин­с­ка­та част от имо­та в раз­мер на 39 844.00 лв. /три­де­сет и де­вет хи­ля­ди осем­с­то­тин че­ти­ри­де­сет и че­ти­ри ле­ва/.

3. Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши по­с­ле­д­ва­щи­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пе­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба чрез търг на ПИ № 02508.55.114 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 383:

1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02,2009 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет – Бал­чик, да­ва съ­г­ла­сие да се из­вър­ши про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, съ­г­ла­с­но АОС № 2638/11.10.2006 г., пре­д­с­та­в­ля­ващ по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.55.114 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, с площ от 3991 м2 (три хи­ля­ди де­ве­т­с­то­тин де­ве­т­де­сет и един ква­д­ра­т­ни ме­т­ра).

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на имо­та по т.1 в раз­мер на 71 838.00 лв. (се­дем­де­сет и ед­на хи­ля­ди осем­с­то­тин три­де­сет и осем ле­ва), ка­то на­чал­на це­на за про­ве­ж­да­не на тър­га;

3. Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на Об­щи­на­та да ор­га­ни­зи­ра про­ве­ж­да­не­то на тър­га по ре­да на Гла­ва се­дем от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. на Об­щин­с­ки Съ­вет – Бал­чик.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Пре­д­ло­же­ние за про­да­ж­ба чрез търг на ПИ № 02508.7.366 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на град Бал­чик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 384:

1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. на Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, да­ва съ­г­ла­сие да се из­вър­ши про­да­ж­ба чрез пу­б­ли­чен търг на об­щин­с­ки имот, съ­г­ла­с­но АОС № 3820/17.02.2010 г„ пре­д­с­та­в­ля­ващ по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 02508.7.366 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик, к.з. “Дво­ре­ца” (не­за­с­т­ро­ен УПИ 1У-за от­дих, кв. 5006 по ПУП на гр. Бал­чик), с площ от 1555.00 м2 (хи­ля­да пе­т­с­то­тин пе­т­де­сет и пет ква­д­ра­т­ни ме­т­ра).

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на имо­та по т.1 в раз­мер на 217 700.00 лв. (две­с­та и се­дем­на­де­сет хи­ля­ди и се­дем­с­то­тин ле­ва), без ДДС ка­то на­чал­на це­на за про­ве­ж­да­не на тър­га.

3. Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на Об­щи­на­та да ор­га­ни­зи­ра про­ве­ж­да­не­то на тър­га по ре­да на Гла­ва се­дем от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во, при­е­та с ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. на Об­щин­с­ки съ­вет  Бал­чик.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Пре­д­ло­же­ние за от­пу­с­ка­не на фи­нан­со­ви по­мо­щи на гра­ж­да­ни.

Вно­си­тел: д-р Мар­га­ри­та Ка­ли­но­ва – пре­д­се­да­тел на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 385:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Об­щин­с­ки съ­вет  Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да се от­пу­с­нат ед­но­к­ра­т­ни фи­нан­со­ви по­мо­щи, ка­к­то сле­д­ва:

1. Ан­ге­ли­на Ма­ри­но­ва Ге­ор­ги­е­ва от с. Без­во­ди­ца, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 150.00 (сто и пе­т­де­сет) ле­ва.

2. Ден­ка Ва­си­ле­ва Или­е­ва от гр. Бал­чик, ул. „Ста­ра пла­ни­на” № 85, за ле­че­ние, в раз­мер на 400.00 (че­ти­ри­с­то­тин) ле­ва.

3. Ке­ран­ка Ми­хай­ло­ва Са­во­ва от гр. Бал­чик, ул. „Бо­рис Янев” № 18, за ле­че­ние на се­с­т­ра й Хри­с­ти­на Сто­и­ло­ва Вла­ди­ми­ро­ва от с. Гур­ко­во, в раз­мер на 400.00 (че­ти­ри­с­то­тин) ле­ва.

4. Сла­в­ка Асе­но­ва Йор­да­но­ва от с. Стра­жи­ца, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 150.00 (сто и пе­т­де­сет) ле­ва.

5. Гю­нюл Му­с­та­фо­ва Али­е­ва от гр. Бал­чик, ул. Ген. Вла­ди­мир За­и­мов” № 1, за ле­че­ние на де­те­то й, в раз­мер на 500.00 (пе­т­с­то­тин) ле­ва.

6. То­дор Бо­я­нов То­до­ров от с. Об­ро­чи­ще, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 250.00 (две­с­та и пе­т­де­сет) ле­ва. Сре­д­с­т­ва­та да се по­лу­чат от кме­та на с. Об­ро­чи­ще.

7. Иван Ми­хай­лов Ми­хай­лов от с. Стра­жи­ца, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 200.00 (две­с­та) ле­ва.

8. Ан­чи Де­ми­ро­ва Ми­хай­ло­ва от с. Стра­жи­ца, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 100 (сто) ле­ва.

9. Ка­лин­ка Хри­с­то­ва Спи­ро­ва от с. Об­ро­чи­ще, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 100.00 (сто) ле­ва. Сре­д­с­т­ва­та да се по­лу­чат от кме­та на с. Об­ро­чи­ще.

10. Би­нас Асан Юсе­и­но­ва от с. Се­но­кос, за ле­че­ние, в раз­мер на 300.00 (три­с­та) ле­ва. Сре­д­с­т­ва­та да се по­лу­чат от кме­та на с. Се­но­кос.

11. Ад­ри­а­на Или­е­ва Ан­ге­ло­ва от гр. Бал­чик, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 200.00 (две­с­та) ле­ва.

12. Цве­те­ли­на Ди­ми­т­ро­ва Ива­но­ва от с. Ро­га­че­во, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 200.00 (две­с­та) ле­ва.

13. Мар­га­ри­та Асе­но­ва Ата­на­со­ва от с. Пря­с­па, за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не, в раз­мер на 200.00 (две­с­та) ле­ва.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

 

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Пре­д­ло­же­ние за раз­г­ле­ж­да­не и при­е­ма­не Го­ди­шен фи­нан­сов от­чет за дей­но­ст­та на “Ме­ди­цин­с­ки цен­тър -І-Бал­чик” ЕО­ОД за 2012 го­ди­на.

Вно­си­тел: д-р Мар­га­ри­та Ка­ли­но­ва – пре­д­се­да­тел на ПКЗССД

ОТ­ТЕ­Г­ЛЕ­НА ОТ ВНО­СИ­ТЕ­ЛЯ

По девета точка от дневния ред: Пре­д­ло­же­ние за раз­г­ле­ж­да­не и при­е­ма­не Го­ди­шен фи­нан­сов от­чет за дей­но­ст­та на “МБАЛ-Бал­чик” ЕО­ОД за 2012 го­ди­на.

Вно­си­тел: д-р Мар­га­ри­та Ка­ли­но­ва – пре­д­се­да­тел на ПКЗССД

ОТ­ТЕ­Г­ЛЕ­НА ОТ ВНО­СИ­ТЕ­ЛЯ

По десета точка от дневния ред: Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не Про­г­ра­ма за за­к­ри­ла на де­те­то за 2013 го­ди­на на об­щи­на Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 386:

1. Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, на ос­но­ва­ние чл. 21, ал.1, т.12 ЗМСМА във връ­з­ка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от За­ко­на за за­к­ри­ла на де­те­то и чл. 3 от Пра­вил­ник за при­ла­га­не на за­ко­на за за­к­ри­ла на де­те­то и при мо­ти­ви, из­ло­же­ни във вне­се­ния от кме­та про­ект на ре­ше­ни­е­то,

РЕШИ:

При­е­ма про­г­ра­ма за за­к­ри­ла на де­те­то 2013 г. на Об­щи­на Бал­чик, в при­ло­же­ние № 1, не­раз­дел­на част от Ре­ше­ни­е­то.

ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред:

Раз­г­ле­ж­да­не пре­д­ло­же­ние за пар­т­ньор­с­т­во ме­ж­ду об­щи­на Там­бов   Ру­сия и об­щи­на Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 387:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. ІІ, във връ­з­ка с ал. I, т. 15 от ЗМСМА, Об­щин­с­ки съ­вет гр. Бал­чик да­ва съ­г­ла­сие да бъ­де склю­чен рам­ков до­го­вор за пар­т­ньор­с­т­во ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик и Об­щи­на Там­бов – Ру­сия.

Упъл­но­мо­ща­ва кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов да пре­д­п­ри­е­ме не­об­хо­ди­ми­те фа­к­ти­че­с­ки и пра­в­ни дей­с­т­вия за из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то и да по­д­пи­ше рам­ко­вия до­го­вор от име­то на Об­щи­на Бал­чик.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Раз­г­ле­ж­да­не пре­д­ло­же­ние за фи­нан­си­ра­не на кул­тур­но ме­ро­п­ри­я­тие „ЛЯ­Т­НА АКА­ДЕ­МИЯ ПО ИЗ­КУ­С­Т­ВА­ТА  БАЛ­ЧИК 2013 г.”

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 388:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал ІІ, във вр. с ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА и за­я­в­ле­ние от ор­га­ни­за­то­ра на “ЛЯ­Т­НА АКА­ДЕ­МИЯ ПО ИЗ­КУ­С­Т­ВА­ТА – БАЛ­ЧИК 2013г.”, да­ва съ­г­ла­сие да бъ­де фи­нан­си­ра­но кул­тур­но ме­ро­п­ри­я­тие ЛЯ­Т­НА АКА­ДЕ­МИЯ ПО ИЗ­КУ­С­Т­ВА­ТА – БАЛ­ЧИК 2013г.”от Об­щи­на Бал­чик с 500.00 /пе­т­с­то­тин/ ле­ва. Сре­д­с­т­ва­та да се оси­гу­рят от ре­зер­ва на Об­щин­с­кия бю­джет.

 

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред:

Пре­д­ло­же­ние за от­мя­на на Ре­ше­ние 316 по Про­то­кол № 31 от за­се­да­ние на Об­щин­с­ки съ­вет  Бал­чик, про­ве­де­но на 15.05.2009 г. и взе­ма­не на ре­ше­ние за дел­ба на не­д­ви­жим имот.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 389:

1. На ос­но­ва­ние чл. 21,ал. П, във вр. с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, ОБ­ЩИН­С­КИ СЪ­ВЕТ- Бал­чик от­ме­ня свое Ре­ше­ние № 316 по Про­то­кол № 31 от за­се­да­ние на Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, про­ве­де­но на 15.5.2009 г.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

2. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. І, т. 1 от ЗОС, чл. 46, т. 1 от НОР­ПУ­РОИ на Об­щи­на Бал­чик, ОБ­ЩИН­С­КИ СЪ­ВЕТ – БАЛ­ЧИК да­ва съ­г­ла­сие да бъ­де из­вър­ше­на до­б­ро­вол­на дел­ба на ПИ №78639.501.94 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с.Цър­к­ва, общ.Бал­чик, це­ли­ят с площ от 1 745 кв.м. ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик и на­с­ле­д­ни­ци­те на Хри­с­то До­б­рев До­б­рев-бивш жи­тел на с.Цър­к­ва, при кво­ти, оп­ре­де­ле­ни с вля­з­ло в си­ла съ­де­б­но Ре­ше­ние №632/10.12.2008 г., по­с­та­но­ве­но по въз­зи­в­но гра­ж­дан­с­ко де­ло № 900/2008 г. на До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд.

3. Въз­ла­га на кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов да пре­д­п­ри­е­ме не­об­хо­ди­ми­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия за из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред:

Пре­д­ло­же­ние за ак­ту­а­ли­за­ция на бю­дже­та за 2013 г.  об­щин­с­ка от­го­вор­ност на Ис­то­ри­че­с­ки му­зей Бал­чик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 390:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с чл. 27 от ЗОБ и чл.25, ал.2 от НСО­И­ОБ:

1. Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си бю­дже­та на Ис­то­ри­че­с­ки му­зей Бал­чик да бъ­де ак­ту­а­ли­зи­ран и за­ви­шен със 17 000 ле­ва.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

2. Сре­д­с­т­ва­та да бъ­дат от­пу­с­на­ти за сме­т­ка на за­ло­же­ния ре­зерв за 2013 г.

3. За­дъл­жа­ва кме­та на Об­щи­на­та да пре­д­п­ри­е­ме по­с­ле­д­ва­щи дей­с­т­вия за из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ ця­ло­то пре­д­ло­же­ние.

15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред:

Пре­д­ло­же­ние за ак­ту­а­ли­за­ция на бю­дже­та за 2013 г.  об­щин­с­ка от­го­вор­ност на Чи­та­ли­ще „Про­с­ве­та-1900” с. Со­ко­ло­во.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 391:

На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСО­И­ОБ:

1. Об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си бю­дже­та на чи­та­ли­ще “Про­с­ве­та-1900” се­ло Со­ко­ло­во да бъ­де ак­ту­а­ли­зи­ран с 10 000 ле­ва.

2. Сре­д­с­т­ва­та да бъ­дат от­пу­с­на­ти за сме­т­ка на за­ло­же­ния ре­зерв за 2013 г.

3. За­дъл­жа­ва кме­та на Об­щи­на­та да пре­д­п­ри­е­ме по­с­ле­д­ва­щи дей­с­т­вия за из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор Лучиянов,

Председател на

ОбС  Балчик

 

 

Коментарите са затворени.