Първият Международен фестивал по зумба фитнес в курорта” Албена” се проведе от 7 до 9 юни

Jun 19th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

1

Зум­ба фи­т­нес е спе­ци­ал­на про­г­ра­ма, в ко­я­то са пре­п­ле­те­ни стъ­п­ки от раз­ли­ч­ни ви­до­ве тан­ци (сал­са,кум­бия, ре­ге­тон, хип-хоп, сам­ба, ме­рен­ге, фла­мен­ко и др.), фи­т­нес уп­ра­же­ния, ае­ро­би­ка, тае-бо, съ­че­та­ни с ла­ти­но ри­т­ми и ме­ж­ду­на­ро­д­ни хи­то­ве. Зум­ба е раз­про­с­т­ра­не­на в по­ве­че от 150 стра­ни в цял свят, ка­то на­ми­ра все по­ве­че по­д­д­ръ­ж­ни­ци и в на­ша­та стра­на. Про­я­ва­та бе ор­га­ни­зи­ра­на от клуб “Але­г­рия” До­б­рич с ръ­ко­во­ди­тел Сто­ян Сто­я­нов, с из­к­лю­чи­тел­на­та по­д­к­ре­па на “Ал­бе­на” АД. Спе­ци­а­лен гост на фе­с­ти­ва­ла бе На­та­лия Бул от Ве­ли­ко­б­ри­та­ния – све­то­в­но из­ве­с­тен зум­ба обу­ча­ващ спе­ци­а­лист на ин­с­т­ру­к­то­ри по зум­ба в ця­ла Ру­сия и би­в­ши­те Съ­ве­т­с­ки ре­пу­б­ли­ки. Над 15 ли­цен­зи­ра­ни ин­с­т­ру­к­то­ри от Бъл­га­рия – от До­б­рич, Вар­на, Кю­с­тен­дил, Ру­се, Со­фия и др., от Ве­ли­ко­б­ри­та­ния, Ру­сия, Сло­ва­кия уча­с­т­ва­ха в раз­ли­ч­ни­те зум­ба про­я­ви. Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят фе­с­ти­вал за­по­ч­на с раз­би­ващ май­с­тор­с­ки клас на На­та­лия Бул. По­ве­че от час за­па­ле­ни зум­ба ма­ни­а­ци тан­цу­ва­ха на ла­ти­но и све­то­в­ни хи­то­ве. На­та­лия Бул за­ра­д­ва фе­но­ве­те си с още един май­с­тор­с­ки клас – по зум­ба то­нинг  спе­ци­ал­на про­г­ра­ма с ле­ки те­же­с­ти. Уча­с­т­ни­ци­те във фе­с­та има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да усе­тят тръ­п­ка­та и на зум­бА­то­мик – спе­ци­ал­на про­г­ра­ма, пре­д­на­з­на­че­на за де­ца. В ис­тин­с­ка зум­ба фи­е­с­та се пре­вър­на 3-ча­со­ви­ят зум­ба ма­ра­тон през вто­рия ден, с кой­то бе сло­жен край на фе­с­ти­ва­ла. Де­се­т­ки тан­цу­ва­ха на зе­ле­на­та площ до уп­ра­в­ле­ни­е­то в ку­рор­та „Ал­бе­на”. Ку­по­нът бе во­ден от ли­цен­зи­ра­ни­те ин­с­т­ру­к­то­ри, ко­и­то се ка­чи­ха на го­ля­ма сце­на и по­ка­за­ха най-до­б­ро­то от ча­со­ве­те си. Взрив от емо­ции пре­ди­з­ви­ка­ха из­пъл­не­ни­я­та на На­та­лия Бул и на ли­ч­на­та й аси­с­тен­т­ка Еле­на Ба­ра­но­ва от Мо­с­к­ва.

В зум­ба ма­ра­то­на се вклю­чи­ха, ка­к­то уча­с­т­ни­ци­те във фе­с­ти­ва­ла, та­ка и мно­го­б­рой­ни ту­ри­с­ти. Най-ат­ра­к­ти­в­ни и емо­ци­о­нал­ни бя­ха де­ца от Ру­сия, ко­и­то се при­съ­е­ди­ни­ха на ку­по­на. Те ос­та­на­ха въз­хи­те­ни и пле­не­ни от зум­ба. В края на ди­на­ми­ч­но­то съ­би­тие На­та­лия Бул по­ка­ни на сце­на­та вси­ч­ки ин­с­т­ру­к­то­ри, а ру­с­ки­те де­ца ги ап­ло­ди­ра­ха с ви­ко­ве “Ма­ладцы!” На­та­лия Бул ста­на лю­бим­ка на ин­с­т­ру­к­то­ри­те и уча­с­т­ни­ци­те във фе­с­та, не са­мо за­ра­ди ог­ром­ния за­ряд и не­ве­ро­я­т­но­то из­лъ­ч­ва­не, с ко­е­то про­ве­де май­с­тор­с­ки­те кла­со­ве, а и с пря­мо­та­та си и с ве­се­лия си ха­ра­к­тер. Тя бе за пър­ви път в Бъл­га­рия и ос­та­на оча­ро­ва­на от стра­на­та ни. Ха­ре­са­ха й при­ро­да­та, зе­ле­ни­на­та, хо­ра­та… Из­ка­за го­ля­ма­та си бла­го­дар­ност на ор­га­ни­за­то­ри­те на то­ва не­ве­ро­я­т­но съ­би­тие от клуб „Але­г­рия”, в ли­це­то най-ве­че на ен­ту­си­а­зи­ра­ния Сто­ян Сто­я­нов, ка­то не скри на­де­ж­да­та си то­ва да се пре­вър­не в еже­го­ден фо­рум на кра­со­та­та, гри­жа­та за тя­ло­то, за­ба­в­ле­ни­е­то и здра­ве­то.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.