Благодарим на леля Женя!

Jun 19th, 2013 | От | Category: БЛАГОДАРНОСТИ

В де­т­с­ка­та гра­ди­на  де­ца­та ид­ват, из­ра­с­т­ват,на­у­ча­ват мно­го не­ща  и си оти­ват. Ед­на же­на, ни­ко­га не про­пу­с­ка те­х­ни­те де­т­с­ки пра­з­ни­ци и ви­на­ги има по­д­го­т­ве­на  из­не­на­да за тях – Же­ня Ми­те­ва. Не­й­ни­те по­да­ръ­ци но­сят   мно­го  ра­дост и ус­ми­в­ки .  Бла­го­да­рим и за лю­бо­в­та и  за ща­с­ти­е­то в очи­те на де­ца­та!

Бла­го­дар­но­ст­та е ръ­ка, про­те­г­на­та към дру­гия чо­век в от­го­вор на не­го­ва по­мощ, по­д­к­ре­па или по­да­рък. Бла­го­дар­но­ст­та ни по­ма­га да осъ­з­на­ем ед­на про­с­та ис­ти­на  за да жи­ве­ем, се ну­ж­да­ем един от друг. Бла­го­дар­но­ст­та по­т­вър­ж­да­ва, че дру­ги­ят е це­нен за нас и че са­ми­те ние сме цен­ни, за­що­то я из­пи­т­ва­ме.

Иванка БЪРЗАКОВА,ОДЗ “Знаме на мира”

 

Коментарите са затворени.