Училище “Биг Бен” завърши учебната година

Jun 5th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

snimka

На 1-ви юни уче­ни­ци­те от учи­ли­ще за чу­ж­ди ези­ци Биг Бен пра­з­ну­ва­ха не са­мо Де­ня на де­те­то, но и за­вър­ш­ва­не­то на уче­б­на­та го­ди­на. Тър­же­с­т­во­то се про­ве­де пред за­ве­де­ние Ин­те­ли­гент, къ­де­то вси­ч­ки де­т­с­ки гру­пи пре­д­с­та­ви­ха на го­с­ти­те част от то­ва, ко­е­то са на­у­чи­ли през го­ди­на­та във фор­ма­та на пе­с­ни­ч­ки, ис­то­рии и ске­чо­ве. Вся­ко де­те изу­ча­ва­ло англ.ез. по­лу­чи сер­ти­фи­кат за за­вър­шен курс на обу­че­ние. Ок­с­фор­д­с­ки ре­ч­ник спе­че­ли­ха два­ма от уче­ни­ци­те, уча­с­т­ва­ли в го­ди­ш­но­то съ­с­те­за­ние за най-до­бър про­ект / ко­лаж на учи­ли­ща­та Биг Бен. На­г­ра­де­ни бя­ха Ва­ле­ри Ва­си­лев в ка­те­го­рия мо­и­те лю­би­ми дре­хи и Ни­кол Ива­но­ва в ка­те­го­рия мо­и­те до­ма­ш­ни лю­бим­ци. На уче­ни­ци­те на Биг Бен пре­д­с­тои явя­ва­не на ус­тен из­пит по ан­г­лий­с­ки език за взи­ма­не на сер­ти­фи­кат за вла­де­е­не на ези­ка от Три­ни­ти ко­леж, Лон­дон.

Ми­ха­е­ла САН­ДЖА­КЯН

 

Коментарите са затворени.