По повод казаното от акад. Георги Марков – почетен гражданин на Балчик

May 22nd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

2

Ка­то въл­ну­ва­щи ми­го­ве ще бъ­дат за­пе­ча­та­ни в на­ше­то съ­з­на­ние сло­ва­та на акад.Ге­ор­ги Мар­ков, по­е­та – ре­жи­сьор  Сте­фан Ца­нев /и два­ма­та по­че­т­ни гра­ж­да­ни на Бал­чик/, и ди­ре­к­то­ра на из­да­тел­с­ка къ­ща „З.Сто­я­нов” Иван Гра­ни­т­с­ки. Той ни раз­ка­за твор­че­с­ка­та био­г­ра­фия на акд.Г.Мар­ков – ав­тор на над 500 на­у­ч­ни пу­б­ли­ка­ции, кни­ги, не­пре­къ­с­на­ти сре­щи със сту­ден­ти, уче­ни­ци и гра­ж­да­ни. Бе­ше пре­д­с­та­ве­но вто­ро­то из­да­ние на кни­га­та на Г.Мар­ков „Бъл­га­рия в Бал­кан­с­кия съ­юз сре­щу Ос­ман­с­ка­та им­пе­рия 1911 -1913 г.” Ав­то­рът ув­ле­ка­тел­но и по­д­ро­б­но ни раз­ка­за вси­ч­ко, ка­к­во­то се е слу­чи­ло пре­ди 100 го­ди­ни, ци­ти­рай­ки кон­к­ре­т­ни ис­то­ри­че­с­ки име­на, свър­за­ни с те­зи съ­би­тия. По­д­чер­та фа­к­та, че от бли­зо 4.5 млн. бъл­гар­с­ко на­се­ле­ние сме съ­б­ра­ли ше­с­т­с­то­тин­хи­ля­д­на ар­мия и от 10 бъл­гар­с­ки вой­ни­ци е има­ло 7 гра­мо­т­ни, за раз­ли­ка от тур­с­ка­та ар­мия, къ­де­то на 10 вой­ни­ци се е па­дал по един гра­мо­тен. Го­во­ри ни за ро­ля­та на па­т­ри­о­ти­з­ма и на­ци­о­нал­ния иде­ал, кой­то са има­ли на­ши­те съ­на­ро­д­ни­ци по оно­ва вре­ме, за­що­то по вре­ме на Бал­кан­с­ка­та вой­на е има­ло 20 чу­ж­де­с­т­ран­ни на­б­лю­да­те­ли, до­ри от да­ле­ч­на Япо­ния.

Ака­де­ми­кът ни обя­с­ни за­що ще тря­б­ва да се въ­ве­де 9-ме­се­ч­на на­бор­на слу­ж­ба във вой­с­ка­та и да се на­п­ра­ви до­л­на ка­ма­ра на пар­ла­мен­та.

Сред мно­го­то уча­с­т­ни­ци в сре­ща­та бя­ха кме­тът на Об­щи­на­та Н.Ан­ге­лов, зав.връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та С.Ти­хо­лов, нач.от­дел „Об­ра­зо­ва­ние” Га­ля Не­дел­че­ва, учи­те­ли, му­зей­ни ра­бо­т­ни­ци, чи­та­ли­щ­ни де­я­те­ли, ав­то­ри­те­т­но при­съ­с­т­ва­ха и пен­си­о­не­ри­те – мно­зин­с­т­во­то на на­шия град. Бя­ха от­п­ра­ве­ни ин­те­ре­с­ни въ­п­ро­си към акад.Г.Мар­ков, на ко­и­то той от­го­во­ри мно­го ла­ко­ни­ч­но, бо­ра­вей­ки и по­д­би­рай­ки пе­с­те­ли­во и ди­п­ло­ма­ти­ч­но ду­ми­те. Спо­ме­на как У.Чър­чил по­да­рил на Ста­лин Бъл­га­рия, ис­кай­ки са­мо Гър­ция, ве­ро­я­т­но по­м­ней­ки Бал­кан­с­ка­та вой­на и по то­зи на­чин от­мъ­ща­вай­ки си на Бъл­га­рия. Го­во­ри още за Ки­тай, кой­то вър­ви на­пред не са­мо в те­х­но­ло­ги­ч­но от­но­ше­ние, за тя­х­на­та ус­пе­ш­на пе­ре­с­т­рой­ка, спо­ме­на­вай­ки, че те са има­ли Кон­фу­ций и Мао Дзе Дун,при­д­ру­же­но вси­ч­ко с по­до­ба­ващ ко­мен­тар, ло­ги­ч­ни обя­с­не­ния и мъ­д­ри за­к­лю­че­ния.

Та­ка, в не­при­ну­де­на об­с­та­но­в­ка, пре­ми­на сре­ща­та с име­ни­ти­те ни го­с­ти и по­че­т­ни гра­ж­да­ни на Бал­чик, ко­и­то мъ­д­ро, ка­то дре­в­но­г­ръ­ц­ки стра­те­зи, ди­п­ло­ма­ти­ч­но за­мъл­ча­ха, ко­га­то ги за­пи­тах по­от­дел­но: „Има ли спра­ве­д­ли­вост?”

Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.