Международен турнир по шахмат “Албена 2013”

Jun 12th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, СПОРТ

От 1-9 юни в КК „Ал­бе­на” се про­ве­де тур­нир по ша­х­мат. На­г­ра­д­ни­ят фонд на съ­с­те­за­ни­е­то бе­ше 30 000 ев­ро. То­ва при­в­ле­че мно­го ели­т­ни ша­х­ма­ти­с­ти. Уча­с­т­ва­ха 163 чо­ве­ка от 30 дър­жа­ви. Сред тях има­ше 31 гро­с­май­с­то­ри, 40 ме­ж­ду­на­ро­д­ни май­с­то­ри и 13 фи­де­май­с­то­ри. Ли­ча­ха име­на­та на ав­то­ри­те­т­ни ша­х­ма­ти­с­ти-гро­с­май­с­то­ри­те Лу­пу­ле­с­ку Вай­да (Ру­мъ­ния), Ти­г­ран Пе­т­ро­сян (по­бе­ди­тел в тур­ни­ра), Мел­ко­нян и Гри­го­рян (Ар­ме­ния). От бъл­гар­с­ка стра­на тря­б­ва да се от­бе­ле­жи уча­с­ти­е­то на г-жа Ан­то­а­не­та Сте­фа­но­ва (све­то­в­на шам­пи­он­ка) и на г-н Ва­сил Спа­сов и г-н Бо­рис Ча­тал­ба­шев.

ШК „Бал­чик” съ­що има­ше пре­д­с­та­ви­те­ли на то­зи фо­рум – Пла­мен Пе­т­ров (три­к­ра­тен об­ла­с­тен шам­пи­он за юно­ши и гра­д­с­ки пър­ве­нец) и пен­си­о­не­ра Иван Пей­чев. Два­ма­та иг­ра­ха спо­ред въз­мо­ж­но­с­ти­те си. За­гу­би­те им в по­с­ле­д­ния кръг ги ли­ши от на­пъл­но за­с­лу­же­на па­ри­ч­на на­г­ра­да. Пла­мен по­ка­за за­ви­д­но по­с­то­ян­с­т­во. През та­зи го­ди­на в Пло­в­див той ста­на пър­ви в сво­я­та рей­тин­го­ва гру­па. На тур­ни­ра в КК „Ал­бе­на” на­п­ра­ви ня­кол­ко за­по­м­ня­щи се пар­тии. Най-ефе­к­т­на­та му по­бе­да бе­ше сре­щу ру­с­кия опи­тен май­с­тор Ва­си­ли­ев са­мо за 20 хо­да. Иван Пей­чев иг­ра на ни­во, ка­то ус­пя да за­пи­ше три по­бе­ди.

По­же­ла­вам и на два­та да про­дъл­жа­ват да ни ра­д­ват със сво­я­та иг­ра, още по-го­ля­мо по­с­то­ян­с­т­во и ус­пе­хи в ша­х­ма­та.

Красимир КИРЧЕВ

 

Коментарите са затворени.