ОУ “Антим I” приключи проект за подобряване на базата

May 22nd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

В ОУ „Ан­тим I“ в Бал­чик се про­ве­де це­ре­мо­ния по фи­на­ли­зи­ра­не на про­ект за по­до­б­ря­ва­не на ба­за­та и учи­ли­щ­ния двор със сре­д­с­т­ва от пра­ви­тел­с­т­во­то на Япо­ния. На пра­з­ни­ка при­съ­с­т­ва­ха кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов, г-жа Са­я­ко Оцу – вто­ри се­к­ре­тар в по­сол­с­т­во­то на Япо­ния у нас, Сте­ф­ка Ге­че­ва – и.д. об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел и Ра­до­с­лав Ста­но­лов – гла­вен ек­с­перт от МИ­ЕТ.

До­го­во­рът на стой­ност 130 хи­ля­ди ле­ва е до­фи­нан­си­ран със сре­д­с­т­ва от ме­с­т­ния бю­джет, с ко­и­то се обо­ру­д­ва ак­то­ва­та за­ла на учи­ли­ще­то с 80 ме­с­та, ре­мон­ти­ра­ха се то­а­ле­т­ни­те, оси­гу­ри­ха се ин­ди­ви­ду­ал­ни шка­ф­че­та на уче­ни­ци­те. С да­ре­ни­те па­ри се обо­со­би кът за от­дих в зе­ле­ни­те пло­щи на учи­ли­ще­то, об­за­ве­де се би­б­ли­о­те­ка­та и учи­тел­с­ка­та стая. Бла­го­да­ре­ние на про­е­к­та се ин­ве­с­ти­ра и в учи­ли­щ­ния стол и го­т­вар­с­ка ра­бо­тил­ни­ца. В при­ве­т­с­т­ви­е­то си днес г-жа Са­я­ко Оцу на­по­м­ни, че сре­д­с­т­ва­та са от­де­ле­ни от да­нъ­ци­те на япон­с­кия на­род и при­зо­ва дву­с­т­ран­ни­те от­но­ше­ния с Бъл­га­рия да про­дъл­жат в при­я­тел­с­ки дух.

/Б.Т./

Коментарите са затворени.