Дългоочакваното лято в Балчик започна с III хоров фестивал “Черноморски звуци”

Jun 12th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини

DSCN1593

И то по убе­ди­те­лен на­чин, за­що­то от ми­на­ла­та го­ди­на на­ши­ят град Бал­чик е удо­с­то­ен с ти­т­ла­та „Бал­кан­с­ка кул­тур­на сто­ли­ца на из­ку­с­т­ва­та”. Бал­чик на­ре­ко­х­ме фе­с­ти­ва­лен град за пър­ви път ние и  пи­са­х­ме за то­ва пре­ди 12 го­ди­ни.

От 5 до 9 юни 2013 г. се про­ве­де Тре­ти­ят ме­ж­ду­на­ро­ден хо­ров фе­с­ти­вал „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” от­но­во с впе­ча­т­ля­ващ старт и с ос­но­вен дви­га­тел Сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” Бал­чик, с ди­ри­гент Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва. Уча­с­т­ва­ха още: Дам­с­ки хор „Мор­фо­ва – Про­ко­по­ва” Со­фия , с ди­ри­гент Ата­на­с­ка По­по­ва; Де­т­с­ка во­кал­но-те­а­т­рал­на фор­ма­ция „Та­ла­съм­че”, с ди­ри­гент Ди­ми­тър Кон­с­тан­ца­ли­ев и сце­на­рист То­дор Ян­ку­лов, Со­фия; от Ру­мъ­ния – Сме­сен хор „TRISON”, гр.Бра­и­ла, с ди­ри­ген­ти Ма­ри­ч­ка и Сте­фан Лу­пу;  Сме­сен хор „Ioan D.Chiresku”, Чер­на во­да, с ди­ри­гент све­ще­ник Ан­гел Дин­ку; Collegium  Cantorum „Nicolae Oancea”, Бу­ку­рещ , с ди­ри­гент Ма­ри­ус Кру­чи­а­ну; от Ма­ке­до­ния – Сме­сен хор „Дра­ган Шу­п­ле­в­с­ки”, Ско­пие, с ди­ри­гент Са­шо Та­тар­че­в­с­ки; от Сър­бия – ка­ме­рен хор „Св.Сте­фан Де­чан­с­ки” Кня­же­вяц, с ди­ри­гент Мар­ти­на Ми­ло­ше­вич; от Гър­ция – Сме­сен хор към Кул­ту­рен цен­тър Та­га­ра­дес, с ди­ри­гент Еле­ф­те­рия Ме­та­к­са; от Тур­ция – Сме­сен хор от гр.Бур­са, с ди­ри­гент Ле­вент Се­з­гин; от Фин­лан­дия – де­т­с­ки хор „Cantus Michaelis” – Мик­ке­ли, с ди­ри­гент Кир­си Ка­у­ни­с­ма­ки- Су­хо­нин; от Ук­рай­на –  де­т­с­ки хор на Хар­ко­в­с­кия ли­цей на из­ку­с­т­ва­та, с ди­ри­гент Ни­на Ла­гу­ти­на., ко­и­то са осъ­ще­с­т­ви­ли пре­ход от 18 ча­са с влак и 17 ча­са с ав­то­бус от Оде­са до Бал­чик, пре­о­до­ля­вай­ки из­ве­с­т­ни­те бю­ро­к­ра­ти­ч­ни спън­ки от мол­да­в­с­ки­те и ру­мън­с­ки гра­ни­ч­ни про­вер­ки.

Фе­с­ти­ва­лът има­ше ав­то­ри­те­т­но жу­ри, на­че­ло с Ог­нян Ва­си­лев и по­мо­щ­ни­ци Йо­су Ел­бер­ден /Ис­па­ния/ и на­ша­та Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то в по­с­ле­д­с­т­вие се спра­ви ав­то­ри­те­т­но със сво­я­та за­да­ча на ор­га­ни­за­тор и до­ма­кин.

След ри­ту­а­ла по по­с­ре­ща­не­то на съ­с­та­ви­те на пло­щад „21 се­п­тем­в­ри” се съ­с­тоя и офи­ци­ал­на це­ре­мо­ния по от­к­ри­ва­не на фе­с­ти­ва­ла до ни­м­фе­у­ма на Дво­ре­ца, къ­де­то бал­чи­ш­ки­те бо­та­ни­ци пре­д­ве­д­ли­во бя­ха спре­ли во­до­па­да под „Гра­ди­на­та на Ал­ла­ха”, а де­ко­ра­ти­в­ни­ят во­ден ка­нал бе­ше по­си­пан с ли­с­та­та на ра­с­тя­щи­те ро­зи и в та­зи оз­ве­з­де­на бал­чи­ш­ка нощ се но­се­ше те­х­ни­ят дъх, с по­ли­т­на­ли към не­бе­то про­б­ля­с­ва­щи ба­ло­ни – све­тул­ки. Имен­но в та­ка­ва об­с­та­но­в­ка ди­ри­ген­тът на бал­чи­ш­кия хор Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва по­лу­чи ста­ту­е­т­ка­та от Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те ком­по­зи­то­ри, връ­че­на от не­го­вия пре­д­се­да­тел Пе­тър Льон­дев. Един знак за зна­чи­мо­ст­та на не­й­ния труд, тъй ка­то по ду­ми­те на из­тъ­к­на­тия ком­по­зи­тор то­ва е тре­та­та по ред на­г­ра­да на Съ­ю­за.

В кон­кур­с­на­та про­г­ра­ма все­ки съ­с­тав из­пъл­ни по 6 пе­с­ни, ка­то ед­на от тях е от бъл­гар­с­ки ком­по­зи­тор и про­з­ву­ча на бъл­гар­с­ки език. Ре­пер­то­а­рът бе­ше раз­но­о­б­ра­зен – вклю­ч­ващ кла­си­че­с­ка и мо­дер­на му­зи­ка, ме­с­тен и чу­ж­де­с­т­ра­нен фол­к­лор. Във фе­с­ти­вал­ни­те кон­цер­ти „Де­ца­та ни” и „Де­нят на про­ш­ка­та” чу­х­ме из­пъл­не­ни­я­та – по­с­ла­ния от бу­д­ни­те очи на пла­не­та­та – на­ши­те де­ца и вну­ци от Со­фия, през Бал­чик до Мик­ке­ли и Хар­ков – един въл­ше­бен три­ъ­гъл­ник: Бъл­га­рия,Фин­лан­дия и Ук­рай­на.  На сце­на­та пя­ха бъл­гар­с­ки­те де­ца от „Ле­о­пар­ди” и „Войс оф бойс” от Бал­чик, чу се по­вея, кой­то до­й­де от „ Ук­ра­и­на, Ук­ра­и­на”и на­пе­ви от да­ле­ч­на Ла­п­лан­дия. Вто­ра­та ве­чер де­т­с­ки мю­зи­къл съ­т­во­ри­ха мал­ки­те „та­ла­съм­че­та” с ди­ри­гент и ав­тор на сим­фо­ни­ч­на, ка­мер­на, со­ло­ва, по­пу­ляр­на и де­т­с­ка му­зи­ка Ди­ми­тър Кон­с­тан­ца­ли­ев, за­е­д­но със сце­на­ри­с­та То­дор Ян­ку­лов. След из­пъл­не­ни­я­та си в бал­чи­ш­ко­то чи­та­ли­ще те ни из­не­на­да­ха със своя твор­че­с­ки дух, ен­ту­си­а­зъм и ар­ти­с­ти­ч­на зря­лост, из­п­ра­щай­ки яс­но по­с­ла­ние към нас, въз­ра­с­т­ни­те.

В три­те хо­ро­ви ра­бо­тил­ни­ци се ра­зу­чи­ха про­из­ве­де­ния, ко­и­то се из­пъл­ни­ха на га­ла кон­цер­та, ка­то 165 из­пъл­ни­те­ли из­пя­ха “Jubilate Deo” /psalm 97-4/, а 311 хо­ри­с­ти съ­т­во­ри­ха “Da pacem Domine”. Хим­нът на Бал­чик съ­що бе­ше ра­зу­ча­ван. След от­ли­ч­ни­те из­пъл­не­ния на га­ла кон­цер­та, въз­тор­же­ни ап­ло­ди­с­мен­ти, цве­тя и по­да­ръ­ци, до­й­де и мо­мен­тът за на­г­ра­ди­те. Ста­ту­е­т­ка­та, из­ра­бо­те­на от Цве­тан Ла­за­ров за пър­во­то мя­с­то, от­пъ­ту­ва за град Кня­же­вац, Сър­бия, за­е­д­но с хо­ра „Св.Сте­фан Де­чан­с­ки”.  „Ду­на­в­с­ки въл­ни” Ру­се, с ди­ри­гент Ве­се­ла То­до­ро­ва, по­ко­ри­ха пу­б­ли­ка­та и се при­ю­ти­ха в бал­чи­ш­ко­то при­с­та­ни­ще ка­то ста­на­ха най-до­бър бъл­гар­с­ки хор и по­лу­чи­ха спе­ци­ал­ния ди­п­лом „Бъ­де­ще­то на Бъл­га­рия”. Тя­х­на­та съ­г­ра­ж­дан­ка Пал­ми­на Да­че­ва бе удо­с­то­е­на с ти­т­ла­та „Мис фе­с­ти­вал „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”, а ми­с­тър Фе­с­ти­вал  – Гю­т­кай Ва­рьо­з­дю­кен от гр.Бур­са, Тур­ция.

Де­ца­та от Ла­п­лан­дия по­лу­чи­ха на­г­ра­да­та за из­пъл­не­ние на бъл­гар­с­ка­та пе­сен „Се­д­на­ло е Джо­ре”. На­г­ра­да­та на Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те ком­по­зи­то­ри за ди­ри­ген­т­с­ко май­с­тор­с­т­во бе при­съ­де­на на Ата­на­с­ка По­по­ва, ди­ри­гент на хор „Мор­фо­ва – Про­ко­по­ва”. Пре­д­се­да­те­лят на чи­та­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик Стан­ка Ган­че­ва връ­чи кра­сив пей­заж от Ге­на­ди Га­в­ра­и­лов на Са­шо Та­тар­че­в­с­ки, ди­ри­гент от Ско­пие. Вси­ч­ки ди­ри­ген­ти по­лу­чи­ха ди­п­лом за уча­с­тие и сер­ти­фи­кат за ня­кол­ко пе­с­ни с ком­по­зи­тор Йо­су Ел­бер­ден.

Кра­сив е по­ле­тът на стре­ла­та, но ни­кой не знае кол­ко уси­лия ко­с­т­ва то­ва на те­ти­ва­та в ли­це­то на ор­га­ни­за­то­ри­те: Об­щи­на Бал­чик, с кмет Н.Ан­ге­лов и се­к­ре­тар М.Ан­ге­ло­ва; УБГ с уп­ра­ви­тел Ина Ман­че­ва; Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те ком­по­зи­то­ри; КЦ „Дво­ре­ца” с ди­ре­к­тор Иве­ли­на Ра­ди­ло­ва; Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те му­зи­кал­ни и тан­цо­ви дей­ци. Го­с­ти бя­ха кме­тът на гр.Чер­на во­да Ге­ор­ги Хон­за, Ири­на Ге­ри­на, ди­ри­гент от Со­фия, ком­по­зи­то­рът Але­к­сан­дър Рай­чев. Как да не сме при­з­на­тел­ни и бла­го­дар­ни за на­в­ре­мен­на­та и без­ко­ри­с­т­на по­мощ на „Ал­бе­на” АД; „Строй­пер­фект” ЕО­ОД; ЕТ „Еле­к­т­ра – Г.Же­ле­зов”; ЕТ „ Де­би – Ен­чо Ива­нов”; Де­т­с­ки мар­кет „Па­ми”ЕО­ОД; сла­д­кар­ни­ца  „Шо­ко­ли­но”; сла­д­кар­ни­ца „Пре­с­ла­ва”; хо­тел „Ми­с­т­рал”; ви­нар­с­ка из­ба „Вар­на”, „Фе­о­некс”. Ме­дий­ни пар­т­ньо­ри бя­ха БНТ 1, БНТ 2, Ра­дио „До­б­ру­джа”, Ра­дио „Вар­на”, Ра­дио „Да­рик” и.т.н.

Не­за­ви­си­мо от ме­те­о­ро­ло­ги­ч­ни­те ка­па­ни, с ко­и­то при­ро­да­та по­с­та­ви на из­пи­та­ние, ка­к­то ор­га­ни­за­то­ри­те, та­ка и из­пъл­ни­те­ли­те, вси­ч­ко бе­ше пер­фе­к­т­но и пре­ми­на през па­ра­д­на­та стра­на на вза­им­на­та ра­дост и удо­в­ле­т­во­ре­ние,”по но­ти”. За­що­то от­но­во ста­на­х­ме сви­де­те­ли на бо­гат ре­пер­то­ар и чу­де­с­ни из­пъл­не­ния на про­из­ве­де­ния от раз­ли­ч­ни епо­хи и сти­ло­ве, на­пи­са­ни от на­ши и чу­ж­ди твор­ци и из­пъл­не­ни в Бал­кан­с­ка­та фе­с­ти­вал­на сто­ли­ца на из­ку­с­т­ва­та – Бал­чик.

Георги ЙОВЧЕВ

RSCN1715DSCN1698

Коментарите са затворени.