Международен музикално – танцов фестивал “Слънчева България”

Jun 19th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

13

15

От­но­во бал­кан­с­ка­та фе­с­ти­вал­на сто­ли­ца Бал­чик бе до­ма­кин на ІV Ме­ж­ду­на­ро­ден му­зи­кал­но-тан­цов фе­с­ти­вал „Слън­че­ва Бъл­га­рия” от 15 до 17 юни 2013 г. с ор­га­ни­за­тор ту­ри­с­ти­че­с­ка фир­ма „Олим­пия груп” До­б­рич, с по­д­к­ре­па­та на Об­щи­ни­те До­б­рич и Бал­чик. Ав­то­ри­те­т­но жу­ри в съ­с­тав Игор Хро­мов, Ев­ге­ния Жем­чу­го­ва, На­та­лия Ата­на­со­ва, Во­ло­ди­мир Чмир и Сто­ян Го­с­по­ди­нов оце­ни ка­че­с­т­ва­та и та­лан­та на 500 уча­с­т­ни­ци от 24 фор­ма­ции от Бъл­га­рия, Бе­ла­рус, Ук­рай­на. Въ­п­ре­ки дъ­ж­до­в­ния ка­пан, по­с­та­вен от при­ро­да­та, вси­ч­ко пре­ми­на по во­да. Тук си да­до­ха сре­ща са­мо­дей­ци­те от Бал­чик, До­б­рич, Де­в­ня, с.Вой­во­ди­но и с.Ка­ра­ма­ни­те, Вар­нен­с­ка об­ласт; гр.Столбцы, гр. Лвов, гр.Ско­ле, гр.Ни­ко­ла­ев, гр.Ро­в­но и Но­вий Роздьл. Вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци де­мон­с­т­ри­ра­ха дух и во­ля за по­с­ти­га­не на хар­мо­ния и съ­вър­шен­с­т­во в раз­ли­ч­ни­те ди­с­ци­п­ли­ни за мла­д­ша, сре­д­на и стар­ша въз­раст. До­ми­ни­ра­ха бе­ло­ру­с­ки­те из­пъл­ни­те­ли Але­к­сан­дър Зе­нь­ко­вич, Ели­за­ве­та Га­в­ри­лен­ко, „Жи­во­ро­ни­ч­ки” с рък. Лю­д­ми­ла Ко­но­п­ля­ни­ко­ва. На­г­ра­да­та за зри­тел­с­ки сим­па­тии оти­де при Ли­ла­на Бон­да­ре­ва. Ди­п­ло­ми и при­зо­во мя­с­то взе и Ан­на Бре­ч­ко.

В но­ми­на­ция „сти­ли­зи­ра­на хо­ре­о­г­ра­фия, съ­в­ре­мен­не н.танц и ба­лет” в три­те въз­ра­с­ти­ви гру­пи най-ра­до­с­т­ни си оти­до­ха ръ­ко­во­ди­те­ли­те от град Лвов: „Про­ли­сок” с Та­тя­на Ско­ро­мо­хо­ва, „Гар­мо­ния” със Стел­ла Аки­мо­ва, „Ле­ве­нья” с На­та­лья Бон­дар­чук, „Зо­ра­ч­ка” с Еле­на Зуб, „Ше­бе­ту­ш­ки” с Юлия Бо­хан. В но­ми­на­ция „Хо­ре­о­г­ра­фия на на­ро­д­ни тан­ци” бя­ха на­г­ра­де­ни с ку­пи и ди­п­ло­ми: „Де­в­не­ние”с Ми­ро­с­лав Де­ми­ров, „Да­ру­нов” с Ма­рьа­не Стам­ке­вич, „Сбо­рен­ка” с Асен­ка Ку­ле­ва; „Ве­сел­ка” с Та­тя­на Ми­хай­люк, „Ху­с­тя­но­ч­ка”с Ири­на Гне­па.

За при­зо­ви ме­с­та бя­ха кла­си­ра­ни два от­бо­ра; „Ба­лик” Бал­чик , с хо­ре­о­г­раф Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва и „По­ле­ся­но­ч­ка” с рък.Ев­ге­ния Жем­чу­го­ва и На­та­лия Ки­рия. Но­ви­те но­си­те­ли на Гран при „Слън­че­ва Бъл­га­рия” са: „Ве­селiе че­ре­ви­ч­ки”с ръ­ко­во­ди­те­ли Ма­рия и Во­ло­ди­мир Чмир. Тря­б­ва да спо­ме­нем и бла­го­да­рим на най-мал­ки­те пе­в­ци от „Ве­селiе че­ре­ви­ч­ки” с ди­ри­гент На­дя Ма­те­ша, ко­и­то уча­с­т­ва­ха из­вън про­г­ра­ма­та, пре­ми­на­вай­ки над 1000 км. до Бъл­га­рия. С пе­сен­та „Ху­ба­ва си, моя го­ро”, из­пъл­не­на на пер­фе­к­тен бъл­гар­с­ки език, те из­п­ра­ви­ха въз­тор­же­на­та пу­б­ли­ка на кра­ка и по­лу­чи­ха най-мно­го ап­ло­ди­с­мен­ти и ова­ции от зри­те­ли­те.

Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят фе­с­ти­вал „Слън­че­ва Бъл­га­рия” по­ка­за как се по­с­ти­гат це­ли с дух и ам­би­ция. Ка­то пре­ми­на­ват през раз­ли­ч­ни пла­с­то­ве на из­ку­с­т­во­то, тран­с­фор­ми­рай­ки го в тър­же­с­т­во на мла­до­ст­та, из­пъл­ни­те­ли­те на­да­ря­ват про­с­т­ран­с­т­во­то с хар­мо­ния ка­то не за­б­ра­вят да се на­с­ла­дят на ре­зул­та­ти­те от сво­и­те уси­лия. На­та­лия Ата­на­со­ва, уп­ра­ви­тел на „Олим­пия Груп”, на­п­ра­ви не­об­хо­ди­мо­то, за да се пре­вър­не фе­с­ти­ва­лът „Слън­че­ва Бъл­га­рия”в тър­же­с­т­ву­ва­ща дей­с­т­ви­тел­ност.

Георги ЙОВЧЕВ

14

Първото място в класирането ансамбъл “Балик” от Балчик с хореограф Галина Гавраилова подели с “Полесяночка” с рък. Евгения Жемчугова, Наталия Кирия, и Олга Жемчугова – Копилова.

16

Най-малките от ансамбъла “Веселiе черевички” обраха овациите на публиката. Техните ръководители Мария и Володимир Чмир и диригентът Надя Матеша бяха щастливи да получат Гран При на фестивала “Слънчева България”.

Фото: Г.Йовчев

Коментарите са затворени.