Да бъдем приятели

Jun 19th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Клуб “Хинап” с председател Д. Малева в местността “Бивака” край Каварна на 1 юни 2013 г.

Фото: Йордан Йорданов

Под то­ва по­зи­ти­в­но мо­то пре­ми­на еже­го­д­на­та сре­ща на пен­си­о­не­ри­те от Ка­вар­нен­с­ка об­щи­на. Тя се про­ве­де на слън­че­вия 1 юни в пре­к­ра­с­на­та го­ри­с­та ме­с­т­ност „Би­ва­ка”. Тук, сред про­х­ла­да­та на ог­ром­ни­те дъ­бо­ви и бу­ко­ви дър­ве­та, се бя­ха съ­б­ра­ли по­ве­че от 400 въз­ра­с­т­ни хо­ра от Ка­вар­на и об­щи­на­та, за да се ви­дят, да си спо­де­лят, да се по­ве­се­лят, да ха­п­нат и пий­нат. Сред тях, по­ка­не­ни на­с­то­я­тел­но, бя­ха и гру­па от 40 бал­чи­ш­ки „хи­на­п­ци”/хо­ра с дъл­го­т­рай­ни здра­в­ни про­б­ле­ми/, на­че­ло с пре­д­се­да­те­ля на клу­ба Д.Ма­ле­ва. на та­зи тра­ди­ци­он­на сре­ща те при­съ­с­т­ват не за пър­ви път, тук са при­я­те­ли­те им от пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве, с ко­и­то ги свър­з­ва дъл­го­го­ди­ш­но при­я­тел­с­т­во и връ­з­ки.

Ху­ба­ви­ят пра­з­ник, за ща­с­тие с пре­к­ра­с­но слън­че­во вре­ме, бе­ше от­к­рит от Ми­ли­ца Ко­ле­ва, пре­д­се­да­тел на Съ­ве­та на пен­си­о­не­ри­те в Ка­вар­на, ко­я­то с ми­ли ду­ми при­ве­т­с­т­ва при­съ­с­т­ва­щи­те и им по­же­ла ве­се­ло пре­кар­ва­не, ко­е­то да ги за­ре­ди с на­с­т­ро­е­ние за еже­д­не­ви­е­то им.

Без да се пре­ка­ля­ва с офи­ци­ал­на­та част, дру­ги­те пре­д­се­да­те­ли на клу­бо­ве в об­щи­на­та, по­з­д­ра­ви­ха ор­га­ни­за­то­ри­те на то­зи ху­бав пра­з­ник. Сло­ва, цве­тя, по­да­ръ­ци, а сред та­зи при­я­т­на су­ма­то­ха и изя­ви­те на клуб „Хи­нап”. Пе­в­че­с­ки­те гру­пи на хи­на­п­ци за­пя­ха на сце­на­та ем­б­ле­ма­ти­ч­на­та си пе­сен „При­я­те­ли да имаш е бо­га­т­с­т­во”. Те по­д­не­со­ха ори­ги­нал­ни по­да­ръ­ци – кра­си­ви пра­хо­чи­с­та­ч­ки с дъл­ги си­ни пан­де­ли, за да не се до­пу­с­ка прах вър­ху при­я­тел­с­ки­те връ­з­ки ме­ж­ду хо­ра­та, т.е да се го­ни за­б­ра­ва­та, а дъл­ги­те връ­з­ки да по­д­дър­жат ху­ба­ви­те чу­в­с­т­ва… все дре­б­ни де­тай­ли от го­ле­ми­те ху­ба­ви на­ме­ре­ния. И тук, из­ре­ж­дай­ки при­я­тел­с­ки­те връ­з­ки с клу­бо­ве­те в Ка­вар­на, Чер­но­о­ко­во, Вра­ни­но, Че­ло­пе­че­не, Г.То­ше­во и.т.н., бал­чи­к­лии по­лу­чи­ха и от­зи­в­чи­во при­е­ха още ед­на по­ка­на за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и при­я­тел­с­т­во от пен­си­о­нер­с­кия клуб на с.Ко­з­ло­дуй­ци. Да се по­д­дър­жат и да се раз­ши­ря­ват при­я­тел­с­ки­те връ­з­ки с хо­ра­та от ра­йо­на, от стра­на­та, от чу­ж­би­на – ка­к­во по-ин­те­ре­с­но от то­ва в жи­во­та на пен­си­о­не­ри­те.

Де­нят про­дъл­жи с на­з­д­ра­ви­ци, с ху­бав обяд, с му­зи­ка, с мно­го тан­ци – и на­ро­д­ни, и мо­дер­ни. Не ли­п­с­ва­ха по­е­зи­я­та и ху­мо­рът, ин­ди­ви­ду­ал­ни­те из­пъл­не­ния. Но над вси­ч­ко бе­ше чу­де­с­ни­ят ле­тен ден – ся­каш Бог ис­ка­ше да да­де на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра спра­ве­д­ли­ва и за­с­лу­же­на ра­дост.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.