“Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия”

Jun 26th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ВАЖНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На 19.06.2013 го­ди­на се про­ве­де за­к­лю­чи­тел­на пре­с­кон­фе­рен­ция по про­ект „За­щи­та на мор­с­кия бряг на гр. Бал­чи­кот аб­ра­зия и еро­зия”, фи­нан­си­ран по опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма ‘’Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие’’ 2007-2013, на ко­я­то бя­ха пре­д­с­та­ве­ни ре­зул­та­ти­те от из­вър­ше­ни­те дей­но­с­ти. Про­е­к­та е на об­ща стой­ност 960 872,64 лв., ка­то при­к­лю­ч­ва на 21.06.2013 год. Ре­а­ли­зи­ра­не­то на на­с­то­я­щи­ят про­ект до­ве­де до по­с­ти­га­не­то на сле­д­ни­те не­по­с­ре­д­с­т­ве­ни ре­зул­та­ти:

1.Ре­а­ли­зи­ра­ни пре­ван­ти­в­ни мер­ки за ог­ра­ни­ча­ва­не ри­с­ка от аб­ра­зи­ци­он­ни про­це­си вър­ху край­б­ре­ж­на­та гра­д­с­ка зо­на на Бал­чик;

2.  За­щи­та на жи­те­ли­те  в ра­йо­на на въз­с­та­но­ве­на­та еко­ло­ги­ч­на сре­да;

3. По­до­б­рен имидж и кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­ност на об­щи­на­та, чрез по­ви­ша­ва­не ка­че­с­т­во­то на жи­вот, про­из­ти­ча­що от:

-уве­ли­ча­ва­не си­гур­но­ст­та и по­до­б­ря­ва­не на жи­з­не­ни­те ус­ло­вия на  12 223 ду­ши,  жи­ве­е­щи в ра­йо­на;

– оси­гу­ря­ва­не на ал­тер­на­ти­вен до­с­тъп по дам­ба­та на ту­ри­с­ти­те и го­с­ти­те на град Бал­чик до Дър­жа­вен кул­ту­рен цен­тър “Кул­ту­рен цен­тър “Дво­ре­ца”.

4. Спа­ся­ва­не от ком­п­ро­ме­ти­ра­не:

–  370 м от дам­ба­та, ук­ре­п­ва­ща край­б­ре­жи­е­то на Бал­чик;

–  на 2 бу­ни: бу­на 204 с дъл­жи­на 120 м и бу­на 205 с дъл­жи­на 134 м. /об­що  254 м/.

„То­зи до­ку­мент е съ­з­да­ден в рам­ки­те на про­ект “За­щи­та на мор­с­кия бряг на гр. Бал­чик от аб­ра­зия и еро­зия” кой­то се осъ­ще­с­т­вя­ва с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие” 2007-2013 г.,съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз чрез Ев­ро­пей­с­кия фонд за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие.Ця­ла­та от­го­вор­ност за съ­дър­жа­ни­е­то на пу­б­ли­ка­ци­я­та се но­си от Об­щи­на Бал­чик и при ни­ка­к­ви об­с­то­я­тел­с­т­ва не мо­же да се счи­та,че то­зи до­ку­мент от­ра­зя­ва офи­ци­ал­но­то ста­но­ви­ще на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз и Уп­ра­в­ля­ва­щия ор­ган.“

2

 Арх. Еми­лия Ге­ор­ги­е­ва – Ди­ре­к­тор на Ди­ре­к­ция “Ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, со­б­с­т­ве­ност и ин­ве­с­ти­ции” към ОбА-Бал­чик и ръ­ко­во­ди­тел на про­е­к­та, за­я­ви пред жур­на­ли­с­ти на спе­ци­ал­на пре­с­кон­фе­рен­ция, че пър­ви­ят етап от про­е­к­та е из­пъл­нен ус­пе­ш­но. Оча­к­ва се фи­нан­си­ра­не и за сле­д­ва­щи­те 2 ета­па. Спо­ред нея, бал­чи­к­лии ще бъ­дат до­вол­ни да се раз­хо­ж­дат по Дам­ба­та, ко­я­то по­с­те­пе­но ще се пре­вър­не в ис­тин­с­ка край­мор­с­ка алея.                               

/Фото: М. Костова/

Бенефициент : Община Балчик

Обща стойност на проекта:  960 872,64 лв.

ЕФРР  816 741,74 лв.

Начало на проекта 03.06.2011

Край на проекта 21.06.2013 г.

Про­е­к­тът се фи­нан­си­ра от Ев­ро­пей­с­кия фонд за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие и от дър­жа­в­ния бю­джет на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия

Обща цел на проекта

Об­ща­та цел на про­е­к­та е  по­ви­ша­ва­не ка­че­с­т­во­то на жи­вот в град Бал­чик, чрез  пре­до­т­в­ра­тя­ва­не на ри­с­ко­ве от еро­зия и аб­ра­зия на край­б­ре­жи­е­то му и по­до­б­ря­ва­не на фи­зи­че­с­ка­та сре­да,  пре­в­ръ­ща­не­то й  в бе­зо­па­с­на, ус­той­чи­ва, ви­со­ко еко­ло­ги­ч­на и ес­те­ти­че­с­ка, из­пъл­ня­ва­ща и ва­ж­ни со­ци­ал­ни фун­к­ции.

Специфични цели на проекта:

– Из­г­ра­ж­да­не и ре­монт на не­об­хо­ди­ма­та дре­б­но­ма­ща­б­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, за да се ог­ра­ни­чи про­я­в­ле­ни­е­то  на про­це­си­те на еро­зия и аб­ра­зия на мор­с­кия бряг на град Бал­чик;

– По­ви­ша­ва­не на бе­зо­па­с­но­ст­та и по­до­б­ря­ва­не си­гур­но­ст­та  на на­се­ле­ни­е­то, жи­ве­е­що в  край­б­ре­ж­ния ра­йон на гр. Бал­чик;

– Пре­до­т­в­ра­тя­ва­не на се­ри­о­з­ни ма­те­ри­ал­ни и иму­ще­с­т­ве­ни за­гу­би на жи­ве­е­щи­те в  не­по­с­ре­д­с­т­ве­на бли­зост до мо­ре­то;

– На­ма­ля­ва­не на по­тен­ци­ал­ни­те не­б­ла­го­п­ри­я­т­ни по­с­ле­ди­ци за чо­ве­ш­ко­то здра­ве и окол­на­та сре­да;

– По­ви­ша­ва­не при­в­ле­ка­тел­но­ст­та на град Бал­чик за по­се­ти­те­ли и ин­ве­с­ти­то­ри.

Целеви групи и крайни бенефициенти:

– На­се­ле­ние, жи­ве­е­що в не­по­с­ре­д­с­т­ве­на бли­зост до мор­с­кия бряг –  304 ду­ши;

– 12 223  мла­ди хо­ра, тру­де­щи се и пен­си­о­не­ри, жи­те­ли на град Бал­чик, ко­и­то жи­ве­ят в ра­йо­на или  ре­до­в­но го по­се­ща­ват;

– 1 800 хо­ра с ув­ре­ж­да­ния от град Бал­чик;

– 1 400 пре­д­с­та­ви­те­ли на ром­с­ко­то на­се­ле­ние, жи­ве­е­щи в гр. Бал­чик.

Иден­ти­фи­ци­ра­ни­те край­ни бе­не­фи­ци­ен­ти на ин­тер­вен­ци­я­та са вси­ч­ки жи­те­ли на Об­щи­на Бал­чик, на­б­ро­я­ва­щи при­б­ли­зи­тел­но 20 000  ду­ши, око­ло 240 000 ду­ши, жи­те­ли на об­раст До­б­рич, ка­к­то и око­ло 200 000 ту­ри­с­ти го­ди­ш­но

– Сто­пан­с­ки су­бе­к­ти, ре­ги­с­т­ри­ра­ни на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик, с по­ви­ша­ва­не на кон­ку­рен­то­с­по­со­б­но­ст­та и при­в­ле­ка­тел­но­ст­та на ра­йо­на, по­с­ре­д­с­т­вом по­до­б­ря­ва­не на  бе­зо­па­с­т­но­ст­та му;

– Го­с­ти на об­щи­на­та, ту­ро­пе­ра­тор­с­ки фир­ми и ту­ри­с­ти пре­ми­на­ва­щи и по­се­ща­ва­щи ту­ри­с­ти­че­с­ки­те обе­к­ти в ра­йо­на. Уле­с­ня­ва се до­с­тъ­па до Дър­жа­вен кул­ту­рен ин­с­ти­тут – Кул­ту­рен цен­тър “Дво­ре­ца”

Изпълнени дейности по проекта:

* Дей­ност 1 – Пре­д­ва­ри­те­лен ана­лиз и оцен­ка на ну­ж­да­та от ин­тер­вен­ция и дей­с­т­вия по по­д­го­то­в­ка на про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние;

* Дей­ност 2 . Сфор­ми­ра­не на екип за уп­ра­в­ле­ние на про­е­к­та и ре­а­ли­зи­ра­не уп­ра­в­ле­ни­е­то на про­е­к­та;

* Дей­ност 3 – По­д­го­то­в­ка на до­ку­мен­та­ции за из­бор на из­пъл­ни­те­ли на об­ще­с­т­ве­ни по­ръ­ч­ки;

* Дей­ност 4 – Про­ве­ж­да­не на тръ­ж­ни про­це­ду­ри;

*Дей­ност 5 – Стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни ра­бо­ти по из­пъл­не­ние на Етап 1 от про­ект „За­щи­та на мор­с­кия бряг на гр. Бал­чик от аб­ра­зия и еро­зия в уча­с­тъ­ка ме­ж­де бу­ни 204 и 208”;

5.1. Ре­мон­ти­ран уча­с­тък от дам­ба­та с дъл­жи­на 370 м.

5.2. Ре­мон­ти­ра­ни бу­ни 204 и 205 /с об­ща дъл­жи­на 254 м./.

* Дей­ност 6 – Осъ­ще­с­т­вя­ва­не на дей­но­с­ти по стро­и­те­лен на­д­зор, ав­тор­с­ки на­д­зор и ин­ве­с­ти­тор­с­ки кон­т­рол;

*Дей­ност 7 – При­е­мо-пре­да­ва­тел­ни про­це­ду­ри и въ­ве­ж­да­не на обе­к­ти­те в ек­с­по­ла­та­ция;

* Дей­ност 8 – Осъ­ще­с­т­вя­ва­не на въ­т­ре­шен мо­ни­то­ринг, кон­т­рол на из­пъл­не­ни­е­то и от­чи­та­не на­пре­дъ­ка по из­пъл­не­ние на про­е­к­та;

* Дей­ност 9  – Ре­а­ли­зи­ра­не на мер­ки за ин­фор­ми­ра­ност и пу­б­ли­ч­ност;

* Дейност 10 – ОДИТ НА ПРОЕКТА

Постигнати резултати

Ре­а­ли­зи­ра­не­то на на­с­то­я­щи­ят про­ект до­ве­де до по­с­ти­га­не­то на сле­д­ни­те не­по­с­ре­д­с­т­ве­ни ре­зул­та­ти:

1. Ре­а­ли­зи­ра­ни пре­ван­ти­в­ни мер­ки за ог­ра­ни­ча­ва­не ри­с­ка от аб­ра­зи­ци­он­ни про­це­си вър­ху край­б­ре­ж­на­та гра­д­с­ка зо­на на Бал­чик;

2.  За­щи­та на жи­те­ли­те  в ра­йо­на на въз­с­та­но­ве­на­та еко­ло­ги­ч­на сре­да;

3. По­до­б­рен имидж и кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­ност на об­щи­на­та, чрез по­ви­ша­ва­не ка­че­с­т­во­то на жи­вот, про­из­ти­ча­що от:

– уве­ли­ча­ва­не си­гур­но­ст­та и по­до­б­ря­ва­не на жи­з­не­ни­те ус­ло­вия на  12 223 ду­ши,  жи­ве­е­щи в ра­йо­на;

– оси­гу­ря­ва­не на ал­тер­на­ти­вен до­с­тъп по дам­ба­та на ту­ри­с­ти­те и го­с­ти­те на град Бал­чик до Дър­жа­вен кул­ту­рен цен­тър “Кул­ту­рен цен­тър “Дво­ре­ца”.

4. Спа­ся­ва­не от ком­п­ро­ме­ти­ра­не:

–  370 м от дам­ба­та, ук­ре­п­ва­ща край­б­ре­жи­е­то на Бал­чик;

–  на 2 бу­ни: бу­на 204 с дъл­жи­на 120 м и бу­на 205 с дъл­жи­на 134 м. /об­що  254 м/.

Дъл­го­с­ро­ч­но­то въз­дей­с­т­вие от ре­а­ли­за­ци­я­та на про­е­к­та ще се ус­та­но­ви чрез си­с­тем­но на­б­лю­де­ние на ефе­к­та от из­пъл­не­ни­е­то му от стра­на на от­го­вор­ни­те ор­га­ни на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция. Оча­к­ва се по­до­б­ре­ни­те съ­о­ръ­же­ния да има по­ло­жи­те­лен ефект и при­нос към по­до­б­ря­ва­не на со­ци­ал­но-ико­но­ми­че­с­ки­те по­ка­за­те­ли на ре­ги­о­на чрез:

– Обе­зо­па­сен  край­мор­с­ки ра­йон;

– Оси­гу­ре­ни ус­ло­вия за от­дих, спорт в при­ро­до­съ­о­б­ра­з­на сре­да, уве­ли­ча­ва­не въз­мо­ж­но­с­ти­те за из­по­л­з­ва­не на ре­к­ре­а­ци­он­ни­те ре­сур­си;

– Не­за­мър­се­на и здра­во­с­ло­в­на окол­на сре­да;

– По­ви­ша­ва­не мо­бил­но­ст­та в край­б­ре­ж­ния уча­с­тък на град Бал­чик и оси­гу­ря­ва­не на без­пре­пя­т­с­т­вен  до­с­тъп до мо­ре­то и  на хо­ра с ув­ре­ж­да­ния;

– Съ­з­да­де­ни пре­д­по­с­та­в­ки за ин­ве­с­ти­ции и по­ви­ша­ва­не бла­го­съ­с­то­я­ни­е­то на на­се­ле­ни­е­то на об­щи­на Бал­чик;

– Фор­ми­ра­ни­ят ка­па­ци­тет за из­ра­бо­т­ва­не и уп­ра­в­ле­ние на про­е­к­ти ще га­ран­ти­ра ус­той­чи­вост на ре­зул­та­ти­те от про­е­к­та и съ­з­да­ва­не на въз­мо­ж­но­с­ти за тя­х­но­то про­дъл­же­ние;

Трай­но­то въз­дей­с­т­вие е сил­но из­ра­зе­но в бъ­де­щи дей­но­с­ти, свър­за­ни с ус­той­чи­во­то раз­ви­тие на ту­ри­з­ма. Ре­а­ли­за­ци­я­та на про­е­к­та ще съ­з­да­де бла­го­п­ри­я­т­на сре­да за жи­ве­е­не и ин­ве­с­ти­ции. То­ва ще га­ран­ти­ра фи­нан­со­ва­та обе­з­пе­че­ност на по­д­дър­жа­не­то и раз­ви­ва­не­то на ре­зул­та­ти­те от про­е­к­та в дъл­го­с­ро­чен план.

3 

4

5

Коментарите са затворени.