Читалището в Соколово с проект за нови е-услуги

Jun 19th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Чи­та­ли­ще „Про­с­ве­та-1900” с. Со­ко­ло­во спе­че­ли про­ект по гран­то­ва схе­ма за фи­нан­си­ра­не на ино­ва­ти­в­ни про­е­к­ти на про­г­ра­ма „Глоб@лни би­б­ли­о­те­ки – Бъл­га­рия”. То е ед­но от 95-те одо­б­ре­ни за фи­нан­си­ра­не би­б­ли­о­те­ки и чи­та­ли­ща в стра­на­та по но­ва­та гран­то­ва схе­ма на „Глоб@лни би­б­ли­о­те­ки” за 2013 го­ди­на.

Оча­к­ва се да се ус­во­ят 5 000 ле­ва за ре­а­ли­зи­ра­не на про­е­к­т­но пре­д­ло­же­ние на те­ма „Ди­ги­та­ли­зи­ра­но­то кул­тур­но на­с­ле­д­с­т­во на се­ло Со­ко­ло­во – но­ва­та Е-ус­лу­га в би­б­ли­о­те­ка­та”. Пре­до­с­та­ве­ни­те сре­д­с­т­ва ще се по­л­з­ват за уве­ли­ча­ва­не броя на пре­д­ла­га­ни­те в би­б­ли­о­те­ка­та на чи­та­ли­ще­то еле­к­т­рон­ни ус­лу­ги за ме­с­т­на­та об­щ­ност – не­за­ви­си­мо от въз­раст, ет­ни­че­с­ки про­из­ход, на­ци­о­нал­на при­на­д­ле­ж­ност или ве­ро­и­з­по­ве­да­ние. В про­е­к­та са за­ло­же­ни се­дем дей­но­с­ти, чи­я­то ре­а­ли­за­ция ще по­до­б­ри ка­че­с­т­ве­но по­тен­ци­а­ла на би­б­ли­о­те­ка­та за ра­бо­та с по­т­ре­би­те­ли­те и ще при­об­ща­ва все по­ве­че хо­ра към гло­бал­но­то ин­фор­ма­ци­он­но об­ще­с­т­во чрез он-лайн пре­д­с­та­вя­не на кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во и до­б­ру­джан­с­ки­те тра­ди­ции. В ре­зул­тат от из­пъл­не­ние на про­е­к­та би­б­ли­о­те­ка­та ще раз­по­ла­га с еле­к­т­рон­на ба­за-дан­ни с цен­ни ар­хи­в­ни ма­те­ри­а­ли и сним­ки, оби­чаи и тра­ди­ции, ка­к­то и с еле­к­т­ро­нен на­ръ­ч­ник за пре­д­ме­ти­те и тру­до­ва­та дей­ност на пре­сел­ни­ци­те от Се­вер­на До­б­ру­джа. Ще се по­пу­ля­ри­зи­ра фол­к­лор­но­то бо­га­т­с­т­во на Со­ко­ло­во чрез раз­про­с­т­ра­не­ние на сту­дий­ни за­пи­си и про­фе­си­о­нал­ни ви­де­о­к­ли­по­ве на  на­ро­д­ния хор и на тан­цо­вия съ­с­тав.

Дей­но­с­ти­те ще се осъ­ще­с­т­вят в пе­ри­о­да от юни до ок­том­в­ри 2013 го­ди­на, а пар­т­ньо­ри на чи­та­ли­ще­то са Об­щи­на Бал­чик, ОУ „Ва­сил Ле­в­с­ки” Со­ко­ло­во и ЗКПУ „Со­кол”.

 

Коментарите са затворени.