Седмокласникът Дейвид Марк Коуди с награда

Jun 19th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

11

Кон­кур­сът “Не се га­си туй, що не га­с­не”  е по­с­ве­тен на 135-го­ди­ш­ни­на­та от Ру­с­ко-тур­с­ка­та вой­на 1877-78 г. и Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бъл­га­рия , ор­га­ни­зи­ран от На­ци­о­нал­но дви­же­ние „Ру­со­фи­ли”, Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те пи­са­те­ли, Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­ли­с­ти, Съ­ю­за на офи­це­ри­те и сер­жан­ти­те от за­па­са, Син­ди­ка­та на бъл­гар­с­ки­те учи­те­ли.

Под на­у­ч­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во на ст. учи­тел Пла­мен Ива­нов, ръ­ко­во­ди­тел на клуб „Ком­пю­тър“ при ОДК – Бал­чик, Дей­вид Ко­у­ди по­д­го­т­ви ав­тор­с­ки про­ект – слай­д­шоу на те­ма „О, Ши­п­ка“. Тър­же­с­т­ве­на­та це­ре­мо­ния за на­г­ра­ж­да­ва­не на по­бе­ди­те­ли­те в На­ци­о­нал­ния уче­ни­че­с­ки кон­курс „Не се га­си туй, що не га­с­не” се съ­с­тоя на 15.06.2013г. / съ­бо­та/ от 11,30ч. в Ру­с­кия кул­тур­но ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър, гр. Со­фия, ул. „Ши­п­ка“ №34, къ­де­то Дей­вид бе­ше от­ли­чен.

ОДК-Балчик

Коментарите са затворени.