Защо ли нищо не ме учудва?

Jun 19th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

10

Ня­ма­ше как, ра­но или къ­с­но, ръ­ко­во­д­с­т­во­то на БСП, с про­ве­ж­да­на­та от не­го по­ли­ти­ка да не сти­г­не до тук. Да изу­ми ця­ла Бъл­га­рия! С пре­д­ло­же­на­та  кан­ди­да­ту­ра­та на Де­лян Пе­е­в­с­ки за пре­д­се­да­тел на ДАНС, то­ва по­ве­де­ние на “дру­га­ри­те”, не пре­ди­з­ви­ка ни­ка­к­во учу­д­ва­не у мен! Не за­що­то съм пре­д­по­ла­гал, че не­ща­та ще се раз­ви­ят то­ч­но в то­зи мо­мент, по то­зи на­чин, а за­що­то слу­ч­ва­що­то се днес е ре­зул­тат от про­ве­ж­да­на­та по­ли­ти­ка на Сер­гей Ста­ни­шев и не­го­ви­те при­б­ли­же­ни, по­ли­ти­ка на от­да­ле­ча­ва­не на ръ­ко­во­д­с­т­во­то от стру­к­ту­ри­те на БСП по ме­с­та, ка­к­то и от ре­ал­ни­те про­б­ле­ми на хо­ра­та, и то от 10 го­ди­ни на­сам. На ду­ми са мно­го до­б­ри, но де­ла­та им не от­го­ва­рят на из­ре­че­но­то от тях. Не е не­об­хо­ди­мо чо­век да е про­рок, за да пре­ду­се­ща то­ва, ко­е­то ще се слу­чи. До­с­та­тъ­ч­но е да се ана­ли­зи­рат оп­ре­де­ле­ни фа­к­ти и об­с­то­я­тел­с­т­ва и ня­ма как да не се сти­г­не до из­во­ди, ко­и­то да пре­д­по­ла­гат то­ва, ко­е­то мо­же да се слу­чи, ма­кар и с не съ­в­сем ка­те­го­ри­ч­на то­ч­ност.

Ще спо­ме­на ня­кол­ко фа­к­та, ко­и­то спо­ред мен са ясен знак за то­ва, ко­е­то се слу­ч­ва днес.

1. Из­ве­с­т­ни са до­с­та слу­чаи, ко­га­то чле­но­ве на НС на БСП из­ра­зя­ват сво­е­то кри­ти­ч­но мне­ние за про­ве­ж­да­на­та по­ли­ти­ка от ръ­ко­во­д­с­т­во­то на БСП, про­ти­во­ре­ча­ща на об­що­п­ри­е­ти чо­ве­ш­ки нор­ми на по­ве­де­ние, след ко­е­то сле­д­ва не­за­чи­та­не и иг­но­ри­ра­не на раз­ли­ч­ни­те. Из­ве­с­тен и хри­с­то­ма­ти­ен при­мер е от­но­ше­ни­е­то на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на БСП към  Та­тя­на До­н­че­ва.

2. Мно­го езу­и­т­с­ки бя­ха от­с­т­ра­не­ни от кан­ди­да­т­с­ки­те ли­с­ти за де­пу­та­ти в 42  то на­ро­д­но съ­б­ра­ние два­ма­та Ру­ме­но­в­ци,  вяр­но, про­ти­во­ре­чи­ви ли­ч­но­с­ти, но все пак зна­ко­ви за БСП. Два­ма­та бя­ха от­с­т­ра­не­ни от Сер­гей Ста­ни­шев и ка­то ми­ни­с­т­ри от не­го­во­то пра­ви­тел­с­т­во. Ня­кой да е чул при­чи­ни­те? За нас ос­та­на­ха до­га­д­ки­те, слу­хо­ве­те! Да­ли не са му пък не­у­до­б­ни? Има и дру­ги по­до­б­ни слу­чаи.

Не е за по­д­ми­на­ва­не и фа­к­та, че ед­на част от чле­но­ве­те на Из­пъл­ни­тел­но­то бю­ро на БСП мно­го че­с­то ги свър­з­ват, във вре­ме­то на­зад, с хо­ра от бор­че­с­ки­те гру­пи­ро­в­ки или ка­то те­х­ни по­к­ро­ви­те­ли. Да­ли то­ва не са за­та­и­ли­те се кро­т­ко “ма­ши” на част от оли­гар­хи­я­та.

3. Да про­с­ле­дим и как се сфор­ми­ра ли­с­та­та за кан­ди­да­ти за на­ро­д­ни пре­д­с­та­ви­те­ли на БСП за 42-то НС в об­ласт До­б­рич.

Во­да­чът на ли­с­та­та Явор Ге­чев, ка­то при­б­ли­жен на Сер­гей Ста­ни­шев, си оси­гу­ри ре­ги­он, от кой­то да бъ­де из­ди­г­нат ка­то та­къв, тъй ка­то се знае, че чле­но­ве­те на об­ла­с­т­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во чин­но ще се при­ми­рят с пре­д­ло­же­на­та кан­ди­да­ту­ра. Въз­ни­к­ва въ­п­ро­сът, то­ва ли бе­ше чо­ве­кът, кой­то е до­с­та­тъ­ч­но по­д­го­т­вен за ре­ша­ва­не­то на про­б­ле­ми­те на зе­ме­де­ли­е­то в До­б­ру­джа, ре­с­пе­к­ти­в­но и в стра­на­та, при ус­ло­вие, че са­мо в на­ша­та об­щи­на все­ки от нас по­з­на­ва, по­ве­че от един чо­век, кой­то е по  до­б­ре по­д­го­т­вен и за­по­з­нат от не­го с про­б­ле­ми­те на зе­ме­де­ли­е­то, а да не го­во­рим за об­ла­ст­та, ка­то ця­ло. Та­ка бе­ше ели­ми­ни­ран и Пе­тър Ди­ми­т­ров. Не съм му, ни­то сляп при­вър­же­ник, ни­то го­лям по­чи­та­тел, но за БСП е по  до­б­ре да бе­ше той.

Ко­га­то чо­век сле­ди ин­фор­ма­ци­я­та в ме­ди­и­те, не мо­же да не се впе­ча­т­ли от фа­к­та, че пра­ви­тел­с­т­во­то то­ку-що бе­ше сфор­ми­ра­но и ни за­ли­ва­ха с ин­фор­ма­ция, че Явор Ге­чев ве­че си “ сте­г­нал” ку­фа­ри­те за Со­фия, за­що­то ще е за­ме­с­т­ник-ми­ни­с­тър на зе­ме­де­ли­е­то. Ка­к­то се ка­з­ва, ми­ни­с­тъ­рът не се знае още кой ще бъ­де, но за Ге­чев, пъ­тят е на­чер­тан. Да­ли да не се се­ща­ме за ев­ро­па­ри, за ус­лу­ги на оп­ре­де­ле­ни кръ­го­ве и за ка­к­во­то още се се­ти чо­век в та­зи по­со­ка?

Сле­д­ва­щи­ят след во­да­ча, бе об­ла­с­т­ни­ят пре­д­се­да­тел на БСП  Си­я­на Фу­ду­ло­ва. Спо­ред мен е по­ре­д­на по­ли­ти­че­с­ка гре­ш­ка, но­ми­на­ци­я­та и на вто­ро мя­с­то в ли­с­та­та за кан­ди­дат де­пу­та­ти, имай­ки пре­д­вид на­с­ло­е­ни­те, в го­ди­ни­те от ми­на­ло­то, сло­ж­ни и не­д­ру­же­лю­б­ни от­но­ше­ния ме­ж­ду хо­ра­та, пре­д­с­та­в­ля­ва­щи по­ли­ти­че­с­ки­те си­ли в две­те об­щи­ни   Бал­чик и До­б­рич. При те­зи об­с­то­я­тел­с­т­ва не мо­же да се оча­к­ва, пъл­на мо­би­ли­за­ция на чле­но­ве­те и сим­па­ти­зан­ти­те на БСП от До­б­рич, да се ак­ти­ви­рат и да имат ну­ж­на­та мо­ти­ва­ция да да­дат своя вот за ли­с­та­та на БСП, а и еле­мен­тар­на­та ма­те­ма­ти­ка по­ка­з­ва, че ос­но­в­на­та част от гла­со­по­да­ва­те­ли­те е кон­цен­т­ри­ра­на в об­ла­с­т­ния цен­тър. Не тря­б­ва и да се жи­вее с илю­зи­я­та, че вто­ро­то мя­с­то, по не­пи­са­но пра­ви­ло е за­па­зе­но за До­б­рич, но към дне­ш­на да­та, по  до­б­ре ще­ше да е  за тя­х­на но­ми­на­ция. На­ли се бро­ят бю­ле­ти­ни в края на из­бор­ния ден? А оби­да­та за тях?

На сле­д­ва­щи­те ме­с­та в ли­с­та­та са хо­ра, чи­я­то по­пу­ляр­ност е свър­за­на по­ве­че с из­ве­с­т­но­ст­та на сво­и­те ро­д­ни­ни, а не с тя­х­на­та  еди­ни­ят ро­д­ни­на на кмет на об­щи­на, дру­ги­ят син на кмет на об­щи­на, тре­ти пък по­пу­ля­рен със сво­и­те не­из­чи­с­те­ни от­но­ше­ния с дър­жа­ва­та, “по­из­ца­пал” е мал­ко име­то си, а мо­же и след но­ми­на­ци­я­та му за об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел, да ста­не пре­д­с­та­ви­тел на дър­жа­ва­та и да из­пъл­ня­ва не­й­на­та по­ли­ти­ка. Ин­те­ре­с­но, а?

Та­ка по­со­че­ни­те по – го­ре об­с­то­я­тел­с­т­ва по­д­с­ка­з­ват спо­ред мен, че ръ­ко­во­д­с­т­во­то на БСП и ли­ч­но Сер­гей Ста­ни­шев си по­д­го­т­вя­ха ли­с­ти за кан­ди­да­ти от до­ве­ре­ни не­го­ви хо­ра, ка­то че ли ще во­ди би­т­ка за ос­та­ва­не­то му за по­ре­ден път на ли­дер­с­кия пост на БСП, ка­к­то е из­ве­с­т­но той би­т­ка в БСП не е гу­бил, а не с до­б­ре по­д­го­т­ве­ни­те опо­нен­ти на ГЕРБ, фи­нан­со­во до­б­ре обе­з­пе­че­ни, а ос­вен то­ва, вла­де­е­щи все още вси­ч­ки из­ве­с­т­ни ло­с­то­ве на вли­я­ние в по­ли­ти­ка­та. БСП мо­же­ше да бъ­де пър­ва по­ли­ти­че­с­ка си­ла на те­зи пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри, а и за­дъл­жи­тел­но тря­б­ва­ше да бъ­де, при та­ка сте­к­ла­та се въз­мо­ж­ност, пре­до­с­та­ве­на и от ГЕРБ. При то­ва бъл­гар­с­ки­ят из­би­ра­тел не гла­су­ва от лю­бов към БСП, а за­що­то уп­ра­в­ле­ни­е­то на ГЕРБ из­чер­пи сво­и­те ре­сур­си за уп­ра­в­ле­ние. В слу­чая Ста­ни­шев си оси­гу­ри вер­ни хо­ра, ко­и­то да гла­су­ват по­ло­жи­тел­но за про­ве­ж­да­на­та от не­го по­ли­ти­ка, удо­в­ле­т­во­ря­ва­ща не­чии ин­те­ре­си. Не слу­чай­на бе и не­го­ва­та ре­а­к­ция, в по­с­ле­д­ния мо­мент да по­д­ме­ня име­на­та на по­з­на­ти­те ни до бол­ка ли­ца още от пър­ви­те дни на де­мо­к­ра­ти­ч­ни­те про­ме­ни в ли­с­ти­те за  кан­ди­дат – де­пу­та­ти с но­ви ли­ца, под пре­текст, че по то­зи на­чин ще об­но­вя­ва сто­ле­т­ни­ца­та, а съ­ще­в­ре­мен­но се ос­во­бо­ди от не­у­до­б­ни­те за не­го ли­ца. Убе­ден съм, че не бе уда­ч­но вре­ме­то пре­ди из­бо­ри да се из­вър­ш­ва по­д­мя­на на кан­ди­да­ти­те за де­пу­та­ти. Той, след де­сет го­ди­ни на вър­ха, чак се­га ли се се­ти, че е ну­ж­на по­д­мя­на на ка­д­ри­те в БСП. Вре­ме­то днес по­ка­за, че имен­но хо­ра­та с дъл­го­го­ди­шен пар­ла­мен­та­рен опит и със со­б­с­т­ве­но мне­ние, не­за­ви­си­мо то да­ли се ха­ре­с­ва на вси­ч­ки, ка­то Мла­ден Чер­ве­ня­ков, Яна­ки Сто­и­лов, Емил Ко­с­та­ди­нов не се по­д­да­до­ха на га­в­ра­та, ко­я­то се из­вър­ши с бъл­гар­с­кия на­род, и то в бъл­гар­с­кия пар­ла­мент, при из­бо­ра на Де­лян Пе­е­в­с­ки за шеф на ДАНС. Не­ка не за­б­ра­вя­ме и сра­в­ни­тел­но по   мла­до­то ли­це на БСП  Ге­ор­ги Ка­ди­ев, но и той ви­на­ги е бил със со­б­с­т­ве­но мне­ние.

Мо­же да се по­со­чат още мно­го фа­к­ти и об­с­то­я­тел­с­т­ва в та­зи по­со­ка, ко­и­то ед­но­з­на­ч­но ще по­т­вър­дят, че БСП ве­че не е та­зи пар­тия, при ко­я­то вся­ка ва­ж­на идея се по­с­та­вя на раз­г­ле­ж­да­не в ос­но­в­ни­те ор­га­ни­за­ции, ко­и­то са гръ­б­на­кът на вся­ка ед­на пар­тия, а се е пре­вър­на­ла в ед­но ча­с­т­но тър­го­в­с­ко дру­же­с­т­во, ко­е­то се по­д­го­т­вя за из­бо­ри и оча­к­ва до­пи­ра си до вла­ст­та, за да мо­же да при­с­во­я­ва ев­ро­с­ре­д­с­т­ва. Та­ко­ва е по­ве­де­ни­е­то и на дру­ги­те пар­тии, за съ­жа­ле­ние. Вси­ч­ки пре­д­се­да­те­ли на по­ли­ти­че­с­ки­те си­ли се вжи­вя­ха в ро­ля­та на ма­жо­ри­тар­ни со­б­с­т­ве­ни­ци на пар­ти­и­те си и ис­кат да уп­ра­в­ля­ват ед­но­ли­ч­но и са­мо за своя сме­т­ка.

От вси­ч­ко на­пи­са­но до тук не мо­же у чо­век да не се по­ро­ди съм­не­ни­е­то, че сви­ва­не­то на ед­на пар­тия в со­б­с­т­ве­на­та си че­ру­п­ка, ра­но или къ­с­но ще до­ве­де та­зи пар­тия до срам­ни уни­зи­тел­ни пре­д­ло­же­ния и про­из­ве­ж­да­не­то на не­дал­но­ви­д­ни ре­ше­ния.

Вре­ме е “Лю­би­ми­ят” на вси­ч­ки Сер­гей да раз­бе­ре, че не Бой­ко Бо­ри­сов днес ру­ши дър­жа­в­но­ст­та, а той са­ми­ят. Вре­ме­то по­ка­за, че не ста­ри­те ли­ца са за смя­на, а ТОЙ, са­ми­ят той, е за смя­на. Ка­к­во още тря­б­ва да се слу­чи, че да си по­да­де ос­та­в­ка­та ка­то пре­д­се­да­тел на БСП? Хо­ра­та, гла­су­ва­ли за БСП, не ис­кат на­вяр­но дне­в­ни­ят ред в об­ще­с­т­во­то да се оп­ре­де­ля на ня­коя не­из­ве­с­т­на за ни­ко­го сце­на, при за­к­ри­ти вра­ти. БСП в слу­чая не е тол­ко­ва ва­ж­на, ва­ж­но е да се спа­си Бъл­га­рия.

Чо­век не е ну­ж­но да из­пие во­да­та в ця­ло­то мо­ре, за да раз­бе­ре, че во­да­та му е со­ле­на! Опи­тай – глъ­т­ни ве­д­нъж, глъ­т­ни вто­ри път, а за­що не и тре­ти, и ще ти е до­с­та­тъ­ч­но да усе­тиш в края на кра­и­ща­та со­ле­ния вкус!

Сер­гей, не ти ли е мно­го, мно­го со­ле­но, след тол­ко­ва мно­го за­гу­би на вси­ч­ки ви­до­ве из­бо­ри!

Не губи чувството си за мяра! Иди си!

  Павлин ПАВЛОВ

Коментарите са затворени.