ПОЖАРНА БДИТЕЛНОСТ В ПРЕДСТОЯЩАТА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ

Jun 26th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЛИТИКА

С на­с­тъ­п­ва­не на во­съ­ч­на зря­лост на жи­т­ни­те кул­ту­ри ря­з­ко се по­ви­ша­ва по­жар­на­та опа­с­ност в съ­щи­те. Въз­ни­к­на­ли­те по­жа­ри в те­зи ма­си­ви се ха­ра­к­те­ре­зи­рат с го­ля­ма ско­рост на раз­про­с­т­ра­не­ние, ка­к­то по по­со­ка на вя­тъ­ра та­ка и в стра­ни.То­ва оз­на­ча­ва, че вся­ко за­пал­ва­не мо­же да об­х­ва­не го­ле­ми пло­щи от ре­кол­та­та и да уни­що­жи сел­с­ко­с­то­пан­с­ка­та те­х­ни­ка. Не са ре­д­ки слу­ча­и­те, ко­га­то по­жа­ри в су­хи тре­ви и стър­ни­ща спо­ма­гат за уни­що­же­ни­е­то на гор­с­ки ма­си­ви и по­ле­за­щи­т­ни по­я­си.

Пре­об­ла­да­ва­ща­та при­чи­на за въз­ни­к­ва­не на по­жа­ри по вре­ме на при­би­ра­не на ре­кол­та­та е не­б­ре­ж­ност при бо­ра­ве­не с от­к­рит огън в съ­се­д­с­т­во с жи­т­ни­те ма­си­ви и те­х­ни­че­с­ка не­из­п­ра­в­ност в сел­с­ко­с­то­пан­с­ка­та те­х­ни­ка. Не са ре­д­ки слу­ча­и­те на за­пал­ва­ния от не­б­ре­ж­но тю­тю­но­пу­ше­не и опал­ва­не на па­си­ща с цел тя­х­но­то по­чи­с­т­ва­не от су­ха­та тре­ва.

При­зо­ва­ва­ме вси­ч­ки гра­ж­да­ни, юри­ди­че­с­ки ли­ца, зър­но­п­ро­и­з­во­ди­те­ли и дру­ги фир­ми и ор­га­ни­за­ции, има­щи от­но­ше­ние по при­би­ра­не на ре­кол­та­та да се от­на­сят се­ри­о­з­но и да спа­з­ват ус­та­но­ве­ни­те про­ти­во­по­жар­ни пра­ви­ла с На­ре­д­ба №Iз-1053 на МВР, а имен­но:

*да не се из­х­вър­лят угар­ки от ци­га­ри от ав­то­мо­би­ли по вре­ме на дви­же­ние и не се пу­ши в бли­зост и по­к­рай жи­т­ни ма­си­ви, по­ле­за­щи­т­ни по­я­си и др.;

*Из­по­л­з­ва­не­то на от­к­рит огън да ста­ва са­мо при из­к­лю­чи­тел­на ну­ж­да и на раз­с­то­я­ние не по-мал­ко от 100 ме­т­ра от ма­си­ви­те с жи­т­ни кул­ту­ри, гор­с­ки на­съ­ж­де­ния, ка­к­то от скла­до­ви, сто­пан­с­ки и жи­ли­щ­ни сгра­ди;

*из­х­вър­ля­не­то на го­ри­ми­те от­па­дъ­ци да ста­ва са­мо на оп­ре­де­ле­ни за цел­та ме­с­та, ко­фи­те за смет и сме­ти­ще­то;

*да не до­пу­с­кат за­пал­ва­не на го­ри­ми­те от­па­дъ­ци, ко­и­то се из­х­вър­лят на сме­ти­ще­то;

*да се до­пу­с­ка до ра­бо­та са­мо те­х­ни­че­с­ки из­п­ра­в­на по­жа­ро­о­бе­зо­па­се­на сел­с­ко­с­то­пан­с­ка те­х­ни­ка;

*да се на­п­ра­вят не­об­хо­ди­ми­те про­ти­во­по­жар­ни иви­ци и раз­пар­це­ли­рат ма­си­ви­те за еже­д­не­в­на ра­бо­та;

*да се спа­з­ва стри­к­т­но за­б­ра­на­та за опал­ва­не на стър­ни­ща­та, су­хи­те тре­ви и край­пъ­т­ни­те иви­ци;

Апе­ли­ра­ме към вси­ч­ки гра­ж­да­ни при ус­та­но­вя­ва­не на за­пал­ва­ния и по­жа­ри да си­г­на­ли­зи­рат на тел.112 и 160 ор­га­ни­те на РС”ПБЗН”-Бал­чик за сво­е­в­ре­мен­на на­ме­са и да пре­д­п­ри­е­мат пър­во­на­чал­ни га­си­тел­ни дей­с­т­вия.

РАЙОННА СЛУЖБА “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-БАЛЧИК

и/н ст.п-р Христов

         11.06.2013г.

Коментарите са затворени.