Клуб “Б.Караджов” – с втора изложба пред балчиклии

Jun 19th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

18

Мла­ди­те ху­до­ж­ни­ци от клуб „Б.Ка­ра­джов” към чи­та­ли­ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик на­п­ра­ви­ха сво­я­та вто­ра го­ди­ш­на из­ло­ж­ба. Те я от­к­ри­ха на 1 юни – ден на де­те­то и на на­де­ж­ди­те на най-мла­ди­те да се ре­а­ли­зи­рат в сво­е­то ху­до­ж­ни­че­с­ко по­при­ще. Во­де­ни от своя ръ­ко­во­ди­тел учи­те­ля, ху­до­ж­ни­ка, по­е­та и му­зи­кан­та Ва­лен­тин Шал­тев, бал­чи­ш­ка­та мла­да смя­на по­лу­чи удо­в­ле­т­во­ре­ние от ин­те­ре­са на бал­чи­к­лии към скром­на­та им ек­с­по­зи­ция. С ку­раж, ка­к­то из­тъ­к­на В.Шал­тев, Гер­га­на Ман­че­ва, Яна Ми­но­в­с­ка, Де­ни­ца Ан­д­ре­е­ва, На­де­ж­да Ра­да­но­ва, Ан­на Ма­не­ва, Ве­се­ла Ма­ри­я­но­ва, Си­мо­на Яна­ки­е­ва, Иван Ми­но­в­с­ки , Ни­ко­ли­на Ива­но­ва и Ге­на­ди Га­в­ра­и­лов по­ка­з­ват сво­и­те пър­ви ра­бо­ти. Кар­ти­на­та „Бал­чик” на Ге­на­ди Га­в­ра­и­лов бе по­да­ре­на на при­з­ьо­ри от про­ве­де­ния Тре­ти хо­ров фе­с­ти­вал „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”. Не­го­ви­те кар­ти­ни но­сят ре­а­ли­з­ма на на­ше­то вре­ме и са ка­то фо­то­г­ра­ф­с­ки ко­пия на дей­с­т­ви­тел­но­ст­та. Ни­ко­ли­на ни из­не­на­д­ва с пре­к­ра­с­но­то съ­че­та­ние на бъл­гар­с­ки­те ба­г­ри в не­й­ния те­к­с­тил. Яна тър­си но­ви пъ­ти­ща за се­бе­и­зя­ва. Та­ка­ва в стил „фен­тъ­зи” са на­ме­ри­ли Де­ни­ца и На­де­ж­да. Ан­на се стре­ми към кла­си­че­с­ки­те об­ра­зи, а Иван е съ­в­сем на­чи­на­ещ.

След от­к­ри­ва­не на из­ло­ж­ба­та В.Шал­тев спо­де­ли, че ху­до­ж­ни­ци­те за­с­лу­жа­ват по­х­ва­ла и изя­ва из­вън на­шия град – за­се­га в Ка­вар­на и Ша­б­ла. Та­ка те ще ста­нат още по-раз­но­о­б­ра­з­ни в тър­се­ни­я­та си.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.