Пламенно и оптимистично

Jun 5th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

DSCN1563

С то­ни­зи­ра­що ве­се­ло на­с­т­ро­е­ние и де­т­с­ка ус­т­рем­ност про­з­ву­ча пра­з­ни­ч­ни­ят го­ди­шен кон­церт на уче­ни­ци­те от де­т­с­ка­та му­зи­кал­на шко­ла при ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” на 28 май 2013 г. в цър­к­ва­та „Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на”. На­вяр­но мно­го от­да­в­на не има­ло тук тол­ко­ва емо­ци­о­нал­на пу­б­ли­ка, ко­я­то да ап­ло­ди­ра мал­ки­те из­пъл­ни­те­ли и те­х­ни­те му­зи­кал­ни пе­да­го­зи Ма­ри­я­на Ти­хо­ло­ва /пи­а­но/ и Иве­ли­на Или­е­ва /акор­де­он/. Де­ца­та бя­ха раз­де­ле­ни в 4 въз­ра­с­то­ви гру­пи и чу­х­ме 20 те­х­ни из­пъл­не­ния на твор­би от П.Ха­джи­ев, Л.Пи­п­ков, В.Сто­я­нов, Св.Об­ре­те­нов, Вер­ди, Бах, Мо­царт…

Ра­до­с­т­но е, че те­зи мал­ки да­ро­ва­ния ве­че им­п­ро­ви­зи­рат, ко­га­то за­с­та­нат пред ро­я­ла и акор­де­о­на. С ка­к­ва на­с­той­чи­вост, ста­ра­ние и упо­ри­тост тър­сят с де­т­с­ки­те си пръ­с­т­че­та кла­ви­ши­те, въз­про­из­ве­ж­дай­ки най-вяр­но­то и съ­ще­с­т­ве­но­то за ис­тин­с­ка­та му­зи­ка! Как те­зи де­ца за миг ни убе­ди­ха, че вси­ч­ко на­о­ко­ло е тол­ко­ва ху­ба­во, ка­к­то ис­тин­но­ст­та в де­т­с­ки­те въ­п­ро­си. Ми­ли де­ца, не ни се сър­де­те и бъ­де­те, ка­к­то до­се­га – мно­го сни­з­хо­ди­тел­ни към нас, въз­ра­с­т­ни­те.

Де­т­с­ка­та му­зи­кал­на шко­ла е ут­вър­де­но зве­но в ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки”. Тя усъ­вър­шен­с­т­ва му­зи­кал­на­та кул­ту­ра на де­ца­та. Та­зи го­ди­на за­ра­бо­ти клас по ки­та­ра, а от ми­на­ла­та има и клас по акор­де­он. Ре­зул­та­ти­те от то­зи труд не за­къ­с­ня­ха, за­що­то ве­че има­ме тре­та на­г­ра­да от Вто­рия на­ци­о­на­лен кон­курс с ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие „Тан­цу­ва­щи кла­ви­ши” в гр.Но­ви па­зар, в ли­це­то на акор­де­о­ни­с­та от вто­ра въз­ра­с­то­ва гру­па Све­то­с­лав Ивай­лов Ни­ков. В пър­вия об­ла­с­тен кон­курс за мла­ди пи­а­ни­с­ти в град До­б­рич ве­че има­ме и изя­ве­ни бал­чи­к­лий­че­та: Ни­ко­ла Ко­лев Ян­ков -1 на­г­ра­да във вто­ра въз­ра­с­то­ва гру­па; Ра­до­с­ти­на Ге­ор­ги­е­ва Кой­че­ва – 2 на­г­ра­да във вто­ра въз­ра­с­то­ва гру­па; Хри­с­то Га­ли­нов Ге­ор­ги­ев – 3 на­г­ра­да в пър­ва въз­ра­с­то­ва гру­па.

Мо­же би тря­б­ва да спо­ме­на за ус­ло­ви­я­та, при ко­и­то се ра­бо­ти с те­зи де­ца, за­що­то ос­но­в­на част от тях жи­ве­ят в кв.”Ле­в­с­ки” и от мно­го го­ди­ни уро­ци­те са пре­ме­с­те­ни в НЧ „В.Ле­в­с­ки” и ОУ „Ан­тим І”.

В то­зи ден най-раз­въл­ну­ва­ни бя­ха зри­те­ли­те, ка­то за­по­ч­нем от дя­до­то на Пе­тя Ки­ри­ло­ва – сти­с­нал пръ­с­ти­те си от въл­не­ние, май­ка­та на 4-го­ди­ш­на­та пи­а­ни­с­т­ка Ве­ро­ни­ка – д-р Цв.До­н­че­ва, въз­тор­же­но­то по-мал­ко се­с­т­ри­че на ка­ка­та Ал­бе­на Же­ле­зо­ва…

И то­зи път, имен­но мал­ки­те жи­те­ли на на­шия град, ни за­ре­ди­ха с оп­ти­ми­с­ти­ч­но на­с­т­ро­е­ние, за­що­то вси­ч­ко, ко­е­то ни де­мон­с­т­ри­ра­ха, бе­ше ка­то не­у­ло­вим по­рив. Вси­ч­ко бе­ше чи­с­то и не­при­ну­де­но, на­си­те­но с въ­о­б­ра­же­ние. По то­зи ма­ги­че­с­ки на­чин бя­х­ме пле­не­ни о по­па­д­на­х­ме в не­по­к­ва­ре­ния де­т­с­ки свят.

Георги ЙОВЧЕВ

P1440028

Коментарите са затворени.