ПРОТОКОЛ №25 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 24 май 2013 г.

May 29th, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По пър­ва то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за на­г­ра­ж­да­ва­не на учи­те­ли по по­вод 24 май 2013 го­ди­на – Ден на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 349:На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, , във връ­з­ка с до­к­ла­д­ни за­пи­с­ки от СОУ “Хри­с­то Бо­тев”, ПГ за КОС „А. Кон­с­тан­ти­нов, ОУ “Ан­тим І”, ЦДГ № 1 “Здра­вец”,  ЦДГ „Пър­ви юни” Об­ро­чи­ще, ОДК Бал­чик, ПУИ „Акад. Т. Са­мо­ду­мов”, ОУ „Св.св. Ки­рил и Ме­то­дий” с вх. № № 31-04-12/22.04.2013, 31-09-7/26.04.2013 г., 31-07-6/08.05.2013 г, 31-15-3/09.05.2013 г., 31-11-2/08.05.2013, 24-07-1/13.05.2013 г., 31-18-4/15.05.2013 г., 31-05-17/15.05.2013 г.; пре­д­ло­же­ние от Клуб на учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри с вх. № 36-76-1/15.05.2013 г., про­то­ко­ли  и пре­д­ло­же­ния от ОУ „В. Ле­в­с­ки” с. Со­ко­ло­во, ОУ с. Се­но­кос, ОДЗ № 2 “Зна­ме на ми­ра”, ЦДГ № 3 „Чай­ка”, СОУ „Хр. Смир­нен­с­ки” с.Об­ро­чи­ще, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик

реши :

1. По по­вод 24 май – Ден на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност, на­г­ра­ж­да­ва със зва­ни­е­то “Учи­тел на го­ди­на­та-2013 в Об­щи­на Бал­чик” и  па­ри­ч­на на­г­ра­да от по 100.00 ле­ва на чо­век сле­д­ни­те учи­те­ли:

СОУ “Хри­с­то Бо­тев” Бал­чик – учи­те­ли­те по­д­го­т­ви­ли до­с­той­но­то пре­д­с­та­вя­не на уче­ни­ци­те от учи­ли­ще­то и Бъл­га­рия в „Ев­ро­с­ко­ла” в Стра­с­бург през ок­том­в­ри 2012г.

1.Ан­то­ни­на Ата­на­со­ва Не­й­че­ва – гла­вен учи­тел по ис­то­рия в про­гим­на­зи­а­лен и гим­на­зи­а­лен етап

2.Ле­во­ник Ми­х­ран Сан­джа­кян – стар­ши учи­тел по ис­то­рия и фи­ло­со­фия в про­гим­на­зи­а­лен и гим­на­зи­а­лен етап

3.Мил­ка То­до­ро­ва Мо­ря­но­ва – стар­ши учи­тел по ан­г­лий­с­ки език в на­ча­лен и про­гим­на­зи­а­лен етап

ОУ “Ан­тим І” Бал­чик

1.Мар­га­ри­та Ни­ко­ло­ва Пен­че­ва – стар­ши въз­пи­та­тел, про­гим­на­зи­а­лен етап

2.            До­н­ка Ни­ко­ло­ва Ми­ле­ва – стар­ши учи­тел, на­ча­лен етап

ОУ “Св.св. Ки­рил и Ме­то­дий”

1.Се­в­да­ли­на Ата­на­со­ва Пе­не­ва – стар­ши учи­тел, на­ча­лен етап

2.Еле­на Бо­жи­да­ро­ва Дя­ко­ва  – стар­ши учи­тел по ге­о­г­ра­фия и хи­мия, про­гим­на­зи­а­лен етап

СОУ “Хр. Смир­нен­с­ки” с. Об­ро­чи­ще

1.Же­ля­з­ка Ге­ор­ги­е­ва Ата­на­со­ва – стар­ши учи­тел, на­ча­лен етап

2.Жа­на Ива­но­ва Бра­ш­на­ро­ва – учи­тел по ма­те­ма­ти­ка

3.На­та­лия Ни­ко­ла­е­в­на До­б­ре­ва – учи­тел по ру­с­ки език

ОУ „Г. С. Ра­ко­в­с­ки”с. Се­но­кос

1.Ма­рия Пе­т­ро­ва Дра­га­но­ва  – стар­ши въз­пи­та­тел, на­ча­лен етап

2.Илия То­до­ров Ди­ми­т­ров -учи­тел по бъл­гар­с­ки език и ли­те­ра­ту­ра и по ан­г­лий­с­ки език  в про­гим­на­зи­а­лен етап

 ОУ „Васил Левски” с. Соколово

1.Ва­сил Ата­на­сов Ва­си­лев – стар­ши въз­пи­та­тел, на­ча­лен етап

2.Па­в­лин Ми­хай­лов Па­в­лов – стар­ши учи­тел по ма­те­ма­ти­ка, ин­фор­ма­ти­ка и фи­зи­ка  в про­гим­на­зи­а­лен етап

ПГ за КОС “Але­ко Кон­с­тан­ти­нов” Бал­чик

1.Еми­лия Же­ле­ва До­не­ва – стар­ши учи­тел по фи­зи­че­с­ко въз­пи­та­ние и спорт

ПУИ “Акад. То­дор Са­мо­ду­мов” с. Кра­не­во

1. Иван­ка Ган­че­ва – стар­ши въз­пи­та­тел, про­гим­на­зи­а­лен етап, ръ­ко­во­ди­тел на те­а­т­рал­на гру­па

Общински детски комплекс Балчик

1.Милка Ан­то­но­ва Ма­в­ро­ва – во­ка­лен пе­да­гог, ръ­ко­во­ди­тел на во­кал­на гру­па „Мор­с­ки пер­ли” при ОДК

Целодневни детски градини

1.Пе­т­ран­ка Ко­ле­ва Ата­на­со­ва- стар­ши учи­тел ЦДГ № 1 “Здра­вец” Бал­чик

2.Йо­в­ка Или­е­ва Ди­мо­ва – стар­ши учи­тел ДГ „Бра­тя Мор­ма­ре­ви”

3.Да­рин­ка Ни­ко­ло­ва Га­не­ва – стар­ши учи­тел ОДЗ № 2 “Зна­ме на ми­ра” Бал­чик

4.Ми­г­ле­на Але­к­сан­д­ро­ва Ни­ко­ло­ва – стар­ши учи­тел ЦДГ № 3 “Чай­ка” Бал­чик

5.Ни­ко­лин­ка Же­ле­ва Ни­ко­ло­ва – стар­ши учи­тел в ЦДГ “Мир” с. Се­но­кос

6.            Ви­о­ле­та Бо­г­да­но­ва Стой­не­ва – стар­ши учи­тел в ЦДГ “Пър­ви юни” с. Об­ро­чи­ще

7.Ма­рий­ка Сто­я­но­ва Ра­де­ва – ди­ре­к­тор на ЦДГ „Звън­че” с. Цър­к­ва

Учи­те­ли – пен­си­о­не­ри

1.То­дор То­до­ров – 70 го­ди­ни, учи­тел по му­зи­ка, ръ­ко­во­ди­тел на три во­кал­ни фор­ма­ции към клу­бо­ве на пен­си­о­не­ра

2.Пен­ка Ан­ге­ло­ва Вой­че­ва – на­ча­лен учи­тел

3.Ма­рия Бя­ло­ва – на­ча­лен учи­тел

4.Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва- на­ча­лен учи­тел

5.Же­ч­ка Пе­не­ва – на­ча­лен учи­тел

6.Жи­в­ка Ива­но­ва – де­т­с­ка учи­тел­ка

7.На­д­ка Ту­фа­но­ва – де­т­с­ка учи­тел­ка

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По вто­ра то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за на­г­ра­ж­да­ва­не на уче­ни­ци по по­вод 24 май 2013 го­ди­на – Ден на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 350:На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връ­з­ка пре­д­ло­же­ния от СОУ “Хр.Бо­тев”, ПГ за КОС, ОУ “Ан­тим І”, ОУ Се­но­кос, ОУ Со­ко­ло­во, СОУ Об­ро­чи­ще, ОУ “Св.св. Ки­рил и Ме­то­дий”, ПУИ Кра­не­во, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик

реши :

1. На­г­ра­ж­да­ва за ви­со­ки по­с­ти­же­ния в уче­ни­е­то, из­ку­с­т­ва­та и спор­та и по по­вод 24 май 2013 г. – Ден на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност, с па­ри­ч­на на­г­ра­да от по 100.00 ле­ва/чо­век, и зва­ние„Уче­ник на го­ди­на­та 2013″, сле­д­ни­те уче­ни­ци:

1. Пе­тър Пла­ме­нов Мо­ря­нов- от­ли­ч­ник от ви­пуск 2013 в СОУ “Хри­с­то Бо­тев” Бал­чик, за ви­со­ка ак­ти­в­ност в жи­во­та на учи­ли­ще­то и изя­ве­на гра­ж­дан­с­ка по­зи­ция ка­то пре­д­се­да­тел на об­щин­с­кия уче­ни­че­с­ки пар­ла­мент

2. Йо­ан­на Се­в­да­ли­но­ва Ди­ми­т­ро­ва – уче­ни­ч­ка от VІІ клас, ОУ “Ан­тим І” Бал­чик, за от­ли­чен ус­пех и от­ли­ч­но пре­д­с­та­вя­не в на­ци­о­нал­на­та олим­пи­а­да по ис­то­рия – VІІ мя­с­то в стра­на­та с оцен­ка 5.78

3. Гер­га­на Лю­бо­ми­ро­ва Ман­че­ва – уче­ни­ч­ка от VІІІ клас, ОУ “Св.св. Ки­рил и Ме­то­дий” Бал­чик, за от­ли­чен ус­пех и ак­ти­в­на учи­ли­щ­на и из­вън­к­ла­с­на дей­ност.

4. Хри­с­то Не­дел­чев Не­дел­чев – уче­ник от VІІ клас, СОУ “Хр. Смир­нен­с­ки” с. Об­ро­чи­ще, за от­ли­чен ус­пех и ак­ти­в­но уча­с­тие в жи­во­та на учи­ли­ще­то.

5. Ор­лин Све­то­с­ла­вов Ма­ри­нов – уче­ник от ХІ клас, ПГ за КОС „А. Кон­с­тан­ти­нов” – за изя­ви в спор­та и ка­то ка­пи­тан на учи­ли­щ­ния фу­т­бо­лен от­бор с до­с­той­но пре­д­с­та­вя­не на зо­нал­ни­те уче­ни­че­с­ки иг­ри.

6. Те­о­до­ра Ган­че­ва Ди­ми­т­ро­ва – уче­ни­ч­ка от VІІ клас в ОУ „Г. С. Ра­ко­в­с­ки” с. Се­но­кос – за от­ли­чен ус­пех и изя­ви в из­вън­к­ла­с­ни­те дей­но­с­ти.

7. То­дор Кра­си­ми­ров То­до­ров – уче­ник от VІІІ клас в ОУ „Ва­сил Ле­в­с­ки” с. Со­ко­ло­во – за ак­ти­в­ност, ста­ра­ние и при­мер­но ети­ч­но по­ве­де­ние в учи­ли­ще      8. Ян­ка Ко­с­та­ди­но­ва Йор­да­но­ва – уче­ни­ч­ка от ІV клас от ПУИ „Акад. То­дор Са­мо­ду­мов” с. Кра­не­во – за ви­со­ки ре­зул­та­ти в уче­б­на­та и из­вън­к­ла­с­на­та дей­ност и му­зи­кал­но­то из­ку­с­т­во.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По тре­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за на­г­ра­ж­да­ва­не и по­д­по­ма­га­не на аби­ту­ри­ен­ти по по­вод 24 май 2013 го­ди­на – Ден на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 351:На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връ­з­ка с До­к­ла­д­ни за­пи­с­ки от ди­ре­к­то­ри­те на СОУ “Хри­с­то Бо­тев” Бал­чик и ПГ за КОС “Але­ко Кон­с­тан­ти­нов” гр. Бал­чик, с вх. №№ 31-04-12/22.04.2013, 31-09-7/26.04.2013 г.; спи­съ­ци, пре­д­с­та­ве­ни от ди­ре­к­то­ра на и СОУ „Хр. Смир­нен­с­ки” Об­ро­чи­ще, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик

реши :

1. Оп­ре­де­ля су­ма­та 2400 ле­ва ка­то раз­ход за на­г­ра­ди на аби­ту­ри­ен­ти­те – от­ли­ч­ни­ци за 2013 г. ( по 150.00 лв. на чо­век), ка­к­то сле­д­ва:

1.Ка­лин Бо­я­нов Ка­лин­ков  СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв.

2.Кри­с­ти­ян Ге­ор­ги­ев Янъ­ков СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв.

3.Ка­ри­на Дим­че­ва Ди­мо­ва СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв.

4.Кри­с­ти­ян Ве­се­ли­нов Ва­си­лев СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв.

5.Ма­ри­на Пла­ме­но­ва Пе­т­ро­ва СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв.

6.Ка­лин Ка­ме­нов Де­ми­рев СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв.

7.Па­о­ла Ди­ми­т­ро­ва Фи­ли­по­ва СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв.

8.Де­нис Ар­тин Сю­лей­ман  СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв.

9.Еле­на Сти­ля­но­ва Ка­са­бо­ва­ СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв.

10.Ан­на Ян­ко­ва Ма­не­ва СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв

11.Але­к­сан­дър До­н­чев Три­фо­нов     СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв

12.Вир­джи­ния Ог­ня­но­ва Ен­че­ва       СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв

13.Ве­се­ла Ге­ор­ги­е­ва До­б­ре­ва СОУ «Хр. Бо­тев» Бал­чик     150.00 лв

14.Ми­ха­ил Ди­ми­т­ров Ми­хай­лов СОУ с.Об­ро­чи­ще 150.00 лв

15.Ер­джан Се­зен Фе­х­ми ПГ за КОС Бал­чик 150.00 лв

16.Ми­т­ко Хри­с­тов Па­на­йо­тов            ПГ за КОС Бал­чик               150.00 лв

Всичко:                                                                 2400.00 лв.

2. Оп­ре­де­ля су­ма­та 4350.00 ле­ва ка­то раз­ход за фи­нан­со­ва по­мощ на аби­ту­ри­ен­ти от со­ци­ал­но-сла­би се­мей­с­т­ва за 2013 го­ди­на (по 150.00лв. на чо­век)

1. Але­к­сан­дър Сто­я­но­ва Сла­в­чев  СОУ „Хр. Бо­тев”                              150 лв.

2. Ма­рия Ма­не­ва Ге­ор­ги­е­ва СОУ „Хр. Бо­тев” 150 лв.

3. Сте­ли­я­на Ива­но­ва Пан­че­ва СОУ „Хр. Бо­тев” 150 лв.

4. Ва­си­ле­на Бо­я­но­ва Гьо­ч­ли­е­ва     СОУ „Хр. Бо­тев” 150 лв.

5. Бо­жан Йор­да­но­ва Ста­нев СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

6. Ги­но­ве­ла Ми­т­ко­ва Или­е­ва СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

7. Де­си­с­ла­ва Ва­лен­ти­но­ва Ге­ор­ги­е­ва­СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

8. Ди­ми­тър Ива­нов Ни­ко­лов СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

9. Иван-Але­к­сан­дър Ив. Кон­с­тан­ти­нов    СОУ с.Об­ро­чи­ще 150 лв

10. Йор­дан­ка Ни­но­ва Ко­с­та­ди­но­ва СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

11. На­дя Мир­че­ва Ива­но­ва СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

12. Ма­рия Ива­но­ва Хри­с­то­ва СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

13. То­ш­ко Ра­до­ми­ров То­до­ров СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

14. Ста­ни­с­лав Ян­ков Ди­мов СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

15. Ани Пла­ме­но­ва Ива­но­ва СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

16. Еле­на Ди­ми­т­ро­ва То­до­ро­ва СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

17. Ели­са­ве­та Мил­ко­ва Па­в­ло­ва СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

18. Емил Мил­ков Па­в­лов СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

19. Зла­то­с­ла­ва Са­во­ва Ми­хай­ло­ва СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

20. Иван Въл­чев Ра­дев СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

21. Ма­ри­я­на Ива­но­ва Ва­си­ле­ва СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

22.Ни­ко­лин­ка Ка­ли­но­ва Ко­ле­ва   СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

23.Спа­си­мир Хри­с­ков Ва­си­лев  СОУ с. Об­ро­чи­ще 150 лв

24.Ге­ор­ги Вла­ди­ми­ров Ге­ор­ги­ев  ПГ за КОС Бал­чик 150 лв

25. Жа­не­та Ило­на Же­ля­з­ко­ва ПГ за КОС Бал­чик 150 лв

26. Ге­ор­ги Стой­чев Ка­са­бов ПГ за КОС Бал­чик 150 лв

27. Ер­тур Ер­динч Ка­сим ПГ за КОС Бал­чик 150 лв

28. Ел­ви­ра Сте­фа­но­ва Жи­в­ко­ва ПГ за КОС Бал­чик 150 лв

29.Джу­нейт Ис­к­ре­нов Асе­нов ПГ за КОС Бал­чик 150 лв

Всичко: 4350 лв.

3. Оп­ре­де­ля су­ма­та 1000.00 ле­ва ка­то раз­ход за фи­нан­со­ва по­мощ на па­ра­лел­ки­те, за­вър­ш­ва­щи сре­д­но об­ра­зо­ва­ние през 2013 г.

2.1. СОУ “Хри­с­то Бо­тев” гр. Бал­чик –      ХІІ А     24 уч.  240 ле­ва

2.2. СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик –      ХІІ  Б   21уч. 210 лева

2.3. СОУ “Хри­с­то Смир­нен­с­ки”- ХІІ А     16 уч. 160 ле­ва

с. Оброчище

2.4. СОУ “Христо Смирненски” –  ХІІ Б     14 уч. 140 лева

с. Оброчище

2.5. ПГ за КОС гр. Балчик – ХІІ А,В

12 уч. 120 лева

2.6. ПГ за КОС гр. Балчик  –  ХІІ Б

13 уч. 130 лева

Вси­ч­ко: 6 бр.па­ра­лел­ки  100 учен.  1000 ле­ва

4. Упъл­но­мо­ща­ва кме­та на Об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши вси­ч­ки пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРО­ТИВ”, 0 „ВЪЗ­ДЪР­ЖА­ЛИ СЕ”

По че­т­вър­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за по­д­по­ма­га­не на учи­ли­ща­та за ор­га­ни­зи­ра­не на тър­же­с­т­ва по по­вод 24 май 2013 го­ди­на – Ден на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 352:На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връ­з­ка с тър­же­с­т­ве­но­то че­с­т­ва­не на 24 май – Ден на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност и Пра­з­ник на град Бал­чик, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик

реши :

1. Оп­ре­де­ля су­ма­та 3684.00 ле­ва, по 2.00 ле­ва на уче­ник, ка­то раз­ход за по­чер­п­ка на уче­ни­ци­те от об­щи­на­та за че­с­т­ва­не на 24-ти май 2013 г.

1.СОУ“Хр.Бо­тев”                    408  –  816 лв.

2.ОУ“Ан­тим І”                           361   –  722 лв.

3. ОУ “Ки­рил и Ме­то­дий”    298 – 596 лв.

4. СОУ с. Об­ро­чи­ще                        349    –   698 лв.

5. ОУ с. Се­но­кос                              135 – 270 лв.

6. ОУ с. Со­ко­ло­во

113-  226 лв.

7. ПГ за КОС „А. Кон­с­тан­ти­нов”  77 уче­ни­ци

154 лв.

8. ПУИ „Акад. Т. Са­мо­ду­мов” 101 уче­ни­ци 202 лв.

Вси­ч­ко: 1842 уче­ни­ци 3684 ле­ва

2.Упъл­но­мо­ща­ва кме­та на Об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши вси­ч­ки пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пе­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за на­г­ра­ж­да­ва­не с па­ри­ч­ни на­г­ра­ди ко­ле­к­ти­ви­те на осем де­т­с­ки гра­ди­ни в об­щи­на Бал­чик по­вод 24 май 2013 го­ди­на – Ден на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 353:На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връ­з­ка с 24 май, Ден на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност, Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик

Реши:

1. По слу­чай 24 май – Ден на бъл­гар­с­ка­та про­с­ве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пи­с­ме­ност на­г­ра­ж­да­ва с па­ри­ч­на на­г­ра­да, на об­ща су­ма 15652 ле­ва, ко­ле­к­ти­ви­те на осем де­т­с­ки гра­ди­ни в Об­щи­на Бал­чик

1.   ЦДГ № 1 „Здра­вец” гр.Бал­чик       2527.00 ле­ва

2.   ОДЗ № 2 „Зна­ме на ми­ра” гр. Бал­чик 5739.00 ле­ва

3.   ЦДГ № 3 „Чайка” гр. Балчик 4626.00 лева

4. ЦДГ „Пролет” с. Безводица                        406.00 лева

5. ЦДГ

с.Ляхово 706.00 ле­ва

6.   ЦДГ „Звън­че” с. Цър­к­ва

415.00 ле­ва

7. ЦДГ

с.Пряспа 644.00 ле­ва

8.   ЦДГ „Добруджанче” с. Дропла                                 589.00 лева

2. Упълномощава кмета на Община Балчикда извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По ше­с­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за удо­с­то­я­ва­не с по­че­тен гра­ж­да­нин на град Бал­чик г-н Мир­ко Ра­до­с­ла­вов Мир­ков.

Вно­си­тел: Кра­си­мир Ку­нев – пре­д­се­да­тел на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 354:На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик удо­с­то­я­ва със зва­ни­е­то „По­че­тен гра­ж­да­нин на град Бал­чик” г-н Мир­ко Ра­до­с­ла­вов Мир­ков”.

Но­си­те­лят на зва­ни­е­то „По­че­тен гра­ж­да­нин” има пра­во:

– да уча­с­т­ва в за­се­да­ния на ОбС с пра­во на съ­ве­ща­те­лен глас

-да уча­с­т­ва в ра­бо­т­ни сре­щи, че­с­т­ва­ния, фе­с­ти­ва­ли и дру­ги съ­би­тия, ор­га­ни­зи­ра­ни в Бал­чик.

Упъл­но­мо­ща­ва кме­та на об­щи­на­та да връ­чи по­че­т­на огър­ли­ца и гра­мо­та на Мир­ко Ра­до­с­ла­вов Мир­ков на пра­з­ни­ка на гра­да – 24 май.

ГЛАСУВАНЕ

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.

Виктор Лучиянов – Председател на ОбС Балчик

Оставете коментар