“Техникумът” /ПГ за КОС/ няма да бъде закрит !

Jun 5th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

обява

Моето училище – моята врата към желаното бъдеще

Сре­д­но­то си об­ра­зо­ва­ние за­вър­ших та­зи го­ди­на в про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия в град Бал­чик. В края на ос­ми клас бях на кръ­с­то­път -да­ли да про­дъл­жа обу­че­ни­е­то си в об­що­о­б­ра­зо­ва­тел­но или в сре­д­но про­фе­си­о­нал­но учи­ли­ще.Аз из­б­рах да уча в ПГ за КОС „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов”,за­що­то бъ­де­ще­то е на про­фе­си­о­нал­ни­те учи­ли­ща. Ка­к­то в Бъл­га­рия и въ­о­б­ще в ця­ла Ев­ро­па,  има ли­п­са на ква­ли­фи­ци­ра­на ра­бо­т­на ръ­ка.Про­фе­си­я­та, ко­я­то аз изу­ча­вах – „Еле­к­т­ро­мон­тьор на еле­к­т­ро­до­ма­кин­с­ка те­х­ни­ка”, ми оси­гу­ря­ва 30% пре­дим­с­т­во при при­е­ма на сту­ден­ти във вси­ч­ки те­х­ни­че­с­ки уни­вер­си­те­ти в стра­на­та.

Обу­че­ни­е­то ми в ПГ за КОС „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов”ми да­де до­б­ра­та въз­мо­ж­ност да уча­с­т­вам в раз­ли­ч­ни съ­с­те­за­ния по еле­к­т­ро­те­х­ни­ка, да ста­жу­вам във фир­ма”За­хар­ни из­де­лия Вар­на”ЕО­ОД. Та­зи пра­к­ти­ка ми да­де шанс да ви­дя ис­тин­с­ки съ­в­ре­мен­ни ма­ши­ни в ек­с­п­ло­а­та­ция , по­д­д­ръ­ж­ка­та и ре­мон­та им. Вси­ч­ки­те си го­ди­ни от 9 до 12 клас за­вър­ших с от­ли­чен ус­пех и сви­де­тел­с­т­во­то, ко­е­то ще по­лу­ча за еле­к­т­ро­те­х­ник, ще уле­с­ни мо­я­та ра­бо­та на па­за­ра на тру­да. Оча­к­вам с не­тър­пе­ние ди­п­ло­ми­ра­не­то, за­що­то цел­та ми е да про­дъл­жа об­ра­зо­ва­ни­е­то си в съ­ща­та на­со­ка.

Мо­га ис­к­ре­но да ка­жа,че най-пре­к­ра­с­ни­те ми уче­ни­че­с­ки го­ди­ни ми­на­ха в гим­на­зи­я­та. От­на­сям от тук то­п­ли­на­та на при­я­тел­с­т­ва­та, зна­ни­я­та не са­мо по уче­б­ни­те пре­д­ме­ти, но и мно­го­то жи­тей­с­ки уро­ци, ко­и­то по­лу­чих от мо­и­те учи­те­ли. Днес ве­че се чу­в­с­т­вам по-уве­рен, но и с мно­го но­с­тал­гия по она­зи не­по­в­то­ри­ма ат­мо­с­фе­ра, ко­я­то ви­тае в учи­ли­ще­то. Чу­в­с­т­вам се ка­то чо­век, кой­то тря­б­ва да на­пу­с­не своя дом!

Да­но спо­де­ле­но­то от мен по ня­ка­къв на­чин да про­во­ки­ра на­ши­те уп­ра­в­ни­ци от об­щи­на­та,за да обър­нат по­ве­че вни­ма­ние на учи­ли­ще­то, ко­е­то и да­ва най-мно­го спе­ци­а­ли­с­ти в сфе­ра­та на об­с­лу­ж­ва­не­то.

Ерджан ФЕВЗИ

468910_635236239837806_1838691023_o

Мисията на ПГ за КОС

Наш при­о­ри­тет е не са­мо про­фе­си­о­нал­но­то и об­що­то об­ра­зо­ва­ние. Мно­го е ва­ж­но въз­пи­та­ни­е­то, ори­ен­ти­ра­не­то и по­д­го­то­в­ка­та на мла­ди­те хо­ра да встъ­пят в ре­ал­ния жи­вот. Че­с­то тря­б­ва да се про­ти­во­дей­с­т­ва на не­п­ра­вил­ни мо­де­ли за ре­ал­но­ст­та и бъ­де­ще­то, вну­ше­ни от фил­ми, фи­ло­со­фии и ме­дии, ко­и­то пре­д­с­та­вят жи­во­та ка­то без­к­ра­ен  пра­з­ник, по­ре­ди­ца от удо­вол­с­т­вия, за­до­во­ля­ва­не на емо­ци­и­те, ек­с­т­ре­мал­ни пре­жи­вя­ва­ния… Но че­с­то още в се­мей­с­т­во­то, в учи­ли­ще­то и на ули­ца­та мла­ди­те се сблъ­с­к­ват с раз­ми­на­ва­не­то на хи­ме­ри­те и дей­с­т­ви­тел­но­ст­та. Част от ви­зи­я­та на Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия в Бал­чик ние,  ка­то учи­те­ли и пер­со­нал, да съ­дей­с­т­ва­ме на мла­ди­те да уз­ре­ят за ис­ти­на­та, да раз­ли­ча­ват до­б­ро­то от зло­то, да се стре­мят да вър­шат пра­во­то, по­ле­з­но­то за об­ще­с­т­во­то и да по­м­нят, че за­ко­нът за при­чи­на и сле­д­с­т­вие е не­от­ме­ним: „ка­к­во­то по­сее чо­век, то­ва и ще по­жъ­не”,  за раз­ли­ка от все­о­б­що раз­про­с­т­ра­не­на­та фи­ло­со­фия: „пра­ви ка­к­во­то ти ха­ре­с­ва, от­дай се на ми­га и не ми­с­ли за по­с­ле­д­с­т­ви­я­та ”… Сви­де­те­ли сме кол­ко мно­го мла­ди жи­во­та е по­ко­си­ла та­зи ма­к­си­ма. Ние же­ла­ем мла­де­ж­та на Бал­чик да бъ­де пре­д­па­зе­на от то­ва.

Мла­ди­те хо­ра по­с­то­ян­но се ну­ж­да­ят от на­пъ­т­с­т­вие и съ­ве­т­ва­не. Ко­га­то им се го­во­ри, обя­с­ня­ва, те раз­би­рат, че за да ус­пе­ят и да ви­дят до­б­ро в жи­во­та тря­б­ва упо­ри­то да се тру­дят ка­к­то в уче­б­ния про­цес, та­ка и в пра­к­ти­че­с­ка­та ра­бо­та. Най-го­ле­ми­ят бич на съ­в­ре­мен­но­ст­та е об­ри­ча­не­то на без­де­лие на мла­ди и ста­ри. На­ши­те въз­пи­та­ни­ци ус­пе­ш­но се ре­а­ли­зи­рат, ка­к­то в сфе­ра­та на ус­лу­ги­те за ли­ч­но­ст­та и в про­из­во­д­с­т­во­то, та­ка и при по-на­та­тъ­ш­но­то за­дъл­бо­ча­ва­не и раз­ши­ря­ва­не на зна­ни­я­та във ви­с­ши­те уче­б­ни за­ве­де­ния.

Маргарита РОСЕНОВА

Untitled-1

Ролята на професионалното образование

Ро­ля­та на про­фе­си­о­нал­но­то об­ра­зо­ва­ние е да по­д­го­т­вя из­пъл­ни­тел­с­ки ка­д­ри за раз­ли­ч­ни­те сфе­ри на сто­пан­с­ка­та дей­ност. През по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни се усе­ща не­до­с­тиг на та­ки­ва ка­д­ри, то­ва со­чи опи­тът ни. Кон­та­к­ту­вай­ки с би­з­не­са, мно­го уп­ра­ви­те­ли се оп­ла­к­ват, че мла­ди­те хо­ра пре­дим­но из­ли­зат от гра­да, по­с­тъ­п­вай­ки на ра­бо­та дру­га­де или про­дъл­жа­вай­ки об­ра­зо­ва­ни­е­то си. На­ша­та цел е да по­д­го­т­вя­ме спе­ци­а­ли­с­ти с трай­ни про­фе­си­о­нал­ни зна­ния и ком­пе­тен­ции.

Все­ки от нас е бил сви­де­тел или по­тър­певш от не­ка­че­с­т­ве­но и не­про­фе­си­нал­но об­с­лу­ж­ва­не, осо­бе­но в ту­ри­с­ти­че­с­ка­та сфе­ра. То­ва е та­ка, за­що­то уп­ра­ви­те­ли­те са при­ну­де­ни да на­з­на­ча­ват хо­ра без не­об­хо­ди­мо­то об­ра­зо­ва­ние и ква­ли­фи­ка­ция. Пре­д­ла­га­ни­те кур­со­ве от бю­ро­то по тру­да и ча­с­т­ни обу­ча­ва­щи фир­ми, не пре­д­ла­гат до­с­та­тъ­ч­но ви­со­ка ква­ли­фи­ка­ция, пра­к­ти­че­с­ки­те ча­со­ве съ­що са мал­ко. Са­мо в ПГ за КОС „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов”Бал­чик мла­ди­те хо­ра по­лу­ча­ват вто­ра сте­пен на про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция, ко­я­то е ме­ж­ду­на­ро­д­но при­з­на­та. По­к­ри­вай­ки ДОИ чрез ДИ и по­лу­ча­ва­не­то на Сви­де­тел­с­т­во за про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция, те по­лу­ча­ват и са­мо­чу­в­с­т­ви­е­то на зна­е­щи, мо­же­щи, цен­ни из­пъл­ни­тел­с­ки ка­д­ри в то­п­ла и сту­де­на ку­х­ня, мо­кър бю­фет, тър­го­в­с­ка за­ла, офи­си на фир­ми в раз­ли­ч­ни сфе­ри на ико­но­ми­ка­та.

Светлана ТРЪНКАРОВА

 135079

Коментарите са затворени.