Архитектурна среща “Знаци на времето”

Jun 5th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

IMG_2747

В ка­мен­на­та за­ла на „Дво­ре­ца” Бал­чик на 1 юни 2013 г. от 11.00 ч. се от­к­ри че­т­вър­та го­ди­ш­на сре­ща на клу­ба „При­я­те­ли на Бал­чик”. В то­зи клуб, съ­з­да­ден пре­ди 4 го­ди­ни, чле­ну­ват бъл­гар­с­ки и ру­мън­с­ки ар­хи­те­к­ти, обе­ди­не­ни от иде­я­та за опа­з­ва­не на бо­га­то­то ар­хи­те­к­тур­но на­с­ле­д­с­т­во. Тра­ди­ци­он­ни­те ве­че сре­щи се ин­с­пе­ри­рат от Ка­ма­ра­та на ар­хи­те­к­ти­те в Бъл­га­рия, Ре­ги­о­нал­на ко­ле­гия Вар­на, Ка­ма­ра­та на ру­мън­с­ки­те ар­хи­те­к­ти, Ар­хи­те­к­ту­рен ре­ги­он До­б­ру­джа. В та­зи­го­ди­ш­на­та сре­ща при­съ­с­т­ва­ха над 50 ар­хи­те­к­ти от Кон­с­тан­ца, Тул­ча, Ман­га­лия, Чер­на во­да, Ме­джи­дия, ка­к­то и бъл­гар­с­ки ар­хи­те­к­ти от Вар­на, До­б­рич и Бал­чик.

Съ­би­ти­е­то бе пре­д­ше­с­т­ва­но от го­ля­ма из­ло­ж­ба на ру­мън­с­ки­те ар­хи­те­к­ти чрез та­б­ла и ви­де­о­с­те­на, пре­д­с­та­вя­щи те­х­ни ар­хи­те­к­тур­ни про­е­к­ти от по­с­ле­д­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни и спе­ци­ал­но­то пре­д­с­та­в­не на ис­то­ри­че­с­ки па­ме­т­ник – ка­зи­но­то на Кон­с­тан­ца. От стра­на на бъл­гар­с­ки­те ар­хи­те­к­ти бе пре­д­с­та­ве­на ар­хи­те­к­тур­на ис­то­рия на град Бал­чик.

Проф.арх.Ро­си­ца Ни­ки­фо­ро­ва, пре­по­да­ва­тел във ВСУ Вар­на, по­зи­ци­ра дей­но­ст­та на сту­ден­ти – ар­хи­те­к­ти от Ар­хи­те­к­тур­ния фа­кул­тет на ВСУ „Ч.Хра­бър”, от фа­кул­те­та по ар­хи­те­к­ту­ра във Ве­не­ция, от уни­вер­си­те­та по ар­хи­те­к­ту­ра „Йон Мин­ку” Бу­ку­рещ, ко­и­то са на­п­ра­ви­ли съ­в­ме­с­т­ни за­с­не­ма­ния и чер­те­жи на ис­то­ри­че­с­ки сгра­ди в Бал­чик с цел тя­х­на­та ада­п­та­ция и ре­с­та­в­ра­ция. Под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на арх.Ни­ки­фо­ро­ва бе пре­д­с­та­вен ар­хи­те­к­ту­рен уър­к­шоп, фи­нан­си­ран от Ев­ро­пей­с­ка­та про­г­ра­ма „Ера­зъм”.

Сре­ща­та про­дъл­жи в ат­мо­с­фе­ра­та на ожи­ве­на ди­с­ку­сия с про­б­ле­ми, ка­к­то око­ло съ­в­ре­мен­но­то из­г­ра­ж­да­не на Бал­чик, та­ка и за об­щи­те про­б­ле­ми на ар­хи­те­к­тур­на­та про­фе­сия в съ­в­ре­мен­ния свят.

След офи­ци­ал­на­та част, сре­ща­та за­вър­ши с ко­к­тейл, по­д­го­т­вен от дру­же­с­т­во­то на ар­хи­те­к­ти­те в Кон­с­тан­ца. В при­я­т­на за­ду­ше­в­на ат­мо­с­фе­ра ар­хи­те­к­ти­те от две­те съ­се­д­ни стра­ни по­т­вър­ди­ха при­я­тел­с­ки­те си чу­в­с­т­ва и ис­к­ре­ни на­ме­ре­ния да бъ­дат по­ле­з­ни в съ­х­ра­ня­ва­не­то и по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на ар­хи­те­к­тур­ни­те ше­дьо­в­ри от ми­на­ло­то – ос­но­ва на бъ­де­щи про­е­к­ти.

Георги ГОРЧЕВ

 

Коментарите са затворени.