10 години Общински пенсионерски хор в Балчик

Jul 3rd, 2013 | От | Category: ВАЖНА

p1040637-x-1000

Пре­ди 10 го­ди­ни се ра­ж­да ос­но­во­по­ла­га­ща­та идея за съ­з­да­ва­не на Об­щин­с­ки пен­си­о­нер­с­ки хор в Бал­чик. Гла­вен ен­ту­си­аст е пре­д­се­да­те­лят на ОбС на пен­си­о­не­ри­те Ди­ми­тър До­б­рев, кой­то за­е­д­но с Дим­ка Ма­ле­ва, Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва, Со­ф­ка Кръ­с­те­ва, Со­ф­ка Де­не­ва, Си­ме­он Ни­ко­лов и То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва пре­в­ръ­щат иде­я­та в ре­ал­ност. За ди­ри­гент е по­ка­нен из­ве­с­т­ни­ят учи­тел по му­зи­ка То­дор То­до­ров, кой­то от­зи­в­чи­во се от­зо­ва­ва на вси­ч­ки пре­д­ло­же­ния и офор­мя ин­те­ре­сен ре­пер­то­ар пре­ди вси­ч­ко от на­ци­о­нал­но-па­т­ри­о­ти­ч­ни и ре­во­лю­ци­он­ни пе­с­ни. По-къ­с­но се ра­зу­ча­ват и по­пу­ляр­ни твор­би.

За 10 го­ди­ни хо­рът е по­лу­чил мно­же­с­т­во на­г­ра­ди от фе­с­ти­ва­ли в Со­фия, Вар­на и дру­ги гра­до­ве в стра­на­та.

В кул­тур­ния жи­вот на Бал­чик и Об­щи­на­та Об­щин­с­ки­ят пен­си­о­нер­с­ки хор е не­из­ме­нен уча­с­т­ник. Той от­к­ри­ва пре­г­ле­ди­те на ху­до­же­с­т­ве­на­та са­мо­дей­ност. За изя­ви­те си, за ор­га­ни­за­ци­я­та си, Об­щин­с­ки­ят пен­си­о­нер­с­ки хор по­лу­ча­ва пъл­на­та по­д­к­ре­па на Об­щи­на Бал­чик, чи­та­ли­щ­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” и пре­д­се­да­те­ля на ОбС на пен­си­о­не­ри­те Ан­гел Съ­бев.

В хо­ра пре­об­ла­да­ват же­ни, но съ­с­та­вът се съ­с­тои от 28-32 ре­до­в­ни хо­ри­с­ти. Ед­на го­ля­ма част от тях са но­ми­ни­ра­ни за „об­ще­с­т­ве­ни­ци на го­ди­на­та”, а ди­ри­ген­тът Т.То­до­ров и за ли­це на град Бал­чик.

Де­се­т­го­ди­ш­ни­ят юби­лей на хо­ра бе от­бе­ля­зан тър­же­с­т­ве­но с ек­с­кур­зия и бан­кет в гр.Ка­вар­на, в ком­п­лекс „Св.Ге­ор­ги”.

По­же­ла­ва­ме на вси­ч­ки хо­ри­с­ти здра­ве и все та­къв го­лям ен­ту­си­а­зъм при пре­д­с­та­вя­не­то на хо­ра в Об­щи­на­та и стра­на­та.                        /Б.Т./

 

Коментарите са затворени.