ПРОТОКОЛ №24 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 25 април 2013 г.

May 15th, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 310 по Протокол № 23  от 28.03.2013 година на ОбС – Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 331: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; АдК-04-10/05.04.2013 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет – Балчик отменя Решение 310 по Протокол № 23, прието на заседание на Общински съвет –  Балчик на 28.03.2013 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Даване съгласие за изменение на ПУП  ПР и ПЗ за УПИ ІІ-155,156; УПИ ІІІ-156 и ІV-156 в кв. 19 и улица от ОК 47 до ОК 44 по ПУП на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 332: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 94Д-939-5/28.03.2013 г. от Добри Богдев Добрев, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се измени ПУП  ПР и ПЗ за УПИ ІІ-155,156; УПИ ІІІ-156 и ІV-156 в кв.19 и улица от ОК 47 до ОК 44 по ПУП на с. Безводица, одобрен със Заповед № 323/09.06.1989 г. на ИК на ОбНС-Балчик, по имотни граници на ПИ 03174.501.593 – дворно място на Добри Добрев и ПИ № 03174.501.524 – улица, съгласно кадастралната карта на с. Безводица, одобрена със Заповед № 300-5-99/06.11.2003 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-144/08.02.2013 г. на Началника на СГКК  Добрич.

2. При изготвяне на скицата предложение да се спазят изискванията на чл. 16, ал. 8; 9 и 10 от ЗУТ;

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци за 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 333: На основание чл.21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Балчик:

1. Приема отчет по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците за 2012 г.

2. Възлага на Кмета на Общината извършване на всички последващи действия, свързани с изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за приемане отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 334: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните за 2012 година

ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 335: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови средства, както следва:

1. Димитър Канев Димов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Стаматка Петрова Илиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Левент Шаинова Акифова от гр. Балчик, за закупуване на лекарства, в размер на 200.00 (двеста) лева.

4. Жеко Стефанов Асенов от с. Кремена, подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Кръстинка Петрова Тодорова от гр. Балчик, за лечение на брат й Марин Петров Пейчев, в размер на 200 (двеста) лева.

6. Румяна Самуилова Рафаилова от с. Стражица, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Наджие Ремзиева Алиева от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер та 100.00 лева.

8. Георги Борисов Димитров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Гюрсел Кадир Юсуф от с. Дропла, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

10. Иван Ангелов Илиев от с. Оброчище, за медицински преглед, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от кмета на село Оброчище. Същият да представи документ в ПКЗССД за проведения консулт.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение  за актуализация на годишната програма  за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 336: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет – Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите  общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б  “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следният  имот:

– Неурегулиран поземлен имот № 39459.506.307 по кадастралната карта на с. Кранево, м. “Поляните”, площ от 691 м2.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 39459.506.307 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 337: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, общински съвет дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4124/26.07.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 39459.506.307 по кадастралната карта на с. Кранево, м. “Поляните” с площ от 691 м2 /шестстотин деветдесет и един квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 893.00 лв. /петнадесет  хиляди осемстотин деветдесет и три лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет   Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ част от поземлен имот № 53120.505.219 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 338: 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Г-847-2/19.02.2013 г., общински съвет  Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 9 361.00 лв. (девет хиляди триста шестдесет и един лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него вилна сграда, представляващ част от поземлен имот с идентификатор № 53120.505.219 по кадастралната карта на с. Оброчище (УПИ VІ-728, кв. 11 по ПУП на в.з. “Фиш-фиш”), с площ от 284 м2 (двеста осемдесет и четири квадратни метра), актуван с АОС № 4297/27.03.2013 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот № 39459.503.221 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 339: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 30-135-1/09.04.2013 г., общински съвет  Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 681 700.00 лв. (шестстотин осемдесет и една хиляди и седемстотин лева), за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39459.503.221 по кадастралната карта на с. Кранево (УПИ ІІІ, кв. 35 по ПУП на с. Кранево), с площ от 6 817 м2 (шест хиляди осемстотин и седемнадесет квадратни м.), актуван с АОС № 4271/11.01.2013 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Елена Лазаринова Лалова и Мария Лазаринова Лазарова-Илиева по отношение на ПИ № 02508.51.151 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. Белите скали.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 340: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. №94Е-587-1/12.03.2013 г., общински съвет – Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и  Елена Лазаринова Лалова и Мария Лазаринова Лазарова – Илиева по отношение на ПИ № 02508.51.151 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ І, кв.16 по ПУП на вилна зона “Бели скали”), целият с площ от 857 м2, като Елена Лалова и Мария Лазаринова – Илиева  изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 57.00 м2 (петдесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4292/2013 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2 793.00 лв. (две хиляди седемстотин деветдесет и три лева ), без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Външно електрозахранване на БС на Глобул № 4149 Оброчище за захранване на ПИ 53120.18.88” по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 341: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за “Външно електрозахранване на БС на Глобул № 4149 Оброчище за захранване на ПИ 53120.18.88” по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейн в ПИ 53120.106.443 и ПИ 53120.106.417 в местност „Фиш-Фиш”, землище с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 342: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със спа комплекс, ресторанти и басейн в ПИ 53120.106.443 и ПИ 53120.106.417 в местност “Фиш-Фиш”, землище с.Оброчище, община Балчик, съгласно приложено задание. Във връзка с наложена със Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. строителна забрана, следва да се проведе процедура по чл.96 от ЗУТ.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Разглеждане предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-20 кв.101, УПИ І-202, УПИ ІІ-202, УПИ ІІІ-202, УПИ ІV-202 кв.102 и УПИ І-202 кв.104, отпадане улична регулация от ОК 500 до ОК 504, ОК 525 до ОК 532 и ОК 502 до ОК 529 по плана на „Стопански двор” град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 343: І. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, общински съвет  Балчик дава разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 1-20 кв.101, УПИ 1-202, УПИ ІІ-202, УПИ ІІІ-202, УПИ ІV-202 кв.102 и УПИ 1-202 кв.104, отпадане на улична регулация от ок 500 до ок 504, ок 525 до ок 532 и ок 502 до ок 529 по плана на “Стопански двор” гр. Балчик.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Балчик за 2014 год.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 344: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 2 и чл. 19, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Балчик РЕШИ:

Приема годишен план за развитие на социалните услуги в Община Балчик за 2014 год.

ГЛАСУВАНЕ: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от поземлен имот № 53120.505.2 по кад. карта на в.з “Фишфиш”, гр. Балчик  публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект за бързо хранене, с площ 15 м2 /съгласно одобрена схема от гл.архитект на община Балчик/.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 345: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14 от ЗОС; чл. 20 от НОРПУРОИ на ОбС  Балчик, дава съгласието си част от поземлен имот № 53120.505.2 по кад. карта на в.з “Фиш  фиш”, гр. Балчик  публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект за бързо хранене с площ 15 м2 /съгласно одобрена схема от гл. арх. на Общ. Балчик/ да бъде отдадено под наем чрез провеждане на търг с тайно наддаване, съгласно предназначението си, за срок от 3 год. /три години/.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване в размер на 400.00 лв. /четиристотин лева/, без ДДС.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот № 02508.8.79 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 346: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Д-1111-1/31.08.2012 г., общински съвет  Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 22 000.00 лв. (двадесет и две хиляди лева), без ДДС за продажба на общински имот на собствениците на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.8.79 по кадастралната карта на гр.Балчик (УПИ VІ-41, кв. 24 по ПУП на вилна зона “Сборно място”), с площ от 550 м2 (петстотин и петдесет лева), актуван с АОС № 4299/12.04.2013 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на безлихвен заем от община Балчик на „Търговски център Кранево” ЕАД.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 347: На основание чл. 21,ал.ІІ, във вр. с ал. І, т.10 от ЗМСМА и във връзка с докладна записка от председателя на Съвета на директорите на “Търговски център Кранево” ЕАД, общински съвет  Балчик дава съгласие да бъде предоставен от община Балчик безлихвен заем в размер на 15 000.00 лева (петнадесет хиляди лева), с краен срок на погасяване  31.12.2013 година. Средствата да се осигурят от резерва на общинския бюджет.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на предварително съгласие за изработване  на ПУП, за ПИ 02508.86.39 в гр. Балчик за имот – общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 348: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 124а и чл.125  ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 08-04-24/16.04.2013 г. от Николай Ангелов  Кмет на Община Балчик, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се изработи ПУП за неурегулиран поземлен имот № 02508.86.39 по кадастралната карта на гр. Балчик, одобрена със Заповед № 300-5-5/04.02.2004 г. на ИД на АГКК, при граници, имоти с идентификатори: 02508.86.73, 02508.86.40, 02508.86.38.

2. При изготвяне на плана да се спазят изискванията на чл.125 от ЗУТ.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор Лучиянов, Председател на ОбС – Балчик

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.