Майско тържество в село Соколово

May 29th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

1

Ки­т­но­то до­б­ру­джан­с­ко се­ло Со­ко­ло­во и та­зи го­ди­на про­ве­де тра­ди­ци­он­ния си май­с­ки пра­з­ник на 19 май 2013 г. чи­с­то, по­д­ре­де­но, ос­ве­же­но, с раз­цъ­ф­на­ли бо­жу­ри и ро­зи, то по­с­ре­щ­на мно­го го­с­ти, ко­и­то ста­на­ха сви­де­те­ли на раз­но­о­б­ра­зен кон­церт от пе­в­че­с­ки­те хо­ро­ве и тан­цо­ви­те съ­с­та­ви на с.Со­ко­ло­во, гр.Бал­чик и гр.До­б­рич. Сред офи­ци­ал­ни­те го­с­ти на пра­з­ни­ка бя­ха ком­по­зи­то­рът Пе­тър Кру­мов, пи­са­те­лят Сте­фан Ца­нев и съ­п­ру­га­та му ак­т­ри­са­та До­ро­тея Тон­че­ва. В бо­га­та­та про­г­ра­ма взе­ха уча­с­тие Жен­с­ки на­ро­ден хор – с.Со­ко­ло­во, ЦДГ „Зве­з­ди­ца” с.Со­ко­ло­во, Тан­цов съ­с­тав „Ве­се­лие” гр.Бал­чик, ОУ „В.Ле­в­с­ки” с.Со­ко­ло­во, на­ро­ден хор „До­б­ру­джан­ки” гр.Бал­чик, Сме­сен на­ро­ден хор с.Со­ко­ло­во, Тан­цов съ­с­тав с.Со­ко­ло­во, ТФ”Фол­к­лор­на ма­гия” гр.До­б­рич с р-л Ни­ко­лай Са­ран­дев и ор­ке­с­тър „Из­вор”. От­ли­чи се на­ро­д­но пе­сен­но­то трио Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва, Ва­сил­ка Ен­че­ва и Ми­т­ка Ог­не­ва. На­ро­д­на­та пе­ви­ца и ди­ри­гент Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва от­но­во въз­хи­ти при­съ­с­т­ва­щи­те с пре­к­ра­с­но из­пъл­не­ние на бъл­гар­с­ки фол­к­лор, а съ­що и Ва­сил­ка Ен­че­ва. Бо­га­ти­ят кон­церт бе раз­но­о­б­ра­зен и с из­пъл­не­ние на ру­с­на­ци, ан­г­ли­чан­ка, жи­ве­е­щи в с.Со­ко­ло­во, ко­е­то се гор­дее със сво­я­та мно­го­на­ци­о­нал­ност, тъй ка­то в се­ло­то жи­ве­ят хо­ра от 11 на­ци­о­нал­но­с­ти, на ко­и­то то да­ва ще­д­ро го­с­то­п­ри­ем­с­т­во. Тру­до­лю­би­ви и сър­де­ч­ни, со­ко­ло­в­ци са ги при­е­ли ка­то же­ла­ни съ­се­ди, за­то­ва те се тру­дят и се ве­се­лят с тях и в дел­ник, и в пра­з­ник, ка­к­то в то­зи кра­сив май­с­ки ден на пе­с­ни­те, на тан­ци­те, на ве­сел­би­те, на бо­га­ти­те тра­пе­зи и с още по-бо­га­та­та ду­ше­в­ност на до­б­ру­джан­с­кия чо­век.

Георги ГОРЧЕВ

Коментарите са затворени.