Верни на хоровото изкуство

Oct 10th, 2010 | От | Category: ИЗКУСТВО

Ве­че тре­та го­ди­на про­дъл­жа­ва твор­че­с­ко­то при­я­тел­с­т­во на Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, ди­ри­гент на бал­чи­ш­кия хор, с ком­по­зи­то­ра Сте­фан Дра­го­с­ти­нов. По­м­ня как пре­ди две го­ди­ни, ко­га­то сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” Бал­чик че­с­т­ва­ше сво­я­та 95-го­ди­ш­ни­на, вси­ч­ки пе­в­ци и пе­ви­ци се въл­ну­ва­ха за то­ва как ще из­пъл­нят по­да­ре­на­та им от Сте­фан Дра­го­с­ти­нов пе­сен „Ба­ба лук по­се­ла”. Се­га ком­по­зи­то­рът при­з­на­ва, че е оча­к­вал съ­в­сем дру­го, но че твор­че­с­ка­та ин­тер­п­ре­та­ция на ди­ри­ген­т­ка­та му е до­па­д­на­ла мно­го. Пе­сен­та е с до­с­та те­х­ни­че­с­ки тру­д­но­с­ти, но хо­рът се е спра­вил бле­с­тя­що. Вто­ра­та пе­сен, ко­я­то е по­да­рил на Бал­чик , е „За­па­ли се Пе­ру­щи­ца”, с ко­я­то хо­рът се пре­д­с­та­ви на фе­с­ти­ва­ли­те в Раз­г­рад и в Пло­в­див. За­то­ва и се­га ком­по­зи­то­рът е в Бал­чик. Пре­д­с­тои да уча­с­т­ва в ре­пе­ти­ции на хо­ра с тре­та­та му пе­сен, по­да­рък, с ко­я­то бал­чи­к­лии ще се пре­д­с­та­вят на спе­ци­а­лен кон­курс в Пра­га от 29 ок­том­в­ри до 1 но­ем­в­ри.

Пе­сен­та е „Ди­гу-ди­гу-ди”. Пе­сен­та се е пя­ла в не­го­ва­та ка­мер­на фор­ма­ция „Дра­го­с­тин фолк” и е пре­д­на­з­на­че­на за ка­ме­рен хор. Се­га ком­по­зи­то­рът е на­п­ра­вил съ­о­т­ве­т­на­та ада­п­та­ция и пре­въ­п­лъ­ще­ния от ка­ме­рен за сме­сен хор. Кол­ко­то и тру­д­но да е би­ло, пе­сен­та ве­че се ре­пе­ти­ра и го­т­ви за пра­ж­кия кон­курс. Бал­чик ви­на­ги е пре­ди­з­ви­к­вал у ме­не твор­че­с­ки по­ри­ви – ка­за ком­по­зи­то­рът при кра­т­ка­та ни сре­ща. Той от дъл­ги го­ди­ни по­чи­ва в До­ма на ком­по­зи­то­ри­те, кой­то е чу­де­с­но мя­с­то, но за съ­жа­ле­ние се ру­ши. Ст.Дра­го­с­ти­нов е имал за по­с­ле­д­ни­те 40 го­ди­ни сво­и­те зве­з­д­ни ми­го­ве за твор­че­с­т­во в Бал­чик, свър­за­ни с по­чи­в­ка­та на ця­ло­то му се­мей­с­т­во и най-ве­че на про­хо­ди­ла­та в на­шия град не­го­ва мал­ка дъ­ще­ри­ч­ка. Се­га е осо­бе­но до­во­лен, че ма­е­с­т­ро Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва го про­во­ки­ра да ми­с­ли за не­й­ния хор ка­то за из­пъл­ни­тел на не­го­ви но­ви и но­ви пе­с­ни. Хор, кой­то има чу­де­с­ни вза­и­мо­о­т­но­ше­ния, за­ви­д­но твор­че­с­ко об­щу­ва­не, спо­со­б­ност за из­пъл­не­ние на сло­ж­ни пе­с­ни. „Хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” са ус­пе­ли да ин­тер­п­ре­ти­рат раз­ли­ч­но пе­сен­та и за раз­ли­ка от „Дра­го­с­тин фолк” са сни­ши­ли пе­сен­та към сво­я­та па­ли­т­ра, из­г­ра­ди­ли са и дру­го ске­ле, при­е­ли са пе­сен­та по свой раз­к­ре­по­с­тен на­чин. Ко­е­то е ху­ба­во.” – ко­мен­ти­ра Сте­фан Дра­го­с­ти­нов. Ком­по­зи­то­рът е пре­по­да­ва­тел и в Нов бъл­гар­с­ки уни­вер­си­тет. До­во­лен е, че има мла­ди хо­ра, ко­и­то вни­к­ват в бъл­гар­с­кия фол­к­лор, в хо­ро­во­то из­ку­с­т­во, ко­е­то оби­чат и це­нят. Не вси­ч­ко е за­ги­на­ло от по­ш­ло­ст­та на поп-фол­ка.  Про­фе­си­я­та на ком­по­зи­то­ра е тру­до­ем­ка, не­б­ла­го­дар­на и сло­ж­на, но удо­в­ле­т­во­ря­ва­ща, ако си и ве­рен – за­к­лю­чи Сте­фан Дра­го­с­ти­нов.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.