Първи лекоатлетически турнир по хвърляния “Дионисополис”

May 22nd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

3

При от­ли­ч­на съ­з­да­де­на пре­д­ва­ри­тел­на ор­га­ни­за­ция, ре­а­ли­зи­ра­на от пре­зи­ден­та на СКЛА „Чер­но мо­ре – 2005” Бал­чик Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва, май­ка на 3 де­ца и не­й­ния съ­п­руг Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев, тре­ньор на клу­ба във вси­ч­ки въз­ра­с­то­ви гру­пи, се про­ве­де Пър­ви­ят тур­нир по хвър­ля­ния „Ди­о­ни­со­по­лис”, вклю­чен в спор­т­ния ка­лен­дар на БФЛА.

Мно­го пред да за­по­ч­не спор­т­ни­ят пра­з­ник бе­ше до­ш­ла ли­ней­ка с ме­ди­цин­с­ки екип, но­се­ше се не­пре­къ­с­на­то ин­фор­ма­ция от во­де­щия Пе­тър Ма­ри­нов. 77 съ­с­те­за­те­ли уча­с­т­ва­ха в по­ве­че от ед­на спор­т­на ди­с­ци­п­ли­на и пре­д­с­та­в­ля­ва­ха 9 спор­т­ни клу­ба: АК „Г.Дъ­ков” – Пле­вен; ЛК „Виа Ат­ле­тикс” – Раз­г­рад; СКЛА „Чер­но мо­ре – 2005” – Бал­чик; СКЛА „Ат­лет” – Кар­но­бат; „До­б­ру­джа 99” – До­б­рич; СКЛА „Хам­мер -ХВ” – Тря­в­на; „Чер­но мо­ре – Ат­ле­тик” – Вар­на; СКЛА „Вая – 94” – Бур­гас; „Кла­са” – Со­фия. Те пре­вър­на­ха съ­бо­т­ния ден на 18 май в не­за­б­ра­вим спор­тен пра­з­ник, и то в 13 спор­т­ни ди­с­ци­п­ли­ни.

А ето име­на­та на пър­ви­те по­бе­ди­те­ли: Хвър­ля­не на то­п­ка-мо­ми­че­та до 14 г. 1.Кри­с­ти­я­на Ни­ко­ло­ва – Пле­вен;2.Яна Ко­п­че­ва – Пле­вен; 3. Ве­не­ли­на Пе­т­ко­ва – Тря­в­на; Хвър­ля­не на чук, мом­че­та до 14 г. 1.Алекс Хри­с­тов – Кар­но­бат; 2.Ва­лен­тин Ан­д­ре­ев – Бал­чик; 3.Ни­ко­ла Янъ­ков – Бал­чик; тла­с­ка­не гю­ле: де­вой­ки, ст.въз­раст: 1.Ре­на­та Цан­ко­ва – Пле­вен; 2.Иван­ка Фи­ли­по­ва – Тря­в­на; 3.Ви­к­то­рия Ми­тко­ва – Пле­вен; Хвър­ля­не на чук, де­вой­ки мл.въз­раст: 1.Ека­те­ри­на Ди­мо­ва – Бал­чик; 2.Но­ра Сто­я­но­ва – Раз­г­рад; 3. Гер­га­на Ива­но­ва – До­б­рич; Скок дъл­жи­на от мя­с­то, мо­ми­че­та до 14 г. 1.Кри­с­ти­я­на Ни­ко­ло­ва – Пле­вен; 2.Ма­рия-Ма­г­да­ле­на Аб­ра­ше­ва – Бал­чик; 3.Ве­не­ли­на Пе­т­ко­ва – Тря­в­на; Хвър­ля­не на чук, мом­че­та до 16 г.: 1.Мерт Ра­шид – Раз­г­рад;2.Ге­ор­ги Бар­бу­тов – Бур­гас; 3.Ни­ко­ла Ми­хов – До­б­рич; Хвър­ля­не на то­п­ка – мом­че­та до 14 г.1.Алекс Хри­с­тов – Кар­но­бат; 2.Ни­ко­ла Ко­лев – Бал­чик; 3.Ва­лен­тин Ан­д­ре­ев – Бал­чик; Хвър­ля­не на чук , юно­ши, ст.въз­раст: 1.Пе­тър Кру­мов – Вар­на;2.Да­ни­ел Джа­ха­ни – Бал­чик;3.Ми­ха­ил Ди­ми­т­ров – До­б­рич; тла­с­ка­не гю­ле , мом­че­та до 16 г.: 1. Ни­ко­лай Пе­т­ров – До­б­рич, 2.Ми­ха­ил Ми­ха­лев – До­б­рич, 3.Хри­с­то Бан­ков – Бал­чик; хвър­ля­не чук, мо­ми­че­та до 14 г.: 1.Кри­с­ти­я­на Ни­ко­ло­ва – Пле­вен; 2.Яна Ко­п­че­ва – Пле­вен, 3. Ма­рия – Ма­г­да­ле­на Аб­ра­ше­ва – Бал­чик; Хвър­ля­не на чук, де­вой­ки, ст.въз­раст: 1.Ан­то­ния Ще­ре­ва – Кар­но­бат; 2. Ви­к­то­рия Ми­т­ко­ва – Пле­вен, 3. Ре­на­та Цан­ко­ва – Пле­вен; хвър­ля­не чук – мъ­же: 1. Здра­в­ко Ди­ми­т­ров – Со­фия, 2. Ай­хан Ап­ти – Бал­чик, 3. Бо­рис Йор­да­нов – Бал­чик; хвър­ля­не на чук – юно­ши, мла­д­ша въз­раст: 1. Ге­ор­ги Хри­с­тов – Бал­чик, 2. Ра­д­ко Мин­ков – Бур­гас, 3. Ге­ор­ги Бай­гъ­нов – Бур­гас.

Пър­ви­ят ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­ки тур­нир по хвър­ля­ния „Ди­о­ни­со­по­лис” се пре­вър­на в ума­ле­но дър­жа­в­но пър­вен­с­т­во , за­що­то на 16-18 юни съ­щи­те съ­с­те­за­те­ли от­но­во ще ме­рят си­ли в гр. Пра­вец.

След въз­тор­же­ни­те зри­те­ли бе­ше и кме­тът на на­ша­та об­щи­на Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то връ­чи ме­да­ли­те на чу­ко­х­вър­га­чи­те – мъ­же. Три пъ­ти про­з­ву­ча­ха бла­го­дар­с­т­ве­ни ду­ми в знак на при­з­на­тел­ност и ува­же­ние към спон­со­ри­те на тур­ни­ра: Об­щи­на Бал­чик; СКЛА „Чер­но мо­ре – 2005”; но­та­ри­ус Об­ре­тен Об­ре­те­нов; бен­зи­но­с­тан­ция „Ла­фи”; „Бал­к­лас” ЕО­ОД – Бал­чик; фир­ма „Кон­корт – груп Бъл­га­рия”АД с пре­д­се­да­тел Ди­ми­тър Сто­я­нов; фир­ма за бе­зал­ко­хол­ни и ал­ко­хол­ни на­пи­т­ки „ПА­ТО”.

На за­е­ли­те пър­ви­те3 ме­с­та съ­с­те­за­те­ли бя­ха раз­да­де­ни ме­да­ли, ка­то хвър­ля­чи­те на чук на 16 г., ко­и­то са в при­зо­ва­та трой­ка, по­лу­чи­ха ва­у­че­ри на стой­ност 1080 лв. Вси­ч­ки си тръ­г­на­ха мно­го до­вол­ни от тур­ни­ра, ала най-ве­че мал­ка­та пле­вен­чан­ка Кри­с­ти­я­на Ни­ко­ло­ва /с три ме­да­ла/, за­е­д­но с не­й­на­та тре­ньор­ка ко­пи­е­х­вър­ля­ч­ка­та, изя­ве­на­та Га­ля Тон­че­ва Ни­ко­ло­ва; бал­чи­ш­ка­та „же­ля­з­на лей­ди” Ека­те­ри­на Ди­мо­ва /с нов ли­чен ре­корд /; не­ж­на­та до­б­ри­ч­лий­ка – де­се­то­к­ла­с­ни­ч­ка­та Гер­га­на Ива­но­ва; на­ши­те мла­ди и обе­ща­ва­щи съ­г­ра­ж­да­ни Здра­в­ко Ди­ми­т­ров и Ге­ор­ги Хри­с­тов. Мно­зи­на ви­дя­х­ме ра­до­с­т­ни­те съл­зи в очи­те на Ма­ри­я­на Стан­че­ва, май­ка на изя­ве­ния Ге­ор­ги Хри­с­тов.

Кой­то не е до­шъл и ви­дял, мно­го е из­тър­вал. Оча­к­ва­ме с не­тър­пе­ние изя­ви­те на вси­ч­ки ле­ко­а­т­ле­ти през ме­сец но­ем­в­ри на ме­мо­ри­а­ла „Ог­нян Или­ев”.

 4

А. Апти, кметът Н. Ангелов, Здр. Димитров и Б. Йорданов

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.