П Р О Т О К О Л № 26 от заседание на ОбС- Балчик, проведено на 30.05.2013 г.

Jun 5th, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за изразяване на мотивирано мнение по опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Коста Демиров Панайотов от град Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 355: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от страна на Администрацията на Президента на РБ, с вх. № 570 от 14.12.2012 г., общински съвет – Балчик изразява положително мнение за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Коста Демиров Панайотов от гр. Балчик.

ГЛАСУВАНЕ: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Предложение за извършване на промяна в състава на Съвета на Директорите на акционерно дружество „Тихия кът” от квотата на община Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 356: На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 233, ал. 4 от ТЗ:

1. Общински Съвет-Балчик дава своето съгласие да бъде освободен като член на съвета на директорите на “Тихия Кът”АД от квотата  на община Балчик г-н Енчо Николов Стефанов.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ НА Т. 1: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Тайно гласуване т. 2. Калоян Иванов Костов и Георги Иванов Каров

регистрирани 19 общ. съветници:

Гласували за Калоян Иванов Костов – 9 общ. съветници

Гласували за Георги Иванов Каров – 10 общ. съветници

2.Общински съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде назначен като нов член на съвета на директорите на “Тихия Кът” АД от квотата на община Балчик, която е акционер в дружеството следното лице: г-н Георги Иванов Каров, ЕГН ……………., висше юридическо образование, адвокат.

3.Общински съвет-Балчик дава своето съгласие и упълномощава управляващия и представляващия  АД “Тихия кът”да извърши съответните правни и фактически действия по вписване на промени в обстоятелствата в съвета на директорите, да подготви необходимите документи за вписване  в търговски регистър  при АВ, след като новоизбрания член  на СД  подготви за целта на  вписването съответните декларации по ТЗ.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ НА Т. 3: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за запознаване и разглеждане Одитен доклад № 0400002311 на Председателя на Сметната палата.

Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 357: Общински Съвет -Балчик приема за запознаване и разглеждане Одитен доклад №0400002311 на Председателя на Сметната палата и след обстойно запознаване с Препоръките от част Пета от доклада се задължава да предприеме действия за извьршване на анализ и оценка на финансовото състояние на „МБАЛ БАЛЧИК”ЕООД и предприеме мерки за увеличаване на регистрирания капитал на търговското дружество, в срок до 15 юни 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за попълване състава на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове.

Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС – Балчик

РЕШЕНИЕ 358: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик избира НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ КОЛЕВ за член на Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове.

ГЛАСУВАНЕ: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за попълване състава на Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт и Комисията за установяване конфликт на интереси.

Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС – Балчик

РЕШЕНИЕ 359: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик избира НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ КОЛЕВ за член на Постоянна комисия по обществен ред, сигурност и транспорт.

ГЛАСУВАНЕ: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

РЕШЕНИЕ 360: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик избира НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ КОЛЕВ за член на Комисията за установяване конфликт на интереси.

ГЛАСУВАНЕ: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Разглеждане отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за първото тримесечие на 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

За информация, не се гласува.

По седма точка от дневния ред: Приемане на решение на общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Рехабилитация и благоустрояване на улици: “Д-р Златко Петков”, “Иван Вазов”, “Г. Бенковски”, “Христо Ботев”, “Дунав”; рехабилитация на два паркинга в страни от улици “Д-р Златко Петков” и “Георги Бенковски”, и изграждане на места за отдих в близост до ул. “Георги Бенковски” в гр. Балчик” по Договор между община Балчик и Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 361: На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21 и ал.1,т.10 от ЗМСМА и чл.17,ал.1 от Закона за общинския дълг  Общински съвет Балчик, във връзка с Решение № 4 от 15.12.2011 г., Общински съвет на Община Балчик, РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект  “Рехабилитация и благоустрояване на улици: “Д-р Златко Петков”, “Иван Вазов”, “Г.Бенковски”, “Христо Ботев”, “Дунав”; рехабилитация на два паркинга в страни от улици “Д-р Златко Петков” и “Георги Бенковски”; и изграждане на места за отдих, в близост до ул. “Георги Бенковски”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/013 със средства на общинския бюджет в размер на 292 725,85 ( двеста деветдесет и две хиляди  хиляди седемстотин двадесет и пет лева и 85 ст.) лв., представляващи неодобрените разходи за:

1.1 По бюджетно перо 2.2. „Разходи за СМР” – 291 392,51 лв. ,от които,

– 186 080,28 лв. с ДДС ,надвишаващи количествата на видове СМР,по отделни позиции на КСС , над 100%.

– 104 817,78 лв. с ДДС ,нови видове  СМР, неодобрени от УО.

– 494,34 лв. с ДДС , разлика между  актувани и реално изпълнени количество СМР.

1.2. По бюджетно перо „Разходи за авторски надзор “ – 1 333,34 лв. с ДДС  – представляващи  разходи за транспорт от обекта и обратно.

2. Дава съгласие източникът за погасяване на остатъка от главницата по кредита  с Фонд „ФЛАГ” представляващи не верифицирани разходи   в размер на   277  871,79  лева. – да бъдат собствени бюджетни средства.

3. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Приемане на решение на общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Балчик – укрепване свлачище “Сборно място”, подобект: “Вертикална шахта 5” и подобект: “Вертикална шахта 6” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.4-04/2009/004, сключен между община Балчик и Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 362: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл.17, ал. 1  от Закона за общинския дълг,  във връзка с Решение № 4 от 15.12.2011 г., Общински съвет на Община Балчик, РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект  “Балчик – укрепване свлачище «Сборно място», подобект: »Вертикална шахта 5» и подобект: »Вертикална шахта 6”, изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-04/2009/004 със средства на общинския бюджет в размер на 10 335,17 (десет хиляди триста тридесет и пет лева и 17 ст.) лв., представляващи неодобрените разходи за:

1. По бюджетно перо 1.1. „Разходи за човешки ресурси” – 141,94 лв., от които:

– б.п.1.1.1.”Разходи за ръководител на проекта”- 116,13 лв.

– б.п.1.1.2.1.”Разходи за експерт строителство”- 25,81 лв

2. По бюджетно перо 3.4.„Разходи свързани с разработването на технически и работни проекти”-293,23 лв.

3. Наложена финансова корекция – 6 300,00 лв

4. Разлика между фактурираните разходи за работни проекти и действителния разход по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-04/2009/004 – 3 600,00 лв.

5. Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (с. Оброчище) в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 363: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; § 27, ал.2, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-7/05.04.2013год. допълнение към искане с вх. №63-194-8#3/29.04.2013год. от Началника на “Общинска служба по земеделие Балчик” и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет – Балчик:

І.  Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” проектен поземлен имот с идентификатор 53120.17.55, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 53120.17.5 по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване – овощна градина, с проектна площ от 8,655 дка / осем декара и шестстотин петдесет и пет квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Ангел Николов Керкенезов. Имот53120.17.5  е актуван с Акт за общинска собственост 3675/2009 год.

ІІ. Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” поземлен имот с идентификатор 53120.33.8, по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-88/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ от 11,398 дка /единадесет декара и триста деветдесет и осем квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Ангел Николов Керкенезов. Имот 53120.33.8  е актуван с Акт за общинска собственост 3613/2009 год.

ІІІ. Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” поземлен имот с идентификатор 53120.24.105, по кадастралната карта на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-88/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване – лозе, с площ от 1,120 дка /един декар и сто и двадесет квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Ангел Николов Керкенезов. Имот53120.33.8  е актуван с Акт за общинска собственост 3637/2009 год.

ІV. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд (с. Тригорци) в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 364: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.8, от ЗМСМА; § 27, ал.2, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-8/05.04.2013год., допълнение към искане с вх. №63-194-8#2/29.04.2013год. от началника на “Общинска служба по земеделие Балчик” и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет – Балчик:

І.  Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” проектен поземлен имот с идентификатор 73095.22.184, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 73095.22.140 по кадастралната карта на с.Тригорци, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-88/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване – нива,с проектна площ от 4,260 дка / четири декара и двеста и шестдесет квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Добри Тодоров Илиев. Имот 73095.22.140  е актуван с Акт за общинска собственост 4193/2012год.

ІІ. Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” поземлен имот с идентификатор 73095.22.132, по кадастралната карта на с.Тригорци, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-88/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ от 15,742 дка / петнадесет декара и седемстотин четиридесет и два квадратни метра /, за обезщетяване на наследниците на Добри Тодоров Илиев. Имот 73095.22.132  е актуван с Акт за общинска собственост 4191/2012год.

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба на общински имот: кафе-аператив в село Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 365: 1. На основание чл. 41, ал.2 от ЗОС одобрява пазарна оценка в размер на 19 650.00 лв. /деветнадесет хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС за общински имот: кафе – аператив, представляващ едноетажна сграда с площ 143 м2 с идентификатори 66250.501.408.3 и 66250.501.408.4 по кадастралната карта на с. Сенокос, ведно с прилежащо дворно място с площ от 842 м2 представляващо ид. част от ПИ № 66250.501.408 по кадастралната карта на с. Сенокос /УПИ ІІІ, кв.15 по ПУП на с. Сенокос/, целия с площ от 1074 м2.

2. На основание чл. 33 от ЗС имота по т. 1 да се предложи за продажба на съсобственика Районна дирекция на Български спортен тотализатор – Варна за сумата от 19 650.00 лв., без ДДС.

3.  При отказ за изкупуване от страна на съсобственика, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1; чл.44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3414/16.01.2009 г., а именно:  кафе – аператив, представляващ сграда с площ 143 м2 с идентификатори 66250.501.408.3 и 66250.501.408.4 по кадастралната карта на с. Сенокос, ведно с прилежащо дворно място с площ от 842 м2 представляващо ид. част от ПИ № 66250.501.408 по кадастралната карта на с. Сенокос /УПИ ІІІ, кв.15 по ПУП на с. Сенокос/, целия с площ от 1074 м2., при начална цена 19 650.00 лв., без ДДС.

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия  по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на паркинг „Морска гара” град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 366: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с решение № 748 по Протокол № 59/17.02.2011 г., общински съвет – Балчик не дава съгласието си паркинг “Морска гара”, гр. Балчик с площ 1 472 м2, представляващ ПИ № 02508.86.85 по кад. карта на гр. Балчик, да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, а именно: паркинг, за срок от 1 год. /една година/.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

8 „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 7 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и „НИЖКАБ” ООД, представлявано от управителя Елена Рудневская, по отношение на ПИ № 02508.8.191 по кадастралната карта на град Балчик, в.з. „Сборно място”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 367: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал.  от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА и във връзка със заявление вх.№30-58-11/19.09.2012 г. дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и “НИЖКАБ” ООД с ЕИК 124603577 със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, в.з. “Сборно място” ул. “Четвърта” № 28, представлявано от управителя Елена Рудневская, по отношение на ПИ № 02508.8.191 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХLІІІ-191, кв. 29 по ПУП на в.з. “Сборно място”/, целият с площ от 1146 м2, като “Нижкаб” ООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 246.00 м2 /двеста четиридесет и шест квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 3816/2010 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 9 840.00 лв. /девет хиляди осемстотин и четиридесет лева /, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

/Продължава от стр. 3/

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за определяне максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 368: На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решение № 819 по протокол № 63 от 24.05.2011г. максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик, както следва:

– дневна тарифа, в размер на 1.30 лева

– нощна тарифа, в размер на  1.70 лева

ГЛАСУВАНЕ: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности през 2012 година и програма за 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 369: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Балчик, РЕШИ:

1. Приема докладите на читалищата от община Балчик за осъществените дейности и изразходваните от бюджета средства през 2012 г., както следва:

– НЧ “Паисий Хилендарски-1870” град Балчик

– НЧ “Христо Смирненски-1914” село Сенокос

– НЧ “Просвета-1900” село Соколово

– НЧ “Просвета-1901” село Оброчище

– НЧ “Бачо Киро-1939” село Кранево

– НЧ “Васил Левски-1959” град Балчик

– НЧ “Йордан Йовков-1941” село Змеево

– НЧ “Велко Ангелов-1940” село Дропла

– НЧ „Стефан Караджа-1941″ село Стражица

– НЧ „Свобода-1897″ с. Гурково

2. Приема Програма за читалищни дейности в община Балчик през 2013 година.

ГЛАСУВАНЕ: 15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 370: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет – Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следният  имот:

– Поземлен имот № 53120.501.174 по кадастралната карта на с. Оброчище, кв. “Младост”, площ от 350 м2.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, с идентификатор № 53120.501.174 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 371: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3246/16.04.2008 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.501.174 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ ІІІ, кв.1 по ПУП на кв. “Младост” с. Оброчище), с площ от 350 м2 (триста и петдесет квадратни метра).

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 250.00 лв. (пет  хиляди двеста и петдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 14 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 372: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Живко Ненков Димитров от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

2. Емилия Асенова Стоянова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

3. Роберт Рашков Димитров от гр. Балчик, за консултации със специалист, в размер на 200.00 (двеста) лева.

4. Гюлтен Басриева Хамдиева от гр. Балчик, подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Себат Кемал Ариф от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

6. Николай Костадинов Костадинов от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Живка Георгиева Петрова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството и лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

8. Ангел Йорданов Николов  от с. Стражица, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Хюсеин Арифов Алиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

10. Пенка Димчева Ангелова от с. Соколово, за лечение на внучката й Маринка Иванова Маринова, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ДО № 10

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

ДОП.

11. Христо Иванов Темелков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

12. Билгин Мехмед Сали от с. Соколово, за погребението на брат му Сезгин Мехмед Исмаил, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на село Соколово.

13. Галиман Фердун Али от гр. Балчик, за оперативно лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване и регулация за УПИ І-20 кв.101, УПИ І-202, УПИ ІІ-202, УПИ ІІІ-202, УПИ ІV-202 кв.102 и УПИ І-202 кв.104, отпадане улична регулация от ОТ 500 до ОТ 504, ОТ 525 до ОТ 532 и ОТ 502 до ОК 529 по плана на „Стопански двор” град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 373: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-ПРЗ  за УПИ І-20 кв.101, УПИ І-202, УПИ ІІ-202, УПИ ІІІ-202, УПИ ІV-202 кв.102 и УПИ І-202 кв.104, отпадане на улична регулация от ОТ 500 до ОТ 504, ОТ 525 до ОТ 532 и ОТ 502 до ОК 529 по плана на “Стопански двор” гр. Балчик, с цел обособяване на нов УПИ І-216 кв.108 и ПЗ с отреждане за “Пч” /Производствено – складова дейност/ по плана на “Стопански двор” гр. Балчик.

II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Външно електрозахранване на жилищна сграда в ПИ 62788.24.116″ по кадастралната карта на с. Рогачево, община Балчик и одобряване на задание към към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 374: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.124а ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Външно електрозахранване  за жилищна сграда в ПИ 62788.24.116” по кадастралната карта на с.Рогачево община Балчик – съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на юридически лица с нестопанска цел за организиране на фестивали.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 375: На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, предвид необходимостта от разпореждане с бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви на Община Балчик, Общински съвет Балчик реши:

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на Международен хоров фестивал “Черноморски звуци” със СНЦ “Музикален свят – Балчик”, ЕИК по Булстат 176077790, представлявано от Председателя Валентина Георгиева Петрова. По силата на сключения договор да се предоставят на СНЦ “Музикален свят – Балчик”, ЕИК по Булстат 176077790 заложените средства в приетия за съответната година бюджет.

2. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на Международен филмов фестивал за късометражно кино „В Двореца” с Фондация “Формат СФФ”, ЕИК по Булстат 131125259, представлявано от Председателя Цанко Василев. По силата на сключения договор да се предоставят на Фондация “Формат СФФ”, ЕИК по Булстат 131125259 заложените средства в приетия за съответната година бюджет.

3. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на международен музикален фестивал «Дни на класиката в Балчик» с Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171, представлявана от Изпълнителния директор Дончо Донев. По силата на сключения договор да се предоставят на Фондация «Академия Класика», ЕИК по Булстат 176501171 заложените средства в приетия за съответната година бюджет.

4. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал „Младите в изкуството Виа Понтика – Балчик” със Сдружение «Виа Понтика – 2010», ЕИК 176038969, представлявано от Председателя Красимир Ранков. По силата на сключения договор да се предоставят на Сдружение «Виа Потика 2010», ЕИК 176038969, заложените средства в приетия за съответната година бюджет.

5. Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за сключване договорите за сътрудничество, предмет на т.1, т.2, т.З и т.4 от настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране  на одобрен и неизпълнен проект “Балчик -Сцена изкуствата” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/006, сключен между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 376: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 744 от 31.01.2011 г., Общински съвет на Община Балчик,РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект “ Балчик – Сцена на изкуствата”, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/006,  със средства на общинския бюджет, в размер на 20 778,19 лв. (двадесет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и 19 ст.) лв., плюс дължимите лихви до деня на възстановяването им, представляващи извършени разходи както следва:

– По бюджетно перо “Разходи за разработване на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител” представляващи разходи по сключен  договор с “Адориа Консулт”ЕООД в размер на 7 167,00лв.

– По бюджетно перо “Разходи за организация и управление” представляващи разходи за изплатени хонорари на екипа  в размер на 13 440,00лв.

– Възстановима е сумата от натрупани лихви по банкова сметка на Община Балчик  за периода от получаването на авансовата сума към 31.12.2012 г.,  в размер на  – 171,19лв.

В указание дадено ни от Ръководителя на УО с изх. № на МРРБ 99-00-6-2403/23.04.2013г. за доброволно възстановяване на сумата в  срок от 14 дни от  датата на получаване, Община Балчик се задължава да заплати и лихвите за забава на основание указание на Дирекция”Национален фонд”, Министерство на финансите  ДНФ №7/22.10.2010г., т.12 .

2. Дава съгласие източникът за възстановяване на разликата от получените авансови средства в размер на 20 778,19лв.,  плюс начислената лихва дължима до деня на възстановяването  след определяне на точния размер  посочен от  Управляващия орган  на Оперативната програма “Регионално развитие”отдел “Финансово управление и контрол” , да бъдат собствени бюджетни средства.

3.  Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ за издаване на книга.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 377: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Издателство „Захари Стоянов” гр. София, в размер на 3 000 лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ-присъстват 16 общ. съветници

9 „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.;

3. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 12 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Приемане на Решение на Общински съвет Балчик за кандидатстване на Община Балчик с проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.12

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 378: На основание чл. 21, ал.1, т.12 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с прието Решение № 837 от заседание на общински съвет Балчик, проведено на 07.06.2011 г., и във връзка с кандидатстването на община Балчик с проектно предложение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.12, Общински съвет Балчик РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик,  дава съгласие  Община Балчик да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.12.

2. Общински съвет Балчик поема ангажимент за създаването на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип;

3. Общински съвет Балчик декларира, че услугата Център за настаняване от семеен тип ще бъде подържана минимум 5 (пет) години след създаването й;

4. Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Атанас Жечев Георгиев, Председателстващ заседанието на ОбС  Балчик

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.