Изложба на млади художници сред екзотичните растения в УБГ-Балчик

Jun 12th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО, Общински новини

Terziev

В пе­тък в Уни­вер­си­те­т­с­ка Бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на  Бал­чик бе­ше от­к­ри­та из­ло­ж­ба с твор­би на мла­ди ху­до­ж­ни­ци  сту­ден­ти от спе­ци­ал­ност „Пе­да­го­ги­ка на обу­че­ни­е­то по изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во” на Шу­мен­с­ки уни­вер­си­тет „Епи­с­коп Кон­с­тан­тин Пре­с­ла­в­с­ки”.

Кар­ти­ни­те, ко­и­то бя­ха пре­д­с­та­ве­ни в из­ло­ж­ба­та са ри­су­ва­ни по вре­ме на пле­не­ра, кой­то се про­ве­де от 27 май до 1 юни 2013г. в УБГ-Бал­чик. Сту­ден­ти­те под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на доц. д-р Ди­ми­тър Бал­кан­с­ки и гл. ас. д-р Све­то­зар Чи­лин­ги­ров, ри­су­ва­ха фра­г­мен­ти от Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на, ар­хи­те­к­тур­ни еле­мен­ти от Дво­ре­ца, ка­к­то и пей­за­жи от мор­с­кия бряг на гр.Бал­чик.

Сред ек­зо­ти­ч­ни­те ра­с­те­ния в по­с­то­ян­на­та ек­с­по­зи­ция на УБГ-Бал­чик от тро­пи­че­с­ки и су­б­т­ро­пи­ч­ни ра­с­те­ния бя­ха по­д­ре­де­ни 34 твор­би  ак­ва­рел, гра­фи­ка, ма­с­ло и тем­пер­ни бои  за­пе­ча­та­ли впе­ча­т­ле­ни­я­та и сти­ла на мла­ди­те твор­ци.

Ръ­ко­во­ди­те­лят на пле­не­ра  доц. д-р Ди­ми­тър Бал­кан­с­ки, бла­го­да­ри на Уни­вер­си­те­т­с­ка Бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на  Бал­чик за съ­дей­с­т­ви­е­то при про­ве­ж­да­не­то на обу­че­ни­е­то и ги по­з­д­ра­ви за ра­бо­та­та им по по­д­ръ­ж­ка­та на гра­ди­на­та. Той за­я­ви, че УБГ-Бал­чик е ед­но от на­й­к­ра­си­ви­те ме­с­та в стра­на­та ни. Бе­ше на­п­ра­вен из­во­дът, че об­що­то ме­ж­ду ху­до­ж­ни­ци и гра­ди­на­ри е стре­ме­жът им към кра­си­во­то: ед­ни­те да съ­т­во­ря­ват и да се гри­жат за съ­х­ра­ня­ва­не­то му, а дру­ги­те  да го за­пе­ча­т­ват в сво­и­те твор­би.

Ръководството на УБГ-Балчик в лицето на г-жа Ина Манчева увери своите гости, че винаги са добре дошли и покани творците за следващи изложби и общи инициативи.

Коментарите са затворени.