Отчетно изборно събрание на клуб “Здравец”

May 29th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

От­че­т­но-из­бор­но­то съ­б­ра­ние е вся­ко­га по­вод за ра­в­но­с­ме­т­ка. А ра­в­но­с­ме­т­ка­та е из­пи­та­ние за без­при­с­т­ра­с­т­на­та оцен­ка на ед­на ор­га­ни­за­ция от хо­ра в да­ден пе­ри­од. С та­ка­ва обе­к­ти­в­ност при­с­тъ­пи­ха и гим­на­с­ти­ци­те ве­те­ра­ни от клуб „Здра­вец” в на­шия град.

На 27 май от 10.00 ч. те про­ве­до­ха сво­е­то от­че­т­но-из­бор­но съ­б­ра­ние. Кра­т­ка, сте­г­на­та и съ­дър­жа­тел­на ин­фор­ма­ция за дей­но­ст­та през из­ми­на­ла­та го­ди­на на­п­ра­ви ме­то­ди­че­с­ки­ят ръ­ко­во­ди­тел на клу­ба Д.Ма­ле­ва. Тя из­ре­ди уча­с­ти­я­та на клу­ба във вси­ч­ки зо­нал­ни и ре­пу­б­ли­кан­с­ки съ­с­те­за­ния, ор­га­ни­зи­ра­ни от фе­де­ра­ция „Спорт за вси­ч­ки”, ка­к­то и спе­ци­ал­но­то им уча­с­тие в га­ла-съ­с­те­за­ни­е­то, на ко­е­то бя­ха по­ка­не­ни де­сет­те най-до­б­ре про­я­ви­ли се клу­бо­ве през го­ди­на­та. В то­зи кра­сив пра­з­ник на спор­та и из­ку­с­т­во­то бал­чи­к­лий­ки при­съ­с­т­ват вся­ка го­ди­на с гим­на­с­ти­че­с­ко съ­че­та­ние и спе­ци­ал­на ли­те­ра­тур­на на­г­ра­да.

В ин­фор­ма­ци­я­та си Д.Ма­ле­ва спо­ме­на и за тру­д­но­с­ти­те на клу­ба при тре­ни­ро­в­ки­те и за­у­ча­ва­не­то на но­ви­те съ­че­та­ния, тру­д­но­с­ти, по­ро­де­ни от ли­п­са­та на спор­т­на за­ла. Тя не про­пу­с­на да бла­го­да­ри за про­я­ве­но­то раз­би­ра­не и до­б­ра во­ля на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”, в чи­я­то спор­т­на за­ла тре­ни­рат, ка­к­то и на об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во на гра­да и ли­ч­но на кме­та Н.Ан­ге­лов и се­к­ре­та­ря на Об­щи­на­та М.Ан­ге­ло­ва, ко­и­то оси­гу­ря­ват фи­нан­со­во пъ­ту­ва­не­то до съ­о­т­ве­т­ни­те гра­до­ве и Со­фия на съ­с­те­за­ния.

В ра­зи­с­к­ва­ни­я­та бя­ха по­с­та­ве­ни въ­п­ро­си от­но­с­но спор­т­но­то об­ле­к­ло, ка­к­то и дру­ги те­х­ни­че­с­ки по­д­ро­б­но­с­ти око­ло пъ­ту­ва­ни­я­та. Емо­ци­о­нал­но из­ка­з­ва­не на­п­ра­ви Ян­ка Ан­ге­ло­ва, ко­я­то бла­го­да­ри на Д.Ма­ле­ва за по­ло­же­ния ка­че­с­т­вен труд и уси­ли­я­та и за от­ли­ч­но пре­д­с­та­вя­не на клу­ба, ка­к­то и за при­я­т­на­та ат­мо­с­фе­ра при тре­ни­ро­в­ки­те, пра­з­ни­ци­те и пъ­ту­ва­ни­я­та. Бе­ше пре­д­ло­же­но и еди­но­ду­ш­но из­б­ра­но но­во ръ­ко­во­д­с­т­во на клу­ба с пре­д­се­да­тел Ру­с­ка…………, Д.Ма­ле­ва – ме­то­ди­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел, Еле­на Ка­за­ко­ва – ка­си­ер, Иван­ка Иг­на­то­ва – член, Ири­на Бра­то­е­ва – член.

Гост на съ­б­ра­ни­е­то бе­ше Ан­гел Съ­бев – пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те в Бал­чик, кой­то по­з­д­ра­ви гим­на­с­ти­ч­ки­те за те­х­ни­те ус­пе­хи в съ­с­те­за­ни­я­та, за ста­ра­ни­е­то и се­ри­о­з­но­ст­та, за на­чи­на, по кой­то пре­д­с­та­вят Бал­чик. Той раз­ка­за за при­я­т­на­та из­не­на­да на ръ­ко­во­д­ни ор­га­ни от гра­да да ви­дят ли­ца­та на гим­на­с­ти­ч­ки­те вър­ху ко­ри­ца­та на спе­ци­ал­ния ал­бум от фе­де­ра­ция „Спорт за вси­ч­ки”. А.Съ­бев по­же­ла но­ви ус­пе­хи на клу­ба в пре­д­с­то­я­щи­те съ­с­те­за­ния и обе­ща съ­дей­с­т­вие при въз­ни­к­ва­щи тру­д­но­с­ти.

Бал­чи­ш­ки­те гим­на­с­ти­ци-ве­те­ра­ни са по­ка­не­ни да бъ­дат до­ма­ки­ни на ре­пу­б­ли­кан­с­ко пър­вен­с­т­во през сле­д­ва­ща­та го­ди­на. За­то­ва от­се­га се ми­с­ли за ор­га­ни­зи­ра­не­то му, за на­с­та­ня­ва­не­то и по­с­ре­ща­не­то на от­бо­ри­те та­ка, че да от­не­сат ху­ба­ви спо­ме­ни от кра­си­вия град Бал­чик. Гра­дът, кой­то един­с­т­вен в До­б­ри­ч­ки ре­ги­он има клуб на ве­те­ра­ни – гим­на­с­ти­ци с ем­б­ле­ма­ти­ч­но­то и ху­ба­во име „Здра­вец”.

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.