Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот

May 29th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 64/17.02.2012 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 471/16.05.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

       ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост :

       1. Част от поземлен имот № 53120.505.2 по кад. карта на в.з”Фиш – фиш”, гр. Балчик – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект за бързо хранене с площ от 15 м2 /съгласно одобрена схема от главният архитект/ с начална годишна наемна цена 400.00 лв. /четиристотин лева/, без ДДС.

      2.Срок на договора – 3 /три/ години

      3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга.

      Търгът ще се проведе на 14.06.2013 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.

      Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.05.2013 г. до 12.06.2013 г. на касата на ОбА – Балчик.

       Крайният срок за приемане на предложения за участие е 13.06.2013 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.

      Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

      За справки: тел. 7-10-54 Веселина Маринова

Коментарите са затворени.