Фестивал на поезията “Славянска прегръдка”

Jun 12th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ВАЖНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, Общински новини

P1550552

Пре­ди вре­ме, в на­ве­че­ри­е­то на 24 май, в гра­да ни го­с­ту­ва­ха твор­ци от 18 дър­жа­ви, уча­с­т­ни­ци в Се­д­мия ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал на по­е­зи­я­та  “Сла­вян­с­ка  пре­г­ръ­д­ка”,ка­то са­мо по­е­ти­те  бя­ха око­ло 50. Фе­с­ти­ва­лът е ме­ж­ду­на­ро­ден про­ект, чи­е­то пи­ло­т­но на­ча­ло е по­с­та­ве­но във Вар­на през 2007 г. През съ­ща­та го­ди­на е уч­ре­де­на и Сла­вян­с­ка ли­те­ра­тур­на и ар­ти­с­ти­ч­на ака­де­мия, ко­я­то днес има фи­ли­а­ли във вси­ч­ки­те 11 сла­вян­с­ки стра­ни, ка­к­то и в още 5 дру­ги ев­ро­пей­с­ки дър­жа­ви. Ос­но­в­на­та цел на фо­ру­ма е сбли­же­ни­е­то на кул­ту­ри­те, об­мен на кул­тур­ни­те цен­но­с­ти на ос­но­ва­та на об­щия пра­е­зик и кул­тур­но на­с­ле­д­с­т­во на сла­вя­ни­те. “В съ­в­ре­мен­ни­те ус­ло­вия ог­ром­ни­ят сла­вян­с­ки ар­хи­пе­лаг е та­ка раз­п­ръ­с­нат по све­та, че един­с­т­ве­но ду­хът е в съ­с­то­я­ние да го съ­би­ра.

По­не то­ва се опи­т­ва­ме да пра­вим чрез раз­ли­ч­ни ме­ж­ду­на­ро­д­ни фо­ру­ми”  спо­де­ли Ел­ка Ня­го­ло­ва, пре­д­се­да­тел на Ака­де­ми­я­та.

В Бал­чик го­с­ти­те има­ха удо­вол­с­т­ви­е­то да раз­г­ле­дат из­ло­ж­ба­та, по­с­ве­те­на на го­ля­ма­та бъл­гар­с­ка по­е­те­са Ели­са­ве­та Ба­г­ря­на, да се на­с­ла­дят на кра­со­ти­те на Бе­лия град. Тру­д­но е да се ка­же, кое по­ве­че ги впе­ча­т­ли!

Росица ШАЛТЕВА

Коментарите са затворени.