Отговорно и обстойно

Jun 5th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

DSCN1571

Та­ка се про­ве­де на 30 май 2013 г. по­ре­д­но­то от­че­т­но-из­бор­но съ­б­ра­ние на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки- 1870”. Дъл­го­го­ди­ш­ни­ят се­к­ре­тар Пла­мен Бан­чев кра­т­ко и по­с­ле­до­ва­тел­но ни за­по­з­на с ме­то­ди­те, на­со­че­ни към усъ­вър­шен­с­т­ва­не на тра­ди­ци­он­ни­те и но­ви би­б­ли­о­те­ч­но-ин­фор­ма­ци­он­ни ус­лу­ги, оси­гу­ря­ва­щи ле­сен до­с­тъп до ин­фор­ма­ция от вси­ч­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни. Про­дъл­жа­ва тра­ди­ци­я­та да се раз­ши­ря­ват би­б­ли­о­те­ч­ни­те ус­лу­ги ка­то фон­дът на би­б­ли­о­те­ка­та се обо­га­ти с но­ви 346 то­ма от об­щи­те 50 752 то­ма би­б­ли­о­те­ч­ни до­ку­мен­ти. Обо­ру­д­ван бе Ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър по про­г­ра­ма „Глоб@лни би­б­ли­о­те­ки Бъл­га­рия”. Ор­га­ни­зи­ра­ни са и и раз­ли­ч­ни ини­ци­а­ти­ви във връ­з­ка с „Ма­ра­то­на на че­те­не­то” през ме­сец ап­рил и на­ци­о­нал­на­та би­б­ли­о­те­ч­на се­д­ми­ца през ме­сец май. За по­ви­ша­ва­не ка­че­с­т­во­то и раз­но­о­б­ра­з­на­та дей­ност би­б­ли­о­те­кар­ки­те взе­ха уча­с­тие в кур­са, ор­га­ни­зи­ран от УНИ­БИТ Со­фия през 2011 г. Офи­ци­ал­но ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те 728 чи­та­те­ли имат 11 052 по­се­ще­ния, ко­е­то е с 4 400 по­ве­че от пре­д­хо­д­на­та го­ди­на. Се­га би­б­ли­о­те­ка­та раз­по­ла­га с 5 ком­пю­тъ­ра, а чи­та­те­ли­те имат без­п­ла­тен до­с­тъп до Ин­тер­нет в гло­бал­на­та мре­жа с 1800 по­се­ще­ния.

Вся­ка го­ди­на се из­го­т­вя ка­лен­дар /да­ти и съ­би­тия/. Осъ­ще­с­т­ве­ни са 26 ви­т­ри­ни, 8 из­ло­ж­би, 10 ко­ле­к­ти­в­ни че­те­ния, 2 об­съ­ж­да­ния и 3 ра­бо­т­ни сре­щи в би­б­ли­о­те­ка­та. Най-въл­ну­ва­ща те­ма ви­на­ги е би­ла ху­до­же­с­т­ве­на­та са­мо­дей­ност, осъ­ще­с­т­ве­на от вси­ч­ки ко­ле­к­ти­ви, клу­бо­ве, кръ­жо­ци и шко­ли, ка­то в то­зи твор­че­с­ки се­зон са ра­бо­ти­ли над 250 са­мо­дей­ци с 59 изя­ви на ко­ле­к­ти­ви­те.

За све­де­ние на зри­те­ли­те, та­зи го­ди­на те­а­т­рал­ни­ят ко­ле­к­тив ще ни за­ра­д­ва с „На­шен­ци” по Чу­до­мир, с ре­жи­сьор Юри Ста­т­ков.

На Хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” пре­д­с­тои да ни из­не­на­да с уча­с­тие в Тре­тия ме­ж­ду­на­ро­ден хо­ров фе­с­ти­вал в Бал­чик. Ди­ри­ген­тът Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, до­к­то­рант по хо­ро­во из­ку­с­т­во, е по­д­го­т­ви­ла енер­ги­ч­но вси­ч­ко за фе­с­ти­ва­ла, в кой­то ще уча­с­т­ват 13 бъл­гар­с­ки и чу­ж­де­с­т­ран­ни хо­ро­ви ко­ле­к­ти­ви.

Съ­с­та­вът за по­пу­ляр­ни пе­с­ни с ръ­ко­во­ди­тел ма­е­с­т­ро Рай­ко То­нев и кла­вир Ма­ри­я­на Ти­хо­ло­ва е из­ве­с­тен с то­ва, че са­мо къ­де­то не се е явил, са­мо там не е по­бе­дил.

В де­т­с­ка­та ни му­зи­кал­на шко­ла ве­че има­ме и клас по акор­де­он с ръ­ко­во­ди­тел Иве­ли­на Или­е­ва. Тук не са из­не­на­да и пър­ви­те на­г­ра­ди за то­зи труд в раз­ли­ч­ни­те въз­ра­с­то­ви гру­пи, с ем­б­ле­ма­ти­ч­на ме­се­ч­на та­к­са от 12.50 лв.

С на­г­ра­ди в раз­ли­ч­ни кон­кур­си се връ­ща ви­на­ги и БФ „Данс”с хо­ре­о­г­раф Ев­ге­ния Ки­ри­ло­ва, ко­я­то про­фе­си­о­нал­но и от­го­вор­но се гри­жи за из­ра­с­т­ва­не на сво­и­те ка­д­ри не са­мо на сце­на­та.

Ли­те­ра­ту­рен клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” с р-л Ни­ко­лай Мир­чев е мно­го бла­го­да­рен на чи­та­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во за из­да­ва­не на кни­га­та „Мор­с­ки да­ро­ве”.

Най-мла­да­та фор­ма­ция – клуб на ху­до­ж­ни­ка „Б.Ка­ра­джов” с р-л В.Шал­тев от две го­ди­ни про­дъл­жа­ва тра­ди­ци­я­та на бал­чи­ш­ки­те ху­до­ж­ни­ци от Шко­ла­та по ри­су­ва­не и мо­зай­ки в чи­та­ли­ще­то.

Де­т­с­ка­та во­кал­на гру­па, с р-л В.Ге­ор­ги­е­ва,  е из­вор­че за на­с­т­ро­е­ние.

А ко­га­то до­й­де вре­ме за пи­та­ния,  Ге­ор­ги Йор­да­нов – Го­го по­с­та­ви  въ­п­ро­са за ос­къ­д­на­та ин­фор­ма­ция от­но­с­но кул­тур­ни­те изя­ви в на­шия град.  То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва би­ла по­ра­зе­на от фа­к­та, че то­зи път на 24 май не чу­х­ме хим­на”Вър­ви, на­ро­де, въз­ро­де­ни”. Пла­мен Бан­чев и Стан­ка Ган­че­ва ав­то­ри­те­т­но и от­го­вор­но обя­с­ни­ха за съ­з­да­ли­те се об­с­то­я­тел­с­т­ва.

Ком­пе­тен­т­но про­з­ву­ча и до­к­ла­дът на Про­ве­ри­тел­на­та ко­ми­сия от До­б­рин­ка Ко­ла­ро­ва, а тя за­е­д­но с Та­тя­на Не­н­ко­ва и Ге­но­ве­ва Ми­те­ва бя­ха еди­но­ду­ш­но пре­из­б­ра­ни за сле­д­ва­щия ман­дат ка­то про­ве­ри­те­ли.

На­с­тъ­пи мо­мен­тът за из­би­ра­не на но­во чи­та­ли­щ­но на­с­то­я­тел­с­т­во. Има­ше 14 по­с­тъ­пи­ли пре­д­ло­же­ни­я­за 11 ме­с­та. Но­во­и­з­б­ра­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во е сле­д­но­то: Стан­ка Ган­че­ва /пре­д­се­да­тел/, Ата­нас Ду­чев, Ни­ко­лай Ко­с­та­ди­нов, Ру­мя­на Кал­че­ва, д-р Иван­ка Ми­то­ва, Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов, Мил­ка Мо­ря­но­ва, инж.Ра­до­с­лав Ра­дев, Ве­се­лин Ро­ма­нов, Да­ни­е­ла То­до­ро­ва, То­дор Ми­тев. Се­к­ре­тар е Пла­мен Бан­чев.

Пре­из­б­ра­ни­ят пре­д­се­да­тел на чи­та­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во Стан­ка Ган­че­ва ис­к­ре­но бла­го­да­ри за до­ве­ри­е­то и оцен­ка­та, ко­е­то я за­дъл­жа­ва да про­дъл­жи тра­ди­ци­я­та на на­шия град – да е не са­мо кул­тур­на сто­ли­ца на до­б­ру­джан­с­ко­то ни Чер­но­мо­рие, но и не­що по­ве­че.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.