24 май – Празникът на Балчик, 25 май – Ден на абитуриентите

May 22nd, 2013 | От | Category: ВАЖНА

5

Откриване “Нощта на музеите” в Художествената галерия в Балчик.

В да­ле­ч­на­та 1997 г. Бер­лин от­к­ри­ва Дъл­га­та нощ на му­зе­и­те.  Две го­ди­ни по-къ­с­но Па­риж , све­то­в­на­та кул­тур­на сто­ли­ца, от­ва­ря вра­ти­те на му­зе­и­те и га­ле­ри­и­те за сво­бо­ден до­с­тъп. Та­ка се по­я­вя­ва нов, ин­те­ре­сен пра­з­ник – Ве­чер­та на му­зе­и­те и га­ле­ри­и­те. Це­лия ев­ро­пей­с­ки свят по­е­ма та­зи идея.

У нас ве­чер­та на му­зе­и­те ве­че има сво­е­то де­ве­то из­да­ние, а в Бал­чик – гра­дът на се­дем­те ци­ви­ли­за­ции, про­ве­ж­да то­ва ме­ро­п­ри­я­тие за ше­с­ти път – от­бе­ля­за Ра­до­с­ти­на Ен­че­ва, ди­ре­к­тор на ИМ Бал­чик.  Ве­че е тра­ди­ция ве­чер­та на 18 май да бъ­де бла­го­с­ло­ве­на за кул­тур­ни изя­ви в му­зе­и­те, га­ле­ри­и­те на гра­да, пло­ща­д­ки­те пред тях, ка­к­то и за по­се­ще­ние на те­зи ме­с­та до по­лу­нощ. Ше­с­то­то из­да­ние бе­ше тър­же­с­т­ве­но от­к­ри­то в Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия със сло­во от ди­ре­к­то­ра на му­зея Ра­до­с­ти­на Ен­че­ва и ху­до­ж­ни­ка Ма­ри­ян Цве­т­ков. По­с­ле­д­ва от­к­ри­ва­не на из­ло­ж­би на Шен­гюл Ах­ме­до­ва /Ше­ни/, Ге­на­ди Га­в­ра­и­лов и Ма­ри­ян Цве­т­ков.

След то­ва ху­до­ж­ни­ци­те бя­ха по­з­д­ра­ве­ни с ре­ци­тал от пър­во­к­ла­с­ни­ци­те от СОУ „Хр.Бо­тев” Бал­чик с кл.р-л Юлия Ми­ро­но­ва.

Чу­де­с­но­то на­с­т­ро­е­ние на ве­чер­та про­дъл­жи с ап­ло­ди­с­мен­ти­те на пу­б­ли­ка­та за Фол­к­лор­ния ан­сам­бъл „Ба­лик” от ч-ще „В.Ле­в­с­ки” гр.Бал­чик с худ.р-л Га­ля Га­в­ра­и­ло­ва.

Въл­ну­ва­ща­та нощ на му­зе­и­те про­дъл­жи с му­зи­ка и ожи­ве­ни раз­го­во­ри и в му­зея, къ­де­то чо­век се въл­ну­ва от мно­го­то дре­в­ни ар­те­фа­к­ти – Тра­кий­с­ка­та ко­ле­с­ни­ца, ка­к­ва­то мо­жем да ви­дим са­мо в ис­то­ри­че­с­ки­те фил­ми; из­к­лю­чи­тел­но ря­д­ка­та на­хо­д­ка – ста­ту­я­та на Ки­бе­ла и ча­с­ти от хра­ма и, ка­к­то и от тол­ко­ва още дру­ги без­цен­ни от ис­то­ри­че­с­ко гле­ди­ще пре­д­ме­ти. Да чу­в­с­т­ваш по­лъ­ха на ис­то­ри­я­та и чо­ве­ш­ка­та ци­ви­ли­за­ция, чак до мо­мен­та, ко­га­то но­щ­та си оти­ва, а там, в тън­ка­та иви­ца на без­к­рая, къ­де­то из­че­з­ва ни­ш­ка­та на мо­ре­то и се сли­ва с хо­ри­зон­та, от­но­во се по­я­вя­ва ден. На­и­с­ти­на се чу­в­с­т­ваш бла­го­с­ло­вен…

И сле­д­ват още дни с чу­де­с­ни пра­з­ни­ци. Ид­ва сбо­рът на гра­да, ко­га­то ще се ог­ла­си пло­ща­да от му­зи­ка­та на скъ­по пла­те­на­та ес­т­ра­да, ще гръм­не и чал­га­та, ще се по­не­се аро­ма­тът на ке­ба­п­че­та и би­ра, ще на­ку­пим ше­ке­ре­ни пръ­ч­ки и за­ха­рен па­мук, ще се су­е­тим край мно­го­б­рой­ни­те сер­гии… Ча­с­ти, дре­в­ни щри­хи от ця­ло­то!

А ина­че…От­но­во ще ми­нат строй­ни­те ре­ди­ци на уче­ни­че­с­ка­та мла­дост, ще из­пъл­нят с въз­хи­ще­ние очи­те ни и с ра­дост сър­ца­та ни кра­си­ви­те ма­жо­ре­т­ки, ще се по­не­сат по ми­к­ро­фо­ни­те по­з­д­ра­ви­тел­ни сло­ва, ще гръм­не вдъ­х­но­ве­на­та му­зи­ка и сти­хо­ве на най-пре­к­ра­с­на­та бъл­гар­с­ка пе­сен „Вър­ви, на­ро­де, въз­ро­де­ни”. За­що­то, въ­п­ре­ки вси­ч­ко, вър­ви и ще пре­бъ­де! Ка­к­то и сло­во­то, и вя­ра­та, во ве­ки ве­ков! И на все­ки 24 май!

6

Танцов ансамбъл “Балик” поздрави присъстващите на “Нощта на музеите”. Фото: М КОСТОВА

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.