Свежи идеи за развитието на туризма в региона

Jun 12th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

Koriza_BG

Кни­га със за­г­ла­вие „Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия – Гид за пъ­те­ше­с­т­ве­ни­ци” е но­ви­ят хит сред из­да­ни­я­та за кул­ту­ра и ту­ри­зъм в стра­на­та. Цел­та на из­да­ни­е­то е да се съ­бе­ре ця­ла­та ту­ри­с­ти­че­с­ка ин­фор­ма­ция за ре­ги­о­на на ед­но мя­с­то. За пър­во­то из­да­ние кра­тък раз­каз на­пи­са пи­са­те­лят За­ха­ри Ка­ра­ба­ш­ли­ев. Той е ро­ден в До­б­ру­джа, но се­га жи­вее в Сан Ди­е­го. Кра­т­ка ис­то­рия за своя род на­пи­са и ху­до­ж­ни­ч­ка­та Ве­ли­на Хри­с­то­ва, ро­де­на в Пло­в­див, но жи­ве­е­ща в До­б­рич. Ав­тор на ос­но­в­ния текст е пси­хо­ло­га Га­в­ра­ил Га­в­ра­и­лов, кой­то съ­що жи­вее от­с­ко­ро в До­б­рич.

Фо­ку­сът на кни­га­та е вър­ху въз­мо­ж­но­с­ти­те за раз­ви­тие на ал­тер­на­ти­в­ни фор­ми на ту­ри­зъм, ко­и­то са ак­ту­ал­ни це­ло­го­ди­ш­но и съ­ще­в­ре­мен­но пре­д­с­та­в­ля­ват ин­те­рес за пъ­те­ше­с­т­ве­ни­ци­те.  В мо­мен­та вси­ч­ки свър­з­ват Се­ве­ро­и­з­то­ка с ля­то­то и мо­ре­то. То­ва е твър­де не­до­с­та­тъ­ч­но, а в по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни ма­со­вия ту­ри­зъм по­с­те­пен­но ста­на сив и ску­чен и бо­га­ти­те кли­ен­ти от стра­на­та и чу­ж­би­на по­тър­си­ха дру­ги де­с­ти­на­ции.

Из­с­ле­д­ват се те­ми­те по­к­лон­ни­че­с­т­во, био­про­ду­к­ти, еко и сел­с­ки ту­ри­зъм, ек­с­т­рем­ни спор­то­ве, ку­ли­на­рен и фе­с­ти­ва­лен ту­ри­зъм. Но­ви­ят за­кон за ту­ри­з­ма де­фи­ни­ра шест ту­ри­с­ти­че­с­ки ре­ги­о­на, един от тях е Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия. Той из­ця­ло об­х­ва­ща те­ри­то­ри­я­та на До­б­ру­джан­с­ка­та ет­но­г­ра­ф­с­ка об­ласт и то­ва е ря­дък шанс за ак­цен­ти­ра­не вър­ху ме­с­т­ни­те осо­бе­но­с­ти ка­то им­пулс за раз­ви­тие на въ­т­ре­ш­но­ст­та на ре­ги­о­на. Ин­те­рес пре­д­с­та­в­ля­ва ка­к­во се слу­ч­ва в мал­ки­те об­щи­ни в До­б­ру­джа и Лу­до­го­ри­е­то.

Кни­га­та из­ли­за на че­ти­ри ези­ка- бъл­гар­с­ки, ан­г­лий­с­ки, ру­с­ки, ру­мън­с­ки. То­ва са най-из­по­л­з­ва­ни­те ези­ци от ту­ри­с­ти­те тук. Ка­то част от пър­во­то из­да­ние се обя­вя­ва кон­курс за фо­то­пис от ре­ги­о­на с те­ма  „Пъ­тят на све­ще­на­та во­да”. Ин­те­ре­с­ни тук са се­вер­ни­ят бряг на мо­ре­то, езе­ра­та, че­ш­ми­те, су­хо­до­ли­я­та, те­ке­та­та с чу­до­т­вор­ни­те из­во­ри (ая­з­мо), ре­ка Ду­нав, не­ви­ди­ми­ят по­д­зе­мен път на во­да­та от Ма­да­ра към Ду­нав, об­ра­тен на пъ­тя на хри­с­ти­ян­с­т­во­то в то­зи ре­ги­он, сим­во­ли­те на ба­хай­с­т­во­то в дво­ре­ца на кра­ли­ца Ма­рия.

В жу­ри­то на кон­кур­са се вклю­чи­ха ин­те­ре­с­ни ли­ч­но­с­ти, за­п­ле­не­ни от ма­ги­я­та тук: Юри Ча­рий­с­ки ( фо­то­г­раф, ав­тор на сним­ка­та на ко­ри­ца­та на кни­га­та), На­дя Ива­но­ва (ет­но­лог, кон­сул­тант по те­ма­та за во­да­та), Ве­ли­на Хри­с­то­ва (ху­до­ж­ник, май­ка на че­ти­ри де­ца), Але­к­сан­дър Ка­ра­джов (ек­с­перт в ту­ри­з­ма, ко­ор­ди­на­тор на про­ект за про­мо­ти­ра­не на ту­ри­с­ти­че­с­ка де­с­ти­на­ция Сре­д­ни Ро­до­пи), Алек Але­к­сан­д­ров ( ху­до­ж­ник, член на УС на ДПХ, ди­зай­нер на кни­га­та), Га­в­ра­ил Га­в­ра­и­лов ( пси­хо­лог, ав­тор на кни­га­та, пъ­те­ше­с­т­ве­ник). Ди­на­ми­ка­та в раз­ви­ти­е­то на те­ми­те ще се сле­ди и през 2014 г. То­га­ва тря­б­ва да из­ле­зе но­ва кни­га с най-до­б­ри­те фо­то­пи­си от кон­кур­са за­е­д­но със за­дъл­бо­чен ана­лиз за раз­ви­ти­е­то на спе­ци­фи­ч­ни­те те­ми от ту­ри­з­ма в ре­ги­о­на. Та­ка ще се по­лу­чи на­т­ру­п­ва­не на ре­к­ла­мен ефект, по­зи­ти­в­ни по­с­ла­ния и ге­не­ри­ра­не на до­пъл­ни­те­лен ин­те­рес към то­зи сра­в­ни­тел­но не­по­з­нат край на Бъл­га­рия.

Кни­га­та из­ли­за от пе­чат в сре­да­та на юни ме­сец 2013г. и ще се про­да­ва на мно­го ме­с­та в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия, по­се­ща­ва­ни от ту­ри­с­ти. На­ци­о­нал­на­та пре­ми­е­ра за чи­та­те­ли­те ще бъ­де в град Бал­чик на 14.06.2013г. Съ­би­ти­е­то е част от про­г­ра­ма­та на фе­с­ти­ва­ла „Про­цес-Про­с­т­ран­с­т­во” и ще за­по­ч­не в 17 ча­са в Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия на бе­ло­ка­мен­ния град.

 

Коментарите са затворени.