22 години фестивал “Процес-Пространство” в Балчик

Jun 12th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, Общински новини

P1550607

Фе­с­ти­ва­лът за мо­дер­но из­ку­с­т­во „Про­цес-Про­с­т­ран­с­т­во” за 22 –ри път се ор­га­ни­зи­ра, за да съ­бе­ре ху­до­ж­ни­ци от цял свят, ко­и­то да спо­де­лят сво­и­те идеи и тър­се­ния. На вся­ка из­ло­ж­ба през го­ди­ни­те е има­ло ин­те­ре­с­ни про­во­ка­ции от са­ми­те ор­га­ни­за­то­ри със за­г­ла­ви­я­та на фе­с­ти­ва­ли­те. Та­зи го­ди­на то е: „11+12=13. Па­ра­до­к­си на мо­ре­то”. Ор­га­ни­за­то­ри­те на фе­с­ти­ва­ла Ди­ми­тър Гро­з­да­нов, Пен­ка Мин­че­ва и Хри­с­ти­на Бо­бо­ко­ва пре­д­ви­ж­дат ра­бо­та със смо­ла и бал­чи­ш­ки ва­ро­вик; тан­ци и пър­фор­мън­си на бре­га; про­же­к­ция на „Тан­цът сре­ща ви­де­о­а­т­ра”; уър­к­шоп „От­ли­ва­не с ак­ри­с­тал”-Ева Зи­ги /Шве­ция/; за­к­ри­ва­не на фе­с­ти­ва­ла с из­ло­ж­ба от ка­мен­ни скул­п­ту­ри.

От­к­ри­ва­не­то на фе­с­ти­ва­ла бе мно­го за­ду­ше­в­но – са­мо при­я­те­ли и по­чи­та­те­ли на мо­дер­но­то из­ку­с­т­во. Пен­ка Мин­че­ва пре­д­с­та­ви ка­та­ло­га „20 го­ди­ни фе­с­ти­вал „Про­цес-Про­с­т­ран­с­т­во” в Бал­чик”. Тя бе мно­го то­ч­на в пре­цен­ки­те си за ми­на­ли­те фе­с­ти­ва­ли от по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни, а Ди­ми­тър Гро­з­да­нов спо­де­ли мно­го спо­ме­ни за уча­с­т­ва­ли­те ху­до­ж­ни­ци и то­ва, че до­ка­то е жив, фе­с­ти­ва­лът ще се про­ве­ж­да в Бал­чик. Са­мо ед­на го­ди­на е бил на ру­сен­с­ка те­ри­то­рия. Вси­ч­ки бал­чи­к­лии и го­с­ти зна­ят за сим­во­ли­ч­ния бял кръст на ба­и­ра зад чи­та­ли­ще­то, по­с­та­вен там от ху­до­ж­ни­ка Сте­фан Лю­та­ков и уча­с­т­ни­ци­те в пър­вия фе­с­ти­вал през 1991 г.С обич и при­з­на­тел­ност бе спо­ме­на­то име­то на един от ос­но­во­по­ло­ж­ни­ци­те на фе­с­ти­ва­ла ху­до­ж­ни­ка Хри­с­то Го­с­по­ди­нов – Пе­ч­ка­та. Скром­ни­ят ко­к­тейл на от­к­ри­ва­не­то пре­д­с­та­ви та­зи­го­ди­ш­ни­те уча­с­т­ни­ци от Ав­с­т­ра­лия, Бъл­га­рия, Сър­бия, САЩ, Ме­к­си­ко и Шве­ция, а имен­но: Джон Нор­тин­г­тън /САЩ/, Ева Зи­ги /Шве­ция/, Зор­ни­ца Си­ме­о­но­ва, Ива Си­ме­о­но­ва, Ку­ин­дел Ор­тън /Ав­с­т­ра­лия/, Ма­рия Джа­ко­вич /Сър­бия/, Ни­на Ива­но­ва, Пе­тър Ра­лев, Пу­ма Бар­йе/Шве­ция/, Сил­вия Бо­го­е­ва, Сте­фан Ива­нов.

За­по­вя­дай­те на 15 юни в Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия за из­ло­ж­ба­та  на скул­п­тур­ни про­из­ве­де­ния от 18.00 ч. и в 20 .00 ч на кея до Мор­с­ка га­ра за данс пър­фор­мънс про­г­ра­ма.

Маруся КОСТОВА

 

 

Коментарите са затворени.