Традиционен Лазаровден

May 8th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На 27 ап­рил  в НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки 1959” се про­ве­де Х юби­ле­ен фе­с­ти­вал на лю­би­тел­с­ки­те ко­ле­к­ти­ви „Ла­за­ро­в­ден”, ор­га­ни­зи­ран от Об­щи­на Бал­чик и НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки 1959”. Фе­с­ти­ва­лът бе от­к­рит от Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва  Се­к­ре­тар на Об­щи­на Бал­чик. Го­с­ти на пра­з­ни­ка бя­ха Га­ли­на Не­дел­че­ва  На­чал­ник от­дел „Об­ра­зо­ва­ние, ху­ма­ни­тар­ни, со­ци­ал­ни и сто­пан­с­ки дей­но­с­ти“ и Да­ни­е­ла Ди­ми­т­ро­ва  Пре­д­се­да­тел на НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки 1959”. Уча­с­тие взе­ха 24 ко­ле­к­ти­ва, 9 ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­ни­те­ли, от ко­и­то 2 де­ца, 4 ду­е­та, в то­ва чи­с­ло един де­т­с­ки, и 1 трио. Със сти­хо­т­во­ре­ния за  Ла­за­ро­в­ден  уча­с­т­ва­ха Але­к­сан­д­ра Са­ше­ва от ОУ „Ан­тим I” и Па­ме­ла Ди­ми­т­ро­ва от се­ло Зме­е­во. Жу­ри, с пре­д­се­да­тел Пе­тър Кру­мов  хо­ров ди­ри­гент, ком­по­зи­тор и фол­к­ло­рист, оце­ня­ва­ше по­с­ти­же­ни­я­та на ко­ле­к­ти­ви­те през из­ми­на­ла­та го­ди­на.

Об­щи­на Бал­чик бе из­ра­бо­ти­ла за вси­ч­ки мал­ки из­пъл­ни­тел­ки ме­да­ли, а ста­ту­е­т­ка­та „Пър­ве­нец”  по­лу­чи­ха:

Гру­па за на­ро­д­ни пе­с­ни „Бла­га ду­ма” с ръ­ко­во­ди­тел Хри­с­то Хри­с­тов при НЧ „Хри­с­то Смир­нен­с­ки 1941” с. Се­но­кос;

Хор „До­б­ру­джан­ки” с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва при НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки 1959” гр. Бал­чик;

Би­тов жен­с­ки и Сме­сен на­ро­ден хор „До­б­ру­джан­с­ки гла­со­ве” при НЧ „Про­с­ве­та 1900” с. Со­ко­ло­во с ръ­ко­во­ди­тел Ста­ма­т­ка Ки­ри­ло­ва;

Тан­цов съ­с­тав „Ста­ри до­б­ру­джан­ци” при НЧ „Про­с­ве­та 1900” с. Со­ко­ло­во, с ръ­ко­во­ди­тел Асен­ка Ку­ле­ва.

Ста­ту­е­т­ки за по­о­щ­ре­ние по­лу­чи­ха съ­що: Хор „Те­кен­с­ки на­пе­ви” при НЧ „Про­с­ве­та 1901” с. Об­ро­чи­ще с ръ­ко­во­ди­тел Со­ф­ка Кръ­с­те­ва и Гру­па за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни „Ек­ре­не” при НЧ „Ба­чо Ки­ро 1939” с. Кра­не­во с ръ­ко­во­ди­тел Не­ли Ви­че­ва. С ме­дал бе от­ли­че­на ра­бо­та­та на г-н То­дор То­до­ров от гр. Бал­чик, кой­то ус­пе­ш­но ръ­ко­во­ди Об­щин­с­ки хор на пен­си­о­не­ри­те  и още два пен­си­о­нер­с­ки съ­с­та­ва.

След на­г­ра­ж­да­ва­не­то бе про­ве­ден раз­го­вор ме­ж­ду ръ­ко­во­ди­те­ли­те на ко­ле­к­ти­ви­те  и Пе­тър Кру­мов, кой­то по­д­чер­та сил­ни­те и сла­би­те мо­мен­ти в ра­бо­та­та им, да­де им съ­ве­ти и на­со­ка за бъ­де­ща­та ра­бо­та. В про­це­са на раз­го­во­ра се за­ро­ди иде­я­та за про­ве­ж­да­не на пра­к­ти­кум с ръ­ко­во­ди­те­ли­те на хо­ро­ви­те съ­с­та­ви от об­щи­на­та.

 

Галина ДИМОВА

2

Хор “Добруджанки“ при ч-ще “В.Левски” – Балчик          Фото: Галина Димова

3

Хоровият състав на село Дропла          Фото: Галина Димова

Коментарите са затворени.