На езика на тийнейджърите: “Готино училище”, на езика на родителите: “Разумен избор”

Jun 19th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ВАЖНА

Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия за ка­д­ри в об­с­лу­ж­ва­ща­та сфе­ра „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов” е то­чен из­бор за учи­ли­ще.

Ра­зум­ни­те ро­ди­те­ли, ко­и­то ис­кат спо­кой­с­т­вие за де­ца­та си, пер­с­пе­к­ти­ви за бъ­де­ще­то им и от­го­вор­на гри­жа от  ви­со­ко­к­ва­ли­фи­ци­ра­ни про­фе­си­о­на­ли­с­ти, ще на­п­ра­вят то­чен из­бор, ка­то  на­со­чат де­ца­та си към на­ша­та гим­на­зия.  В учи­ли­ще­то ни има от­ли­ч­ни ус­ло­вия не са­мо за про­фе­си­о­нал­на по­д­го­то­в­ка, но и за пъл­но­цен­но­то раз­ви­тие на вси­ч­ки та­лан­ти на де­ца­та.

Про­фе­си­и­те , ко­и­то се ус­во­я­ват в Гим­на­зи­я­та са ак­ту­ал­ни. Те са в об­ла­ст­та на ту­ри­з­ма – най- кра­си­вия и бър­зо раз­ви­ващ се от­ра­съл в Бъл­га­рия.

В но­ви­те па­зар­ни ус­ло­вия про­фе­си­о­нал­но­то об­ра­зо­ва­ние не мо­же да га­ран­ти­ра ра­бо­т­ни ме­с­та, но то мо­же да га­ран­ти­ра по­д­го­то­в­ка­та, да на­п­ра­ви мла­ди­те хо­ра кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­ни.

ТУ­РИ­З­МЪТ Е МО­ДЕР­НА И ИН­ТЕ­РЕ­С­НА ИН­ДУ­С­Т­РИЯ

То­ва е го­ля­ма­та при­чи­на да уча  тук. И ви­ж­дам, че из­бо­рът ми е бил пра­ви­лен. Ту­ри­з­мът е при­о­ри­тет за ико­но­ми­ка­та ни и мо­е­то об­ра­зо­ва­ние е до­б­ре пре­ми­с­ле­но ре­ше­ние

ДОКАТО УЧИШ, СЕ ЗАБАВЛЯВАШ

Защото, практиките ни са истински купон

ДВА ДО­КУ­МЕН­ТА НА ФИ­НА­ЛА:  ДИ­П­ЛО­МА + ПРО­ФЕ­СИ­О­НАЛ­НО СВИ­ДЕ­ТЕЛ­С­Т­ВО

Ако си ам­би­ци­о­зен, мо­жеш да по­лу­чиш и про­фе­си­о­нал­но сви­де­тел­с­т­во, ко­е­то се при­з­на­ва и  в чу­ж­би­на.  За все­ки ра­зу­мен чо­век е ва­ж­но да мо­же да из­по­л­з­ва об­ра­зо­ва­ни­е­то си, за да по­лу­чи ра­бо­та с до­б­ро за­п­ла­ща­не. Зна­е­те кол­ко са мо­дер­ни на­по­с­ле­дък на­ши­те про­фе­сии: те­ле­ви­зи­и­те са пъл­ни с шо­у­та на го­т­ва­чи  и за го­т­ва­чи

Светлана ТРАНКАРОВА

СЪВРЕМЕННИЯТ БИЗНЕС очаква свежо попълнение

Ние Ви предлагаме да усвоите професията “Сътрудник в малък и среден бизнес”.

А това са нови, мотивирани, добре обучени професионалисти !

КЪДЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ? Във фир­ми с раз­ли­чен пре­д­мет на дей­ност, пре­дим­но във фир­ми с мал­ка чи­с­ле­ност на пер­со­на­ла, в сфе­ра­та на ус­лу­ги­те или дре­б­но се­рий­но про­из­во­д­с­т­во.

КАКВО ЩЕ РАБОТЯ? Съ­т­ру­д­ни­кът в мал­кия и сре­ден би­з­нес по­д­по­ма­га пре­д­п­ри­е­ма­ча при ра­ци­о­нал­но­то из­по­л­з­ва­не на ма­те­ри­ал­ни­те, чо­ве­ш­ки­те и фи­нан­со­ви ре­сур­си на фир­ма­та за по­с­ти­га­не на по­с­та­ве­ни­те це­ли. Съ­в­ме­с­тя­ват се дей­но­с­ти раз­ли­ч­ни по ха­ра­к­тер. Спе­ци­фи­ч­ни­те за­дъл­же­ния и от­го­вор­но­с­ти на съ­т­ру­д­ни­ци­те са по ор­га­ни­за­ци­я­та на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си, по про­из­во­д­с­т­во­то и про­да­ж­би­те, по от­че­т­но­ст­та и ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но­то об­с­лу­ж­ва­не във фир­ма­та.

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ МЕН? ”Кон­цен­т­ра­ция на вни­ма­ни­е­то и съ­о­б­ра­зи­тел­ност; ” Уме­ние за пре­на­г­ла­са при про­ме­ня­щи се ус­ло­вия и за­да­чи в ра­бо­та­та; ” Спо­со­б­ност за аде­к­ва­т­на ре­а­к­ция при кон­ф­ли­к­т­ни си­ту­а­ции.

С КАКВО ЩЕ РАБОТЯ? Работи се с офис техника  компютър и периферия, принтер, калкулатор и др. Използват се нормативни документи, специализирани счетоводни и статистически формуляри, набор от фирмени бланки, каталози, рекламни материали и др.

С КОГО ЩЕ РАБОТЯ?  С прекия ръководител, с външни контрагенти – клиенти и снабдители, колеги от фирмата и др.

КЪДЕ ЩЕ РАБОТЯ? Работи се в канцелария или офис.

КАК ДА СЕ ОБУЧА? Професията може да се усвои в ПГ за КОС “Ал.Константинов “ гр. Балчик. Минималното входящо образование за започване на обучение по професията е завършен осми клас. След приключване на обучението по професията, при завършено средно образование, се получава свидетелство с присъдена втора степен на професионална квалификация.

КАКВО ЩЕ ИЗУЧАВАМ? Ор­га­ни­за­ция на тру­до­вия про­цес, Об­щи при­н­ци­пи на тру­до­во­то за­ко­но­да­тел­с­т­во, Ко­му­ни­ка­ти­в­ни уме­ния, Де­ло­во об­щу­ва­не и во­де­не на ко­ре­с­пон­ден­ция, По­л­з­ва­не на при­ло­ж­ни про­г­ра­ми и про­ду­к­ти, Ико­но­ми­че­с­ки ре­сур­си, Бю­джет и да­нъ­ци, Пра­в­ни зна­ния, Об­ща ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка на пре­д­п­ри­я­тие, Ма­лък и сре­ден би­з­нес в Бъл­га­рия, Ха­ра­к­те­ри­с­ти­ка на пре­д­п­ри­е­ма­че­с­ка­та дей­ност, Ос­но­ви на па­зар­но­то про­у­ч­ва­не, При­хо­ди и раз­хо­ди на мал­ки­те и сре­д­ни­те пре­д­п­ри­я­тия, Пра­к­ти­ка по про­фе­си­я­та и др.

Инж. Йорданка НЕДЕЛЕВА

Моето училище

Ка­к­ва­то и жи­тей­с­ка съ­д­ба да има чо­век, той тря­б­ва да сле­д­ва ме­ч­ти­те си. Са­мо то­га­ва и спо­ме­ни­те му ще за­ли­ча­ват бе­ле­зи­те на съ­д­ба­та.

Слу­чи се та­ка, че не мо­жах да за­вър­ша сре­д­но об­ра­зо­ва­ние с мо­и­те връ­с­т­ни­ци, но ни­ко­га не се от­ка­зах. Пре­д­с­то­е­ше ми да ре­ша ед­на сло­ж­на за­да­ча с мно­го не­из­ве­с­т­ни. С ед­но оба­че бях на­я­с­но  на­ред със сре­д­но­то об­ра­зо­ва­ние да по­лу­ча до­б­ра про­фе­си­о­нал­на по­д­го­то­в­ка.Ве­че съм  10 клас в са­мо­с­то­я­тел­на фор­ма на обу­че­ние в ПГ за КОС „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов”. С тре­пет при­с­тъ­пих не­й­ния праг, въл­ну­вай­ки се от сре­ща­та с пре­по­да­ва­те­ли, съ­у­че­ни­ци, за­с­та­вай­ки пред не­из­ве­с­т­но­то. Да ра­бо­тиш и учиш е тру­д­но, не ви­на­ги ус­пя­ваш да по­с­ти­г­неш же­ла­ния ус­пех, но ко­га­то чу­в­с­т­ваш вни­ма­ние и по­д­к­ре­па, тру­д­но­с­ти­те се пре­о­до­ля­ват по-ле­с­но. Ва­ж­но е да не се от­ка­з­ваш, а да вър­виш на­пред. Се­га за­по­ч­на юн­с­ка­та ми се­сия, из­пи­ти мно­го, но се чу­в­с­т­вам по-уве­ре­на, за­що­то не про­пу­с­ках кон­сул­та­ции, ин­ди­ви­ду­ал­на ра­бо­та.

Пре­ди вре­ме , аз и мо­и­те съ­у­че­ни­ци, с тре­во­га ди­с­ку­ти­ра­х­ме ка­к­во ще се слу­чи, ако учи­ли­ще­то за­т­во­ри вра­ти. Се­га оба­че сме спо­кой­ни, учи­ли­ще ще има! Тук ат­мо­с­фе­ра­та е дру­га  да­ли от хо­ра­та, да­ли от по­лъ­ха на мор­с­кия бриз или от то­ва, че има кой да ти по­да­де ръ­ка, ко­га­то се чу­в­с­т­ваш не­си­гу­рен, не зная. Ще ми се оба­че да ус­пея и тук след вре­ме да се връ­щам в спо­ме­ни­те си.

Не зная след кол­ко вре­ме ще ус­пея да се ди­п­ло­ми­рам, но съм си­гур­на, че тук ще на­т­ру­пам още и зна­ния и про­фе­си­о­нал­ни уме­ния. И още не­що  тук, за то­ва учи­ли­ще ще мо­га да ка­жа с уми­ле­ние: „Мо­е­то учи­ли­ще след тол­ко­ва го­ди­ни”

Катя ИВАНОВА

345

6

7

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.