Отново медали за СКТМ “Балчик”

May 22nd, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, СПОРТ

На 18 и 19 май в град вар­на се про­ве­де 39-то ре­пу­б­ли­кан­с­ко ли­ч­но пър­вен­с­т­во по те­нис на ма­са за мъ­же и же­ни – ве­те­ра­ни за 2013 г. до­ма­кин и ор­га­ни­за­тор на пър­вен­с­т­во­то бя­ха Об­щи­на Вар­на и СКТМ „Мор­с­ки дя­во­ли” гр.Вар­на.

В пър­вен­с­т­во­то уча­с­тие взе­ха 180 съ­с­те­за­те­ли от 48 спор­т­ни клу­ба от стра­на­та. Съ­с­те­за­ва­ха се и два­ма на­ши пре­д­с­та­ви­те­ли Бо­рис Чер­вен­ков и арх.Ге­ор­ги Ми­хай­лов. Съ­с­те­за­ни­е­то се про­ве­де в два ета­па. Иг­ра във въз­ра­с­то­ва гру­па „Все­ки сре­щу все­ки” и след то­ва на ели­ми­ни­ра­не до фи­нал. И два­ма­та ни пре­д­с­та­ви­те­ли до­с­ти­г­на­ха до фи­нал ка­то Б.Чер­вен­ков за­во­ю­ва зла­тен ме­дал в ин­ди­ви­ду­ал­но­то кла­си­ра­не и брон­зов ме­дал на двой­ки.Арх.Г.Ми­хай­лов спе­че­ли зла­тен ме­дал на двой­ки и брон­зов в ин­ди­ви­ду­ал­но­то кла­си­ра­не.

Не­ка об­ще­с­т­ве­но­ст­та на град Бал­чик знае, че ве­че вто­ра го­ди­на СКТМ „Бал­чик” е ли­шен /не­з­най­но за­що/ от бю­дже­т­ни сре­д­с­т­ва, въ­п­ре­ки че ОбС гла­су­ва бю­джет за клу­ба за 2012 г. Съ­ще­с­т­ву­ва­не­то на клу­ба се дъл­жи на из­к­лю­чи­тел­но по­зи­ти­в­но­то от­но­ше­ние на ди­ре­к­то­ра на ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов, кой­то е пре­до­с­та­вил мно­го до­б­ра ба­за за дей­но­ст­та на клу­ба. А за вся­ко ме­ро­п­ри­я­тие и кон­су­ма­ти­ви се за­п­ла­ща с ли­ч­ни сре­д­с­т­ва от чле­но­ве­те на клу­ба.

Сле­д­ват по­ре­ди­ца от на­ши и ме­ж­ду­на­ро­д­ни тур­ни­ри по те­нис на ма­са, в ко­и­то на­ши­те съ­с­те­за­те­ли ще взе­мат уча­с­тие. Бо­рис Чер­вен­ков е вклю­чен в от­бо­ра на РБъл­га­рия за све­то­в­но пър­вен­с­т­во по те­нис на ма­са – ве­те­ра­ни, ко­е­то ще се про­ве­де в края на ме­сец юни в Ан­г­лия, гр.Бир­мин­гам.

Да по­же­ла­ем ус­пех на на­ши­те съ­с­те­за­те­ли и за­на­пред.

Арх.Ге­ор­ги МИ­ХАЙ­ЛОВ

Коментарите са затворени.