О Б Я В А ДП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК” гр.Балчик, ул.” Черно море “ №9, обл.Добрич, тел.0579 / 7 32 23,

Oct 10th, 2010 | От | Category: ДРУГИ

обявява търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина  по сортименти, добити от ДГФ на територията на ДП ДЛС Балчик,
за следните обекти.


Гаранцията за участие в търга е вносима до 07.10.2010г г. по банков път,  по сметка на ДП « ДЛС Балчик»  IBAN лв.: BG17UNCR75271044289715    SWIFT BIC код UNCRBGSF
1.При подписване на договора за изпълнение, гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение.
2.Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от 9.00ч. до 15.00ч. от датата на обявяване на търга до 07.10.2010г., след представяне на документ за закупена документация за участие в търга и в присъствието на представител на “ДДС Балчик”. Разходите за огледа са за сметка на кандидатите.
3.Тръжните документи се закупуват от “ДДС Балчик” всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч  от датата на обявяване на търга  до 07.10.2010г., на цена 25 лв. без включен ДДС за всеки обект поотделно.
4.Заявления за участие в търга и документи  се подават в “ДДС Балчик” до 16,00 часа на 07.10.2010г., а при повторен търг до 16.00 часа на 11.10.2010г.
5.Отваряне на офертите за провеждане на търг с тайно наддаване да се  проведе на 08.10.2010 г.в сградата на ДП “ДЛС Балчик” гр.Балчик, ул.”Черно море”№ 9, от 14.00часа.
Резултатите ще бъдат обявени в деня на провеждане на търга.
6.Повторния търг с явно наддаване да се проведе  на 12.10.2010г.  в сградата на ДП “ДЛС Балчик” гр.Балчик, ул.”Черно море”№ 9 от 14.00часа.
7.Заплащането на достигнатата цена се извършва на две вноски, както следва:
Първото плащане по договора е в размер на 50% (петдесет) от посочените прогнозни количества  и се заплаща до три дни от сключването му. Ако до тази дата не са добити на временен склад от дървесината, се заплаща само наличното количество. Останалата част от сумата се внася в срок от 15 дни след първата вноска.

Коментарите са затворени.