Празници в клуб “Младост”

May 8th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Picture_151

Пен­си­о­нер­с­ки­ят клуб „Мла­дост” от град Бал­чик бе из­пъл­нен с пра­з­ни­ч­но про­ле­т­но на­с­т­ро­е­ние и мно­го емо­ции. След по­ре­д­на­та ре­пе­ти­ция же­ни­те от клу­ба от­п­ра­з­ну­ва­ха тър­же­с­т­ве­но ро­ж­де­ни­те дни на Го­с­по­дин­ка Въ­жа­ро­ва и на Ди­ми­т­ри­ч­ка Бо­не­ва. Те бя­ха по­з­д­ра­ве­ни с мно­го цве­тя и по­да­ръ­ци, при­д­ру­же­ни със сър­де­ч­ни по­же­ла­ния за здра­ве, къ­с­мет и лю­бов.

Го­с­по­дин­ка Въ­жа­ро­ва е ръ­ко­во­ди­тел­ка на пе­в­че­с­ка­та гру­па за ав­тен­ти­чен фол­к­лор, а за Ди­ми­т­ри­ч­ка то­зи ден бе мно­го спе­ци­а­лен, тя от­п­ра­з­ну­ва до­с­то­ен юби­лей – 75 го­ди­ш­ни­на. С кра­си­ви бу­ке­ти и из­ра­зе­но ува­же­ние, ро­ж­де­ни­ч­ки­те бя­ха по­з­д­ра­ве­ни и от Ге­ор­ги Ан­до­нов – пре­д­се­да­тел на пен­си­о­нер­с­кия клуб. Той по­же­ла здра­ве и мно­го ща­с­тие на тях и на се­мей­с­т­ва­та им, дъл­ги го­ди­ни пе­в­че­с­ка дей­ност и ак­ти­в­но уча­с­тие в жи­во­та на клу­ба. На мал­ка па­те­ри­ч­ка, с цве­тя и сим­во­ли­ч­ни по­да­ръ­ци, бе по­з­д­ра­ве­на за ро­ж­де­ния ден и мал­ка­та ла­зар­ка Але­к­сан­д­ра. На нея ба­би­те от клу­ба по­же­ла­ха да бъ­де от­ли­ч­на уче­ни­ч­ка за ра­дост на ро­ди­те­ли, ба­ба и дя­до.

С мно­го на­з­д­ра­ви­ци, пе­с­ни и хо­ра, ве­се­ли­е­то про­дъл­жи. До­б­ро­то на­с­т­ро­е­ние и пра­з­ни­ч­на­та ат­мо­с­фе­ра про­дъл­жи дъл­го и с раз­го­во­ри за пре­д­с­то­я­щи­те за­да­чи и пра­з­ни­ци, ко­и­то ще се про­ве­дат през на­с­то­я­ща­та го­ди­на.

Анастасия ДИМОВА

Коментарите са затворени.