ІV МЕ­Ж­ДУ­НА­РО­ДЕН МУ­ЗИ­КАЛ­НО ТАН­ЦОВ ФЕ­С­ТИ­ВАЛ „СЛЪН­ЧЕ­ВА БЪЛ­ГА­РИЯ”

Jun 12th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, Общински новини

Untitled-2

От 15.06.2 013 до 17.06.2013  в  град Бал­чик, ще се съ­с­тои  .ІV.   МЕ­Ж­ДУ­НА­РО­ДЕН  МУ­ЗИ­КАЛ­НО  ТАН­ЦОВ  ФЕ­С­ТИ­ВАЛ „СЛЪН­ЧЕ­ВА   БЪЛ­ГА­РИЯ”.  Ор­га­ни­за­тор на фе­с­ти­ва­ла е Ту­ри­с­ти­че­с­ка фир­ма „Олим­пия Груп” от град До­б­рич, ту­ро­пе­ра­тор от 1996 год, с по­д­к­ре­па­та на Об­щи­на Бал­чик и об­щи­на град До­б­рич.

Твор­че­с­ки ко­ле­к­ти­ви от Бъл­га­рия, Ру­сия, Бе­ла­рус и  Ук­рай­на  ще по­ка­жат раз­но­о­б­ра­з­ни ху­до­же­с­т­ве­ни про­из­ве­де­ния.

Фе­с­ти­ва­лът има за цел да  по­пу­ля­ри­зи­ра Бъл­га­рия и  гр. Бал­чик ка­то де­с­ти­на­ция за кул­ту­рен ту­ри­зъм. Ме­ж­ду­на­ро­д­но жу­ри с уча­с­ти­е­то на Сто­ян Го­с­по­ди­нов  гла­вен ху­до­же­с­т­вен ръ­ко­во­ди­тел на ПФА „До­б­ру­джа”, Ха­ри­сов По­бе­да  член на Уп­ра­в­ле­ни­е­то  на Ук­ра­ин­с­кия на­ци­о­на­лен съ­юз на хо­ре­о­г­ра­фи­те, Игор Хра­мов  гла­вен ба­ле­т­май­с­тор на Лво­в­с­кия опе­рен те­а­тър, На­та­лия Ата­на­со­ва  уп­ра­ви­тел на „Олим­пия Груп” ла­у­ре­ат от фе­с­ти­ва­ли,   обе­к­ти­в­но ще оце­ня­ва из­пъл­не­ни­я­та и ще да­де тла­сък в ка­ри­е­ра­та на сто­ти­ци­те уча­с­т­ни­ци в на­шия фе­с­ти­вал.

От­п­ра­вя­ме Ви по­ка­на,  да при­съ­с­т­ва­те на от­к­ри­ва­не­то на ме­ж­ду­на­ро­ден тан­цов фе­с­ти­вал „Слън­че­ва Бъл­га­рия”

От­к­ри­ва­не­то е на да­та: 15.06.2013 год.  от 16:30 с тър­же­с­т­ве­но ше­с­т­вие по ул. „Чер­но мо­ре” и от 17:00 ч. Кон­церт гр. Бал­чик, сце­на на цен­т­ра­лен пло­щад „21-ви се­п­тем­в­ри”. и 16.06.2013 от 17:00 ча­са- кон­кур­с­на про­г­ра­ма, га­ла­кон­церт и на­г­ра­ж­да­ва­не.

Кон­церт в град До­б­рич на 17.06.2013  от 18:00 ча­са на пло­щад „Сво­бо­да” с уча­с­ти­е­то на ПФТС „До­б­ру­джа”  До­б­рич, ан­сам­бъл „По­ли­ся­но­ч­ка”- г. Лвов, ан­сам­бъл „Ве­сел­ые Че­ре­ви­ч­ки”- Ук­рай­на и по­бе­ди­те­ли­те на фе­с­ти­ва­ла.

За кон­та­к­ти: На­та­лия Ата­на­со­ва

тел:0896 806622

 

Про­г­ра­ма на

ме­ро­п­ри­я­ти­е­то:

 

15.06.2013г.

16:30 ч. Тър­же­с­т­ве­но ше­с­т­вие по мар­ш­рут от Ри­бар­с­ки пло­щад по ули­ца Чер­но мо­ре до цен­т­ра­лен пло­щад „21-ви Се­п­тем­в­ри”. Ко­ли­че­с­т­во на уча­с­т­ни­ци­те във ше­с­т­ви­е­то – око­ло 500 уча­с­т­ни­ка.

17:00 Тър­же­с­т­ве­но от­к­ри­ва­не на  Фе­с­ти­ва­ла  „Слън­че­ва Бъл­га­рия” и при­ве­т­с­т­вия от офи­ци­ал­ни ли­ца и ор­га­ни­за­то­ри на пло­щад „21-ви Се­п­тем­в­ри”.

17:30 На­ча­ло на І кон­кур­сен ден на фе­с­ти­ва­ла на сце­на­та на пло­ща­да

20:30 Край на І кон­кур­сен ден

16.06.2013г.

17:00 На­ча­ло на ІІ кон­кур­сен ден пло­щад „21-ви Се­п­тем­в­ри”, гр. Бал­чик

20:00 На­ча­ло на Га­ла­кон­церт, на­г­ра­ж­да­ва­не и за­к­ри­ва­не на Фе­с­ти­ва­ла “Слън­че­ва Бъл­га­рия” гр. Бал­чик, пло­щад „21-ви се­п­тем­в­ри”

20:00 часа Край.

17.06.2013г.

18:00 ча­са – Кон­церт  в град До­б­рич,  пл. Сво­бо­да, цен­т­рал­на сце­на

 

 

Коментарите са затворени.