Клуб “Здравец” на зонален преглед

Jun 19th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

20

„Спорт за дъл­го­ле­тие” – под то­ва мо­то на 16 юни 2013 г. в Раз­г­рад се съ­с­тоя зо­на­лен пре­г­лед на гру­пи – ве­те­ра­ни гим­на­с­ти­ци от фе­де­ра­ция „Спорт за вси­ч­ки”. Сред уча­с­т­ва­щи­те 26 гру­пи от Се­вер­на Бъл­га­рия бя­ха и спор­ти­с­т­ки­те от клуб „Здра­вец”Бал­чик, един­с­т­ве­ни от до­б­ри­ч­ки ре­ги­он.

Съ­с­те­за­ни­е­то се про­ве­де на гра­д­с­кия пло­щад, пред чи­та­ли­ще­то, в не­дел­на­та ут­рин от 10.00 ч. Уча­с­т­ва­ха гру­пи­те от „Спорт за вси­ч­ки” – Вар­на, Ру­се, Пле­вен, Ка­с­пи­чан, Ка­зан­лък, Вра­ца и .т.н. Пра­з­ни­кът за­по­ч­на с ли­те­ра­тур­но-му­зи­кал­на про­г­ра­ма – сти­хо­ве и пе­с­ни с па­т­ри­о­ти­ч­но съ­дър­жа­ние и при­по­в­ди­г­нат тон, по­д­го­т­ве­ни от до­ма­ки­ни­те, а от­к­ри­ва­не­то на­п­ра­ви пре­д­се­да­те­лят на фе­де­ра­ци­я­та Пла­мен Бон­чев. По­же­ла­вай­ки ус­пех на съ­с­те­за­те­ли­те, той не про­пу­с­на да из­ра­зи за­до­вол­с­т­во­то си от ма­со­во­то уча­с­тие на гру­пи­те. По из­те­г­лен жре­бий бал­чи­к­лий­ки иг­ра­ха 13-и по ред. Раз­гър­на­ли се сво­бо­д­но на ши­ро­кия пло­щад, те изи­г­ра­ха сво­е­то съ­че­та­ние с въ­о­ду­ше­в­ле­ние и съ­в­сем не е пре­си­ле­но, ако се ква­ли­фи­ци­ра ка­то пер­фе­к­т­но. В то­ва съ­че­та­ние уча­с­т­ват 44 же­ни – гру­пи с то­п­ки, с об­ръ­чи, с лен­ти и със стол­че­та. Му­зи­кал­ни­ят съ­п­ро­вод е по му­зи­ка на ме­с­т­ния по­е­ти му­зи­кант Ва­лен­тин Шал­тев, а ав­тор на те­к­с­та е по­е­те­са­та Ве­с­ка Чер­не­ва. До­б­ре на­си­те­но­то с по­д­хо­дя­щи за въз­ра­ст­та уп­ра­ж­не­ния съ­че­та­ние, за­вър­ши с по­ка­з­на де­мон­с­т­ра­ция на връ­з­ка­та и при­ем­с­т­ве­но­ст­та ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та – 8-го­ди­ш­на­та Да­ни Ге­ор­ги­е­ва и мно­го по­пу­ляр­на­та ба­ба Ни­ко­ли­на на­п­ра­ви­ха с об­ръ­чи „ко­с­те­нур­ки”, а Д.Ма­ле­ва, ме­то­ди­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел на клуб „Здра­вец” и ав­тор на съ­че­та­ни­е­то, раз­гъ­на пла­кат: „Ето на ка­к­во на­у­чих мо­е­то пра-пра­в­ну­че”. Из­пъл­не­ни­е­то на бал­чи­к­лий­ки бя­ха мно­го­к­ра­т­но ак­ла­ми­ра­ни, по­о­щ­ря­ва­ни с „Бра­во” и мно­го по­з­д­ра­в­ле­ния от дру­ги­те уча­с­т­ни­ци и раз­г­ра­д­с­ка­та пу­б­ли­ка. За то­ва съ­в­сем оча­к­ва­на бе­ше оцен­ка­та на жу­ри­то, ко­е­то по­с­та­ви бал­чи­к­лий­ки на при­зо­во мя­с­то, въ­п­ре­ки че пре­г­ле­дът ня­ма съ­с­те­за­те­лен ха­ра­к­тер.

Ви­на­ги е при­я­т­но и удо­в­ле­т­во­ря­ва­що, ко­га­то си спра­ве­д­ли­во оце­нен, ко­га­то тру­дът, кой­то си по­ло­жил е дал та­къв чу­де­сен ре­зул­тат, ко­га­то от­го­вор­но си се от­не­съл към по­е­ти за­дъл­же­ния. До­ри, ко­га­то те са по­ле­з­ни, най-ве­че за са­мия теб. Но и при­мер за ос­та­на­ли­те…

Уси­ли­я­та, по­ло­же­ни от ме­то­ди­че­с­кия ръ­ко­во­ди­тел Д.Ма­ле­ва , от пре­д­се­да­те­ля Ру­с­ка Ге­ор­ги­е­ва, от се­к­ре­тар-ка­си­е­ра Еле­на Ка­за­ко­ва, от Иван­ка Иг­на­то­ва, от Ири­на Бра­то­е­ва, по­д­по­ма­га­щи ор­га­ни­за­ци­я­та по уча­с­ти­е­то в съ­с­те­за­ни­е­то, ста­ра­ни­е­то на вси­ч­ки ве­те­ра­ни-гим­на­с­ти­ч­ки, ня­кои от ко­и­то съ­в­сем от­с­ко­ро в клу­ба, на­и­с­ти­на бя­ха до­с­той­но оце­не­ни.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.