На море Last Minute! 3 нощувки за двама, настанени в двойна стая в Хотел Балчик

Jul 3rd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

DSCN0526

Взе­ме­те своя Тео ва­у­чер за по­чи­в­ка на мо­ре-Last Minute, в хо­тел Бал­чик. Той Ви га­ран­ти­ра по­ре­д­на­та не­за­б­ра­ви­ма сре­ща с мо­ре­то в ро­ман­ти­ка­та на кра­си­вия чер­но­мор­с­ки град. В Бал­чик мо­же­те да по­се­ти­те дво­ре­цът, ля­т­на ре­зи­ден­ция на кра­ли­ца Ма­рия и Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на. Край­б­ре­ж­на­та алея съ­що е ту­ри­с­ти­че­с­ка ат­ра­к­ция на гра­да – кра­си­ва зо­на за раз­хо­д­ки. В гра­да еже­го­д­но се ор­га­ни­зи­рат и мно­же­с­т­во фе­с­ти­ва­ли и пра­з­ни­ци на кул­ту­ра­та, съ­бо­ри, кон­кур­си и пле­не­ри.

– 3 но­щу­в­ки в двой­на стая в Хо­тел Бал­чик са­мо за 90лв, вме­с­то за 150лв; Ва­у­че­ра е ва­ли­ден за два­ма ду­ши.

Ста­и­те са с две ле­г­ла, WC, душ,ка­бел­на те­ле­ви­зия, wi-fi, кли­ма­тик. Ста­и­те са с бал­кон и гле­д­ка към мо­ре­то. От за­па­д­ни­те стаи на хо­те­ла се раз­к­ри­ва чу­де­с­на гле­д­ка към к.к. Ал­бе­на и Дво­ре­ца, а от юж­ни­те стаи се ви­ж­да бал­чи­ш­ки­ят бряг – Ях­те­на­та ма­ри­на и При­с­та­ни­ще­то.

Ус­ло­вия на про­мо­ци­о­нал­на­та офер­та:

Ва­ли­д­ност на ва­у­че­ра: от 8 Юли до 14 Юли 2013г.

Офер­та­та е ва­ли­д­на за ре­зер­ва­ции до 14.07.2013г.

След за­ку­пу­ва­не на Тео ва­у­чер, на­п­ра­ве­те ре­зер­ва­ция за из­б­ра­ни­те от Вас дни, на тел. + 359 579 7 28 09.

Ако има­те же­ла­ние за по-дъ­лъг пре­с­той в хо­те­ла, мо­же да за­ку­пи­те 1 брой до­пъл­ни­те­лен ва­у­чер, след пре­д­ва­ри­тел­на ре­зер­ва­ция на тел. + 359 579 728 09.

При на­с­та­ня­ва­не е не­об­хо­ди­мо да пре­д­с­та­ви­те при­н­ти­ра­но ко­пие на ва­у­че­ри­те, ко­и­то из­по­л­з­ва­те. Мо­же­те да ги из­п­ра­ти­те и по и-мейл пре­д­ва­ри­тел­но на: info@hotel-balchik.com

Вси­ч­ки дру­ги гло­бал­ни ус­ло­вия на Teo.bg

h3

Коментарите са затворени.